ОУ „Райна Княгиня” от район „Северен” спечели и реализира първия в Пловдив и областта проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” . STEM образованието е насочено към учебните дисциплини за наука, технологии, инженерство и математика. На откриването на STEM центъра присъстваха заместник-кметът с ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики” Стефан Стоянов, старши експертът по организация на средното образование инж. Димитър Ставрев и кметът на район „Северен” Стоян Алексиев, които заедно с директора на училището Мария Гайдарова прерязаха лентата на новия обект. Г-жа Гайдарова представи осъществения проект. Реализирана е концепция за иновативна образователна среда и използване на най-нови интерактивни технологии за обучение. Обособени са шест зони, свързани с всички останали учебни и социални пространства. Те са достъпни за всички 900 ученици и учители. Зоните в STEM центъра осигуряват подходяща среда за всички планирани обучителни дейности и социално общуване. Зона 1 е оформена като лекционна зала и зала за презентации.С оглед осигуряване на ясна видимост, тя е изградена на различни нива. Разпределена е по начин, позволяващ максимално използване капацитета на помещението и за организиране на презентации, изложби и обучение на голяма група хора. Оборудвана е с интерактивен дисплей, дава възможност за използване и на персонални устройства, осигуряващи обезпечаването на работа в центъра. Зона 2 е конфигурирана в две помещения. Едното помещение е библиотека, а във второто помещение децата изучават STEM дисциплините, използвайки най-съвременните технологии на виртуална и добавена реалност. Зона 3 е фоайе-начална зона към центъра, с изградена отделна конструкция на три различни нива, използвана от учениците за отдих и дискусии. Реновирани са мивките във фоайето и е обособен отделен мебелиран кът, в който децата да общуват в малки групи и да имат свободен достъп до различна литература. Зона 4 е коридор, свързващ отделните зони, където учениците имат възможност за отдих и физическа дейност в обособен кът за индивидуален спорт. Зона 5 е практическа лаборатория, където децата могат да работят на групи. Разполага с интерактивен дисплей и допълнителни комплекти за обучение в областите програмиране, природни науки, математика и електроника. Зона 6 е специален кът за преподавателите, даващ възможност за съвместната им работа по създаване на учебното съдържание и планиране на дейностите в центъра. След като разгледаха отделните зони, гостите присъстваха на интерактивно обучение на третокласници в час по предмета „Човек и природа” с класен ръководител Десислава Манева. Кметът на район „Северен” Стоян Алексиев изрази своето задоволство и приветства колектива на ОУ „Райна Княгиня” с изпълнението и реализирането на този иновативен проект, който ще позволи на учениците да учат в една модерна образователна среда, използвайки специализирани технологии-компютърни конфигурации за опити и симулации в триизмерна виртуална среда, мултимедийни средства, както и цялостна програма за обучение в областите програмиране, иновации и роботика.

Четвъртък, 15 Април 2021 07:32

Техническа профилактика

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА ОТ 15:00 ДО 17:00 ЧАСА НА 15.04.2021 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПЛАЩАНИЯ.

 

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

Четвъртък, 15 Април 2021 06:20

Заплащане за членовете на СИК

От днес 15.04.2021г. започва изплащането на възнагражденията за членовете на СИК за Парламентарните избори 2021 година.

Моля заповядайте на каса стая 6 в сградата на район "Северен".

Община Пловдив организира информационни срещи с гражданите за безплатна подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление. За гражданите на район "Северен", срещата ще се проведе на 16.04.2021 г. от 11 ч., пред сградата на кметството с административен адрес: бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

по процедура №BG16M1OP002-5.003 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства:

ü  На газ; използващи електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи*); на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация;

ü  Алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа. Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система, както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа;

 

В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проекта ще се реализира в два етапа. Крайния срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г.

Първи проектен етап до 31.05.2021 г.

В рамките на първи проектен етап община Пловдив ще обяви приемането на Декларация за съгласие за включване в Програмата, като срока за подаване е до 31 юли 2019 г.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в община Пловдив. Декларацията /Попълнена, подписана и в PDF формат сканирана може да бъде изпращана и електронно на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката.

Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището. В изпълнение на Насоките за Кандидатстване на Оперативната програма получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината. Ще се изготви окончателен списък с одобрените крайни получатели, като ще се сключи договор с всеки един от тях. В договорите между общината и крайните получатели ще се предвидят клаузи, които да гарантират в максимална степен изпълнението на всички описани по-горе изисквания във връзка с безвъзмездното получаване и използване на тези уреди/ инсталации.

Подмяната (доставка и монтаж) на стационарни индивидуални и много-фамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри съгл. Европейското и национално законодателство, част от Втори етап от реализация на проекта, ще бъдат стартирани след изпълнение на дейностите от първи етап и приключен преглед на резултатите от първия етап от страна на УО на ОПОС.

По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване и/или необходимост от предоставяне на допълнителни документи.

 

 

 

 

 

Допустими за финансиране по програмата разходи:

-       Подготовка и строително монтажни работи на сградна инсталация;

-    Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на нови машини/оборудване/ съоръжения/техника (отоплителни устройства на биомаса/газ/ток);

-    Демонтаж на стари оборудване/съоръжения/техника (отоплителни устройства) на твърдо гориво;

-    Предаване за последващо третиране на стари оборудване/съоръжения/техника (отоплителни устройства) на твърдо гориво;

 

Недопустими по процедурата разходи:

-    По отношение свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система – разходите за изграждането на абонатна станция и нейното свързване с топлоразпределителната мрежа извън сградата (не се финансират активи, които ще бъдат собственост на дружеството);

-    По отношение свързване или възстановяване на връзката към газоразпределителната мрежа – разходите за изграждане на обектите и съоръженията на разпределителните мрежи до границата на собственост на потребителите (не се финансират активи, които ще бъдат собственост на дружеството);

-    Разходи за цената на „присъединяване“ към газоразпределителна или към топлофикационна мрежа;

-    Разходи за подмяна на отоплителни устройства в обществено/административни сгради, както и в жилищни обекти – държавна или общинска собственост;

-    Разходи за финансиране на други мерки, извън обхвата на Националната програма;

-    Разходи за наем на машини, съоръжения, техника и оборудване, които трябва да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение на проекта;

-    Разходи за последваща експлоатация и поддръжка;

 

Когато се подменят отоплителни устройства в многофамилни сгради, в които група от самостоятелни обекти ползват общо локално отопление в документите за кандидатсване се включват задължително решение на общото събрание (или в случай на сдружение на собствениците – Решение на сдружението), както и отделни индивидуални декларации от всички собственици на съответните обекти в групата на локално отопление в жилищната сграда.

С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради.

Пълна информация за процедурата

http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/1

 

* Уреди, които използват нагревател (реотан) за преобразуване на енергията в полезна топлина, като напр. лъчисто отопление, подово отопление, инфрачервени отоплители, калорифери, маслени радиатори, вентилаторни отоплителни печки и т.н.

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 278

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!