Четвъртък, 11 Май 2017 14:34

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИ И СЕРЖАНТИ

 

 

       ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - ПЛОВДИВ

     ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

4000 ПЛОВДИВ, ул. ,,Йоаким Груев” № 13, 032 631 905, vo.plovdiv@abv.bg

 

О Б Я В А

 

         В изпълнение на заповед № ОХ-391/24.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, началника на Национален военен университет ,,Васил Левски” обявява провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ

 

         Конкурса ще се проведе за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в НВУ,,Васил Левски” – Велико Търново и включва:

         - изпит за определяне на физическата годност;

         - събеседване с кандидатите.

 

         Обявените длъжности са 2 (две) вакантни длъжности за офицери и 3 (три) за сержанти в НВУ,,Васил Левски” гр. Велико Търново, съгласно Приложение № 1

 

         Документи за кандидатстване се приемат до 09.06.2017 г. във Военно окръжие – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. Велико Търново № 75, тел. 032 632 871, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

 

         Подпомагане на кандидатите при избор на длъжности и попълване на документи, става в офисите за военен отчет в районите на община Пловдив.

 

Офиси за военен отчет в районите на гр. Пловдив:

 

,,ЦЕНТРАЛЕН” – ул. ,,Йоаким Груев” № 13, тел. 032 635 358, GSM 0878 743 090

,,ИЗТОЧЕН” – ул. ,,Лев Толстой” № 2, тел. 032 635 338, GSM 0878 743 092

,,ЗАПАДЕН” – ул. ,,Солунска” № 8, тел. 032 642 209, GSM 0878 743 093

,,СЕВЕРЕН” - бул. ,,Марица” № 57, вх. 4, тел. 032 951 000, GSM 0878 743 090

,,ЮЖЕН” - ул.,,Райко Жензифов” № 10, тел. 032 697 110, GSM 0878 743 092

,,ТРАКИЯ” – бул. ,,Освобождение” № 63, тел. 032 682 363, GSM 0878 743 093

 

         1. Изпитът по физическа подготовка е по нормативи, определени в ,,Единен армейски тест” за военнослужещи във ВС на РБ. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив отпада от конкурса и не се класира.

2. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

 

3. Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Център по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) не се допуска до участие в конкурса, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили.

 

4. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

- точките от изпита по физическа подготовка разделени на десет и закръглени на цяло число;

- оценката от дипломата за висше (за офицерите) или средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата (за сержанта), умножена по две и закръглена до цяло число;

- 5 точки за притежаване на висше образование;

- 10 точки при заемане на същата или сходни длъжности;

- 5 точки за всяка прослужена година на същата или сходни длъжности;

- по 5 точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ за завършен курс по време на военната служба;

- 10 точки за допълнителна квалификация, свързана с длъжността, за която се кандидатства (удостоверена с документ);

- точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001, както следва – ниво 1-1-1-1 – 10 точки, ниво между 1 и 2 – 15 точки, ниво 2-2-2-2 и по-високо – 20 точки.

- 5 точки за участие в операции или мисии извън страната.

 

5. Кандидатите, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 (петдесет) години.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!