Неделя, 23 Януари 2011 02:21

Правомощия на районния кмет

Правомощията на кметовете на райони са регламентирани в ЗМСМА (Закон за Местното Самоуправление и Местната Администрация). Те възникват от полагането на клетвата и са следните:
1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. Отговаря за стопанисването на определените от Общинския съвет обекти на общинска собственост;
4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. Приема мерки за подобряване и възобновяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. Води регистрите на населението за гражданското състояние и изпраща съобщения до ЕСГРАОН (т.е. ГД „ГРАО”;
7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. Осигурява спазване на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган;
9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. Представлява района пред населението, обществените и политическите организации и пред други райони или кметства.
11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
Кметовете на райони могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас, когато се обсъждат въпроси, касаещи района.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!