Четвъртък, 12 Май 2022 09:48

Инвестиционно намерение: "Увеличаване площта на съществуваща площадка и добавяне на нов отпадък с код 20 03 07 - обемни отпадъци"

   О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Увеличаване площта на съществуваща площадка и добавяне на нов отпадък с код 20 03 07 – обемни отпадъци“ в имот с идентификатор 56784.542.43 и УПИ I -1260, гр. Пловдив, с възложител „Промишлени дейности - 1“ ООД.

 

 

 

 

 

         Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 22А;

РИОСВ – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

 

 

Дата на публикуване на обявата: 12.05.2022 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!