Вторник, 20 Декември 2016 13:34

Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

НА РАЙОН „СЕВЕРЕН

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на  район “Северен” – Община Пловдив и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Район “Северен” е второстепенен разпоредител с бюджет със седалище в град Пловдив, бул. “ Цар Борис III Обединител” 22А и втора административна сграда на ул. “Вук Караджич” 26.

(2) Район „Северен” се представлява и ръководи от Кмет на района, който съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗМСМА се избира пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.

(3) Администрацията на Район “Северен” подпомага кмета на района при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

Чл. 3. Броят, видът и числеността на звената в районната администрация, връзките между тях и подчинеността им на ръководните органи на района се определят от кмета на района в рамките на приетата от Общински съвет- гр.Пловдив структура и численост на районната администрация. Кметът на района, в съответствие с това, назначава служители, съгласно утвърденото от него длъжностно разписание и в рамките на предвидените бюджетни средства.

Чл.4. В своята организация на работа администрацията на Район „Северен  се ръководи от законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в Р. България и решенията на Общински съвет - гр. Пловдив.

 

ГЛАВА II

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”

Чл.5.(1) Районната администрация според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на Кмета на Район „Северен” е Обща и Специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на Кмета на Район „Северен като работодател и орган по назначаване на служителите в районната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на района в качеството му на орган на изпълнителната власт за територията на района.

(4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на районната администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.6. Районната администрация е организирана в следните структурни звена, както следва:

1. Ръководство;

  1.1. Кмет.

  1.2. Заместник–кметове – 3 бр.

  1.3. Секретар.

2. Обща администрация.

3. Специализирана администрация.

Чл.7. Общата администрация е организирана в следните структурни звена:

1. Дирекция „Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП.

Чл.8. Специализираната администрация е организирана в следните структурни звена:

1. Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти,  ГРАО и  жилищно настаняване”;

1.1. Отдел „ГРАО и жилищно настаняване”.

1.2. Отдел „Инвестиционни проекти, устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота”.

 

ГЛАВА III

РЪКОВОДСТВО НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”

РАЗДЕЛ I

KMET

 

Чл. 9. (1) Кметът на района:

1. Ръководи, насочва и координира дейността на района, изпълнява бюджета на общината в частта му за района;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. Отговаря за стопанисването на определени от Общински съвет – гр. Пловдив обекти на общинската собственост;

4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на територията на Район „Северен” до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони;

11. Организира изпълнението на актовете на Общински съвет – гр. Пловдив и на Кмета на Община Пловдив, отнасящи се до територията и гражданите на Район „Северен”;

12. Изпълнява функции, възложени му от Кмета на Община Пловдив;

13. Кметът на района може да участва в заседанията на Общински съвет – гр. Пловдив с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за район “Северен”;

14. На Кмета на района могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт.

 

РАЗДЕЛ II

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

Чл.10. Заместник-кметовете се назначават от Кмета на района в съответствие с одобрената численост и структура на районната администрация и той определя  функциите им. Техните трудови правоотношения могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на Кмета на района.

Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители.

Чл.12. Заместник-кметовете на района  не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговско дружество, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.13. Заместник-кметовете подпомагат Кмета на района, съобразно този правилник и възложените им функции по длъжностни характеристики и го заместват в негово отсъствие по издадена от него писмена заповед.

Чл.14. Заместник-кметът по направление: “Екология и чистота и  Административно–правно обслужване и финансова дейност изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря за и контролира работата на звената “Екология и чистота” и „Административно –правно обслужване и финансова дейност ”
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател и орган по назначаването.
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава.
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща ресора, за който отговаря.
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността.
 7. 7.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени от кмета на район “Северен”.
 8. 8.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му.
 9. 9.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани.

 

Чл. 15. Заместник-кметът по направление: Дежурни по “ОбСС” и Жилищно настаняване и социални дейности изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря за и контролира работата на звената Дежурни по “ОбСС” и „Жилищно настаняване и социални дейности”
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател и орган по назначаването .
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава.
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база касаеща ресора, за който отговаря.
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността.
 7. 7.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени от кмета на район “Северен”.
 8. 8.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му.
 9. 9.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани.

 

Чл. 16. Заместник-кметът по направление: “Обществен ред и сигурност, Образование и култура и Здравеопазване» изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря за и контролира работата на звената „Образование и култура” и “Здравеопазване” и осъществява политиката на район „Северен” в тази област, както и отговоря за обществения ред и сигурност в района.
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател и орган по назначаването.
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава.
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база касаеща ресора, за който отговаря.
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността.
 7. 7.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени  от кмета на район “Северен”.
 8. 8.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му.
 9. 9.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани.

 

 

РАЗДЕЛ III

СЕКРЕТАР

1. Отговаря за организацията, координацията и контролът на задачите, свързани с ефективното функциониране  на администрацията на район „Северен”.

2. Организира дейността по административното обслужване на физически и юридически лица.

3. Осъществява контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с район „Северен”.

4. Контрол по осъществяване на обучение и преквалификация на служителите в администрацията.

5. Контрол по вписванията в Административния регистър .

6. Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията.

 7. Осъществява организационна връзка между кмета и административните звена, както и между отделните административни звена.

 8. Ръководи и разработва вътрешните нормативни актове за дейността на администрацията.

 9. Организира избори, референдуми, преброявания и други от национално и регионално значение.

10. Контролира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики, координира и пряко отговаря за оценяването на служителите.

11. Отговаря за дейностите по гражданско състояние и гражданска регистрация.

12. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в район „Северен”.

13. Орган по настойничество и попечителство.

14. Следи за изготвянето и публикуването на актовете на районната администрация.

15. Участва в комисии, назначени от Кмета на района.

16. Изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени от Кмета на района.

 

ГЛАВА IV

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл. 17. Общата администрация на Район “Северен” се състои от една ДирекцияФинансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП без отдели, която се ръководи от Директор.

Чл. 18. Директорът на Дирекция Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП изпълнява следните функции:

1. Организира, ръководи, контролира и координира дейността на дирекцията в следните направления: финансова дейност, стопански дейности, правно обслужване, човешки ресурси, образование и култура и отбранително-мобилизационна подготовка.

2. Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина.

3. Контролира изпълнението на бюджета и щатната дисциплина.

4. Изготвя стратегически отчети, анализи, справки и други подобни, изисквани от институции.

5. При необходимост и по преценка на органът по назначаване, участва в управлението и изпълнението на проекти, финансирани / съфинансирани от фондове и програми на Европейския съюз и  програми на МС, по които Район „Северен” е бенефициент.

6. Подготвя становища и изказва мнения по законосъобразното развитие на административните и  гражданските правоотношения

 

7. Дава мнения по законосъобразността на проектите за индивидуални или общи административни актове, заповеди и др., като ги парафира, а при несъгласие изразява мотивирано мнение.

8. Участва при съставянето и сключването на договори и дава мнение по законосъобразността им, като ги парафира, а при несъгласие изразява мотивирано мнение.

Чл. 19. Дирекция “Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление Финансова дейност, което извършва следното:

1. Организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на район „Северен" в съответствие със Закона за счетоводство и действащата нормативна уредба;

2. Съставя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на район Северен" -собствен и обобщен за всички дейности на района;

3. Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по бюджета на

район „Северен" по параграфи на Единната бюджетна класификация;

4. Изготвя месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета

и набирателни сметки по образец на Министерство на финансите и община Пловдив -собствен и обобщен;

5. Изготвя месечни оборотни ведомости на район „Северен";

6. Изготвя тримесечни и годишни обобщени оборотни ведомости и баланс за всички дейности на района по образец, определен от Министерство на финансите;

7. Изготвя дневници на покупките и продажбите и справка декларация по ЗДДС за Района;

8. Следи за правилното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на Общинския бюджет;

9. Изготвя ведомости за заплати и платежните документи за осигуровки върху заплатите на служителите в район „Северен“ и по гражданските договори, и подава информация в ТД на НАП, води регистър на болничните листове и ги подава в НОИ;

10. Анализира и следи за изразходването на средствата за работни заплати;

11. Събира приходите от стопанска дейност на Района и ги отчита в община Пловдив;

12. Съгласно изискванията на Закона за счетоводство извършва инвентаризация на ДМА и НДА, материалните запаси, останалите активи и пасиви с цел достоверното им представяне;

13. Оказва методична помощ на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити (звената в Дейност „Образование“ и Дейност „Здравеопазване“) при изготвяне на оборотни ведомости, отчети за касово изпълнение на бюджета и други сметки и дейности;

14. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната информация, съгласно изискванията на Закона за счетоводство;

15. Следи за правилното разходване на средствата от дарения, съгласно волята на дарителя;

16. Изготвя статистически форми и справки за проверяващи органи;

17. Организира разработването на проектобюджета по дейности на района по пълна бюджетна класификация;

18. Оказва методична помощ по изпълнението на бюджета на всички дейности на Района;

19. Изготвя предложения до община Пловдив за актуализация на бюджета на Района по дейности;

20. Изготвя обобщени отчети за изпълнение на бюджета по дейности и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

21. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;

22. Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри за

приключването на отчетните периоди;

23. Води и поддържа актуалното състояние на регистрите по финансово-счетоводната информационна система за приходосъбиране и поддържане на картотеката на договорите за наем на общински имоти.

 

/3/ Направление Човешки ресурси, което извършва следното:

1. Изготвяне на численост и структура на персонала и годишния размер на средствата за заплата, длъжностни и поименни разписания на служителите от Района в дейностите 122 „Общинска администрация”, 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с приходи от общински характер, 898 „Други дейности по икономиката”, 389 „Други дейности по образованието” и 282ОМП и поддържане на запаси и мощности”.

2. Изготвяне на цялостната документация по назначаване, преназначаване, освобождаване и всички видове отпуск на персонала в дейностите 122 „Общинска администрация”, 898 „Други дейности по икономиката”, 389 „Други дейности по образованието” и 219 „Други дейности по отбраната”, и на частта от персонала във функция „Здравеопазване, на която работодател е Кметът на Район „Северен”.

3. Оформяне и съхраняване на трудовите досиета на служителите от горепосочените дейности, на които работодател е Кметът на Район „Северен”.

4. Водене и съхраняване на служебните и в частност - на трудовите книжки.

5.Водене регистъра на административните структури, съгласно изискванията на чл. 61 от Закона за администрацията.

6. Организационно осигуряване на системата за оценка за изпълнение на длъжността, съгласно действащата нормативна уредба.

7. Изготвяне на писмени уведомления до НАП за трудовите договори – регистрация, изменение, прекратяване.

8. При поискаване, изготвяне на документи за пенсиониране.

9. Изготвя и актуализира вътрешни правила за заплатите и вътрешни правила за работна заплата за съответните дейности и контрол по изпълнението им.

10.Органиира провеждането на конкурси.

10. Други задачи, възлагани от Кметът на район „Северен”, свързани с администрирането на човешките ресурси.

 

/4/ Направление Правно обслужване, което извършва следното:

 

1. Консултира ръководството и служителите на районната администрация относно законосъобразното функциониране при издаване на административните актове и вътрешните правила и други нормативни  документи;

2. Съгласува проектите на договорите, на заповедите и на другите издавани от Кмета на района и Гл. архитект общи и индивидуални административни актове;

3. Изготвя правни становища във връзка с текущата дейност на районната администрация и осъществява цялостното юридическо обслужване;

4. Запознава служителите с промените в законодателството, свързани с дейността на администрацията;

5. Изготвя решения по КМЧП.

6. Осъществява процесуално представителство на община Пловдив и район „Северен" по съдебни дела;

7. Осъществява предварителна проверка за съответствие при поемане на ангажименти и извършване разходи относно спазване изискванията на нормативните актове, включително по ЗОП;

8.Осъществява контрол за законосъобразното изготвяне, сключване и изпълнение на договорите, по които страна е район „Северен";

9.Участва в административно-правната подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП;

10.Извършва контрол по законосъобразността на процедурите по възлагането на обществените поръчки;

11.Подготвя заявления във връзка с чл. 417 от Граждански процесуален кодекс и участва в искови производства за възстановяване на неизплатени суми на район „Северен";

12. Участва в заседанията на ръководството и в работата на постоянни и временни комисии, РЕСУТ, работни групи и други консултативни органи и структури на администрацията.

13. Изготвя договори, пълномощни, отговори по възражения.

 

/5/ Направление Образование и култура, което извършва следното:

 

1. Осъществява оперативно управление на цялостната дейност, свързана с осигуряване на условия за функциониране на предучилищното възпитание, основното и средното образование в Район “Северен”.

2. Изготвя справки, информации и доклади относно кадровото състояние, материалната база и перспективата за развитие на образованието в района.

3. Участва в обсъждания при разпределението на бюджета в детските градини и учебните заведения.

4. Грижи се за получаване на навременна информация за състоянието на материалната база на детските и учебни заведения.

5. Участва в провеждането на конкурси за директори на детски заведения.

6. Проучва жалби и сигнали за нередности в детските градини и училищата, и след извършване на проверки прави предложения за отстраняване на пропуските, в унисон с КТ и специфичните разпоредби на МОН.

7. Участва в комисии за провеждане на обществени поръчки по ЗОП.

8. Провежда ежеседмично оперативни заседания с директорите на детските и учебни заведения.

9. Участва в комисии, назначени от Кмета на района.

10. Организира и ръководи културната дейност на територията на района.

11. Участва в работата на училищните съвети в детските и учебни заведения в района, съгласно ЗНП.

12. Участва в работата на учебните заведения по програма “Твоят час”.

13. Към съотвеното направление се включват и 4 бр. счетоводители.

 

/6/ Направление Стопански дейности, което извършва следното:

1. Участва в процеса, приемане и обработка на заявления.

2. Издава разрешения за удължено работно време.

3. Издава разрешение за ползване на място общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия.

4. Категоризиране на туристическите обекти.

5. Води и поддържа актуално състояние на регистри.

6. Спазва изискванията на нормативните документи в областта си.

7. Отговаря на жалби, писма, молби и др., дава консултации.

8. Участва в подготовката на сключване на споразумения, прекратяване на договори за наем.

9. Упражнява контрол по своевременното изпълнение на задълженията по сключените договори  за наем.

10. Участва в комисии и работни групи по компетентност.

11. Извършва проверки на търговски обекти в границите на своите правомощия.

12. Извършва регулярно вписванията за административния регистър на данни, касаещи стопанската дейност.

13. Подготвя анализи, отчети и справки за изискуеми вземания.

/7/ Направление Отбранително-мобилизационна подготовка, което извършва следното:

1. Да поддържа състояние и степен на готовност на района, осигуряващо незабавно или след кратка подготовка, в определени срокове, планомерно нарастване на готовността му за работа във военно време. В мирно време, при мобилизация или при обявяване на война да подпомага Кмета на Район “Северен” Община Пловдив при изпълнение на възложените му задължения от ръководството на страната, ръководенето на РСС.

2. Да създава организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства, поддържането им в готовност за работа при възникване на БАК (бедствия, аварии и катастрофи), в това число и превантивна и разяснителна дейност по горецитираните въпроси. Компетентно подготвяне на административни документи в тези области. Да подпомага Кмета на района при ръководство, планиране, подготовка, организиране и провеждане на мероприятия по защита на населението, както и изпълнението на задачите по ежедневната дейност.

/8/ Главен експерт “Информационно обслужване”:

1. Изучава,  анализира  и  разработва  решения  по  проблемите,  свързани  с  внедряването  и  системното   администриране  на  съвременни  информационни  технологии;

2. Съгласува  и  извършва  технологични  мероприятия  с  ръководството  на  район „Северен”  с  цел  оптимално  използване  на  наличните  ресурси;

3. Контролира  поддържането  и  използването  на  технологичното  и  програмното  оборудване  на  информационните  системи;

4. Участва  в  изграждането  и  въвеждането  в  експлоатация  на  нови  системи  за  информационно  обслужване;

5. Извършва  техническа  поддръжка  на  съществуващата  информационна  система;

 1. 6.Администрира  операционни  системи,  бази  данни;

 

7. Инсталира  програмни  продукти, обслужващи  манипулирането  и  поддържането  на  информацията;

8. Отговаря за наличността и движението на компютърното оборудване по работните места на служителите;

/9/ Звено “Здравеопазване” чрез младши експерт “Здравеопазване” осъществява следната дейност ( към звеното се включват и 2 бр. счетоводители):

1. Административно, методично ръководство и контрол  на здравните кабинети  към детските и учебни заведения в район „Северен” и детските ясли и кухни.

2. Организира, методически ръководи, координира и контролира  дейността  на  здравните  кабинети  в  детските  и  учебни  заведения,  директорите на детски ясли и детска кухня на дейност  “Здравеопазване”.

3. Ръководи, координира  и  контролира  изготвянето  на  анализи, разработки  и  предложения  в  областта  на  здравеопазването. 

4. Участва в планирането и подготовката на цялостния процес по провеждането на всички процедури по ЗОП, отнасящи се до здравеопазването.

5.  Контрол на работата на здравния медиатор.

6. Изпълнява и други задачи, поставени от преките ръководители.

7. Участва в работата на други звена и комисии с близки до неговите функции.

8. Взема участие в  изготвянето на щатни разписания и разработва длъжностни характеристики за дейност „Здравеопазване”.

9. Организира участие в обучение на медицинския персонал, обслужващ здравните кабинети в детските заведения, социалните домове и училища.

10. Обезпечава здравните кабинети на общинските училища и детски заведения с медикаменти, канцеларски материали и друг инвентар, съгласно Наредба No3/2000 г. на МЗ за здравните кабинети в детските заведения и училищата /ДВ бр.83/2000 г./.

 

/10/ Технически сътрудник-секретар, технически сътрудник, шофьор, куриер, 2 бр.  касиери  и 5 бр. дежурни “ОБСС” са длъжности, които също влизат в структурата на общата администрация и подпомагат дейността й.

 

ГЛАВА V

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.20. Специализираната администрация на Район “Северен” се състои от Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти,  ГРАО и  жилищно настаняване, която се ръководи от директор и е разделена на два отдела: Отдел „ГРАО и жилищно настаняване и Отдел „Инвестиционни проекти, устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота, които от своя страна са ръководени от началник-отдели.

Чл.21. Директорът на Дирекция Устройство на територията, инвестиционни проекти,  ГРАО и  жилищно настаняване изпълнява цялостен контрол върху строителството, архитектурата, планирането и прилагането на ЗУТ. Методично и професионално ръководи отделите: „ГРАО и жилищно настаняване” и „Инвестиционни проекти, устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота”. Директорът изпълнява задълженията и отговорностите на главен архитект на район „Северен” и има следните функции:

1. Разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж.

2. Съгласно правомощията,  дадени от главен архитект на Община Пловдив, издава удостоверение за въвеждане в експлоатация.

3. Издава скици/визи за проучване и проектиране за:

3.1. Жилищни сгради с кота корниз до 15.00 м

3.2. За сгради от основното застрояване със смесени, обслужващи, производствени и складови функции с ПУП до 300 кв.м РЗП.

3.3. За всички сгради от допълващото застрояване, стопански и второстепенни постройки и огради.

3.4. Одобрява проекти в част „архитектура”.

3.5. Съгласува идейни проекти.

3.6. Издава становища относно законността на обектите.

3.7. Одобрява проекти за узаконяване.

3.8.  Одобрява екзекутивна документация.

4. Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащия градоустройствен план.

5. Издава нареждане с мотивирано предписание за изработване на проекти за изменение на действащите планове.

6. Одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради, жилища и др. обекти.

7. Участва в заседанията на РЕСУТ при район „Северен” и ги ръководи.

8. Участва в заседанията на на ЕСУТ на Община Пловдив.

9. Участва в изготвянето на подробни устройствени планове- служебно проектирани.

10. Консултира граждани и юридически лица.

11. Участва в комисии по нареждане на Кмета на район „Северен”.

12. Изпълнява и други  задачи възложени му от Кмета на район „Северен”.

 

Чл. 22 Отдел „Инвестиционни проекти, устройствено планиране, контрол по строителството, екология и чистота се ръководи от началник-отдел и осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление Инвестиционни проекти, което извършва следното:

1.Да разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по част „ОВК” и част „ЕЕТИЕС”.

2.Участие в комисии и работни групи по ЗУТ.

3.Изпълнение на инвеститорски и технически контрол при строителството и ремонтни работи на територията на район „Северен”.

4.Изготвяне на разрешение за разкопаване при изпълнение на подземни комуникации и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки.

5.Контрол на аварийни разкопавания и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки.

6.Изготвяне на строителни разрешения в компетентността си.

7.Издаване удостоверения за степен на завършеност.

8.Издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация.

9.Регистриране на технически и енергиен паспорт.

10.Издаване Удостоверения за премахнати сгради.

11.Подготвяне на договори за ползване на общински площи при строителство и контрол върху събирането на месечните вноски.

12.Участие в СЕСУТ към Община Пловдив при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти относно изграждане на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура на Община Пловдив.

13.Участие в РЕСУТ при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти.

14.Участва в изготвянето на проектобюджетите съобразно обсега на своята отговорност и задачи.

15.Осъществява организация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки, свързани със строителство и СМР.

16.Изготвяне на служебни проекти.

17.Отработване на писма, жалби, сигнали и др.

18.Архивиране на всички отработени документи.

19.Други задачи възложени от по -висшестоящи служители.

20. Участва в търгове за отдаване под наем на обекти Общинска собственост.

 

 

 

/2/ Направление Устройствено планиране, което извършва следното:

1.Подготвя скици-визи за проучване и проектиране.

2.Определя таксите за извършване на административно-технически услуги, в съответствие с приетите от Общински съвет–Пловдив цени на услугите.

3.Участва в работата на районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/.

4.Разглежда и дава становище по внесените за одобряване инвестиционни проекти, устройствени схеми и работни устройствени планове /РУП/.

5.Подготвя нареждания за изработване на РУП.

6.Определя обхват на съобщаване на подробните устройствени планове /ПУП/ и РУП.

7.Изготвя отговори по заявления и искания на граждани  и юридически лица.

8.Извършва служебно огледи на място и участва в изготвянето на служебни проекти и устройствени схеми за общински обекти.

9.Участва в комисии по нареждане на кмета. 

 

Кадастър и регулации  

1. Изготвяне на скици – извадки от подробния устройствен план / ПУП/ - ситуационни планове.

2. Изпълняване на изискващите се процедури при създаване на устройствени схеми и планове и при измененията им.

3. Попълване и отстраняване на грешки в кадастралната карта за имоти общинска собственост.

4. Оценка на съответствие на инвестиционните проекти по части „Геодезия”, „Вертикално планиране” и „Трасировъчен план”.

5. Участие в комисии, свързани с дейността на района.

6. Попълване на данни от кадастралния и регулационния план в декларациите по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ.

7. Издаване удостоверения за идентичност на имоти.

8. Подготвяне на копия от документи, съхранявани в архива.

9. Извършване на заверка – образец №3 по чл.159, ал.3 от ЗУТ.

10. Извършване съобщаване на проекти по изменение на ПУП.

11. Подготовка на преписки по издаване на заповед за преминаване  - достъп през чужди поземлени имоти – чл.192 от ЗУТ.

12. Съхраняване и поддръжка на кадастралните и регулационни планове.

 

 

/3/ Направление Контрол по строителството, което извършва следното:

1. Разглеждане на жалби, молби и искания от граждани и съставяне на протоколи от проверки.

2. Съставяне на констативни актове за незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ.

3. Обработка и подготовка на преписки по §127, §183 и §184 от Предходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗУТ за узаконяване на незаконни строежи.

4. Съставяне на актове за узаконяване.

5. Съставяне на актове по ЗАНН и връчването им.

6. Съставяне на наказателни постановления и връчването им.

7. Подготвяне на заповеди за спиране на строителство.

8. Връчване на заповеди за спиране на строителство и контрол на изпълнението им.

9. Подготвяне на заповеди за продължаване на строителство и връчването им.

10. Съставяне на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ.

11. Контрол по доброволното изпълнение на заповеди за премахване на незаконно строителство.

12. Изпълнение на заповед за принудително премахване.

13. Съставяне опис на изнесеното движимо имущество и предоставянето му за съхранение в помещение, определено от кмета на общината.

14. Съставяне на актове и заповеди за премахване на преместваеми обекти.

 

 

/4/ Направление Екология и чистота, което извършва следното:

1. Контрол на работата при зимни условия съгласно оперативните планове за зимно поддържане на ОП “Градини и паркове” и ОП “Чистота”.

2. Възлагане и контрол върху работата на хората, полагащи общественополезен труд.

3. Изготвя месечни справки за положили (не положили ОПТ) и предаване информацията на отдел “Социално подпомагане”.

4. Водене на ел. регистър на домашни любимци.

5. Водене на регистър на безстопанствени кучета. 

6. Изготвяне списъци на местата в района, където има необходимост да се извърши ДДД.

7. Следи за количеството, годността и правилното засаждане на посадъчния материал.

8. Известява своевременно ОП “Градини и паркове” при необходимост при аварийна резитба на счупени или опасно надвесени клони над съоръжения и хора, както и аварийно отсичане на дървета.

9. Извършва огледи на декоративна дървесна растителност по заявление на граждани.

10. Изготвя санитарни експертизи и подготвя заповеди за оформяне или премахване на растителността от ОП “Градини и паркове.

11. Регистрира всички издадени заповеди в система “Еконорд”.

12. Изготвя справки за постъпили откази свързани с “Местни данъци и такси”.

13. Изготвя и съгласува договори с вързани с твърди битови отпадъци.

14. Издава удостоверение за определяне на ТБО.

15. Участва в комисии, назначени от кмета съобразно своята област.

16. Изготвя периодични справки свързани със зелена система, води, въздух и др.

17. Проверка по сигнали и молби на граждани съвместно с ОП “Общинска полиция”, ОП “Общинска охрана”, Трето РУ при ОД на МВР - Пловдив и Пловдивски общински инспекторат.

18. Проверка за съответствие на декоративна растителност за откриване на строителни площадки.

19. Подготвя анализи, отчети и справки. 

20. Други задачи възложени от по-висшестоящи служители.

21. Да съгласува проекти „план за управление на отпадъци” в съответствие  с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни  материали.

22. В съответствие с чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерениие за най-малко от 14 дни на интернет страницата и на обществено достъпно място в сградата на кметството и изпраща служебно резултатите от обществения достъп по образец, съгласно Приложение 7 от Наредбата за ОВОС, на съответния компетентен орган.

23. Проверява за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), участва в комисия по облепване и репатриране на ИУМПС.

 

Чл. 23 Отдел „ГРАО и жилищно настаняване се ръководи от началник-отдел и осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление “ГРАО”, което извършва следното:

 1. Поддържа и ежедневно актуализира данните на физическите лица в информационните масиви на ЕСГРАОН - Картотечните регистри на населението, ЛБД и НБД "Население", Актоер – актове за раждане, брак и смърт.

2. Поддържа и ежедневно актуализира данните за постоянно пребиваване и бежанци;

3. Поддържа електронен картотечен регистър на населението /ЛРК/ и го съхранява, съгласно Закона за гражданската регистрация;

4. Съставя актове по гражданското състояние по регистрация на събитията раждане, брак и смърт. Издава удостоверения и дубликати на граждани;

5. Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес. Издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.

6. Отразява промените в гражданското състояние, съгласно Кодекс на международното частно право;

7. Приема заявления съгласно чл.19а от ЗГР във връзка с промени на имената по административен ред;

8. Предоставя данни от гражданските регистри по реда на ГПК и НПК  на съд, прокуратура и МВР.;

9. Участва в организационно-техническата подготовка на избори, референдуми, както и други държавни мероприятия, свързани с дейността;

10. Пресъставя актове за раждане от чужбина.

11. Приема заявления по КМЧП.

/2/ Главен специалист “Жилищно настаняване и социални дейности”:

1. Приема заявления и декларации във връзка с жилищната им нужда.

2. Извършва проверки на място по подадени от граждани заявления, декларации и сигнали.

3. Изготвя списъци за настаняване под наем на граждани.

4. Окомплектова документи, необходими за работата на Комисията по чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП към района и съответните комисии към Община Пловдив.

5. Подготвя и извършва процедури във връзка с чл. 65 от ЗОС.

6. Издава настанителни заповеди на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОС по одобрени списъци и писма от Община Пловдив.

7. Издава удостоверения за група жилищна нужда във връзка със ЗУПГМЖСВ.

8. Отговаря писмено на подадени от граждани заявления и сигнали, спазвайки сроковете им.

9. Съхранява картотеката и отговаря за нея.

10. Съставя актове за нарушения.

11. Проучва, анализира, разработва основни проблеми в областта на социалните дейности.

12. Подготвя становища, мнения и решения отнасящи се до социалната политика на района.

13. Самостоятелно или в екип изпълнява допълнително възложени задачи по проблемите на социалните дейности.

14. По решение на прекия ръководител участва в комисии по проблемите на социалните дейности.

15. Съставя списък на социално слаби граждани подлежащи на социално подпомагане и безплатна кухня.

 

ГЛАВА VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННАТА

 АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 24. Ръководството, в лицето на Кмета, определя мисията, политиката и целите за развитие на района. Въз основа на общинския план за развитие, Кметът определя и политиката за развитие на района.

Чл. 25. Ръководството координира и ръководи всички дейности, определя отговорностите и пълномощията на служителите и взаимодействията между тях.

Чл.26. Ръководството на района управлява администрацията, съгласно българското законодателство в интерес на гражданите и бизнеса. Осигурява координация между дейностите на дирекциите, във връзка с поставените цели и приоритети.

Чл. 27. Ръководството отговаря за разработването на проекти и програми.

Чл.28. Директорите на дирекции отговарят за цялостната дейност и за административните услуги, които се извършват от служителите в съответната дирекция.

Чл. 29. Началник отделите осъществяват пряко методическо ръководство на служителите в отдела.

Чл.30. Експертите организират, контролират и участват в дейности по внедряване, текущо изпълнение и отстраняване на всички проблеми, свързани с областите на дейност – експертни, консултантски и контролни функции. Вземат решения по компетентност и съгласуват с преките ръководители на по-горни нива.

 

ГЛАВА VII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РАЙОННАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.31. Дейността на районната администрация се осъществява от служители на служебно правоотношение и служители по трудово правоотношение.

Чл. 32. Длъжностното и поименното разписание се утвърждава от Кмета на общината, а структура, численост на персонала и бюджет от Общински съвет.

Чл. 33. Служителите в районната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за работа на районната администрация.

Чл. 34. (1) Длъжностите в районната администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителната минимална степен на завършено образование и професионален опит или ранг, определени със закон.

(2)  Секретарят  на района може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Чл. 35. (1) Постъпването на държавна служба в районната администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на Кмета могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 36. Служителите в районната администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 37. (1) Ръководителите на административните звена /дирекции и отдели/ ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този Правилник функции. Те изпълняват и други задачи, определени от Кмета на района в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на Кмета лице от състава на администрацията или съобразно правилата, установени в ЗДСл.

Чл. 38. (1) Служителите от районната администрация са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на районната администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. Да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред Кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на района;

7. Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

8. Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;

9. Да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др., с цел намаляване на разходите за материална издръжка на района;

10. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

11. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда;

Чл. 39. Служителите могат да правят изявление от името на района само със съгласието на Кмета на район „Северен”.

Чл. 40. Служителите в районната администрация имат право на облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работно облекло се определя ежегодно със заповед на Кмета на района. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 41. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 42. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Работното време започва в 8,30 ч. и приключва в 17.00 ч., с почивка от 12,00 ч. до 12,30 ч.

(3) С оглед обезпечаване административното обслужване на гражданите, работното време на Деловодство и Каса е непрекъснато, без обедна почивка като Касата работи с граждани до 16.45 ч., за да може да се приключи касата и касовия апарат до края на работното време. Служителите от съответните дейности работят по техен вътрешен график за ползване на обедна почивка.

Чл. 43. (1) Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на Кмета на района.

(2) Държавният служител от районната администрация ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Чл. 44.(1) Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител: при две или три последователни годишни оценки – за младшите рангове, и при три или четири последователни годишни оценки – за старшите рангове, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 76, ал.11.

(2) Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг преди минималните срокове, при условие че е получил най-високата годишна оценка на изпълнението на длъжността. Следващото повишаване в ранг на предсрочно повишен ранг държавен служител се извършва само при условията и в сроковете по ал. 1.

Чл. 45. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в районната администрация имат право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати при наличие на икономия на ФРЗ.

(2) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на служителите от районната администрация се извършва със Заповед на Кмета.

Чл. 46. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 47. Служителите от районната администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност. 

 

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник на районната администрация се издава на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 11 от Закона за администрацията и влиза в сила от ............2016 г.

§2. Изменение и допълнение на Устройствения правилник се извършва по реда на неговото утвърждаване от Кмета на район „Северен”.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!