З А П О В Е Д

 

22РД09-64/01.03.2022 г.

 

на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация

  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

 

I. Отменям Заповед № 16РД09-139/13.04.2016 г. на Кмета на район „Северен”.    

 

II. Утвърждавам Вътрешни правила за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в район „Северен”.

 

IІІ. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, създавана или съхранявана в район „Северен”, да се приемат и регистрират в деловодството на администрацията.

 

ІV. Определям Секретаря на район „Северен” за длъжностно лице, което да разглежда постъпилите по т. 2 заявления и да взима решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

 

V. Изготвянето и предоставянето на годишния отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направени откази и причини за това, възлагам на лицето по т. 4.

 

VI. Вътрешните правила да се публикуват на официалния сайт на район „Северен”.

 

VII. Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

 

VIII. Копие от настоящата заповед да се връчи на Секретаря на района, на зам.-кметовете, на директорите на дирекции, на началниците на отдели, на гл. експерт „Човешки ресурси” и на служителите в деловодство за сведение и изпълнение.

 

 

 

СТОЯН АЛЕКСИЕВ

 

Кмет на Район „Северен”

 

 

 

                                                             УТВЪРДИЛ:………………..

 

                                                             СТОЯН АЛЕКСИЕВ

 

                                                             КМЕТ НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

 

                                                            ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

 

  

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

2022 година

 

гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

Процедура за Достъп до обществена информация

 

в Район „Северен” – Община Пловдив

 

I. Какво е обществена информация

 

По смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) - чл. 2, ал. 1, обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти, в случая – Кмета на Район „Северен” - Община Пловдив и подпомагащата го администрация.

 

Дейността и функциите на Кмета на Район „Северен” - Община Пловдив и подпомагащата го администрация са регламентирани в различни нормативни актове - КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОДЕКСИ (Административно процесуален кодекс, Семеен кодекс, Граждански Процесуален Кодекс, Кодекс на международното частно право и др.), ЗАКОНИ (Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за устройство на територията, Закон за гражданска регистрация, Закон за защита на личните данни, Закон за наследството,   Закон за местните данъци и такси,  Закон за държавния служител, Закон за администрацията и др.), НАРЕДБИ (Наредба № 1 на Общински съвет Пловдив, Наредба № 2 на Общински съвет Пловдив, Наредби към различни специализирани законови и подзаконови нормативни актове), ПРАВИЛНИЦИ (Устройствен правилник за работата на администрацията на Община Пловдив), ЗАПОВЕДИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ КОНКРЕТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ (заповеди на Кмета на Район "Северен" - Община Пловдив, оправомощаващи служители за извършване на определени дейности, други вътрешни заповеди с оправомощаваш и задължаващ характер.)

 

II. Публикуване на обществена информация за дейността на Район „Северен” - Община Пловдив.

 

1. Обществена информация за дейността на Район „Северен” - Община Пловдив се публикува периодично на интернет страницата на района: https://severen.bg/plovdiv/

 

2. В изпълнение на чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ, на интернет страницата на района се поддържа секция „Достъп до информация”, в която се публикуват: настоящата процедура; наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията; бланка за заявление и друга полезна информация.

 

III. Кой има право на достъп до обществена информация

 

 

 

 • български граждани;
 • чуждестранни граждани и лица без гражданство;
 • юридически лица.

 

Район „Северен” - Община Пловдив осигурява право на достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

 

 • откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 • осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 • осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 • защита на правото на информация;
 • защита на личната информация;
 • гарантиране на сигурността на обществото и държавата;

 

 

 

IV. Каква информация се предоставя по реда на ЗДОИ

 

Всяка обществена информация независимо от вида на нейния материален носител, която се създава и съхранява от Район „Северен“ - Община Пловдив, и дава възможност гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на Кмета на Района и подпомагащата го администрация.

 

V. Каква информация не се предоставя по реда на ЗДОИ

 

1. Официална обществена информация, която е обнародвана. В този случай на заявителя се посочва изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

 

2. Класифицирана информация.

 

3. Друга защитена от закона тайна: напр. търговска и производствена тайна, тайната на осиновяването и др.

 

4. Лични данни, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и § 1, т. 2 от ЗДОИ.

 

5. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

6. Информация, която се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.

 

7. Служебна обществена информация, достъпът до която е ограничен на основание чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, освен при надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ.

 

8. Информация, която се предоставя по силата на друг нормативен акт.

 

 

 

VI. Как се предоставя достъп до обществена информация

 

 

 

1. Как може да бъде поискан достъп до обществена информация:

 

1.1. Писмено заявление, което задължително трябва да съдържа следните реквизити:

 

 • трите имена, съответно наименование и седалище на юридическото лице;
 • адрес за кореспонденция със заявителя на територията на Република България;
 • описание на исканата информация
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация (устна справка, преглед на информацията на място, копие на документ на хартиен или на технически носител). Заявителят може да посочи повече от една.

 

1.2. Устно запитване. Отговор на устно запитване може да дава всеки държавен служител в рамките на своята компетентност. За отговор на устно запитване не се дължи заплащане.

 

1.3. Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.

 

 

 

2. Къде се подава писменото заявление:

 

Заявлението се подава в установеното за Район „Северен” - Община Пловдив работно време от 8:30 ч. до 17:00 ч., в административната сграда на Район „Северен” – бул.”Цар Борис III Обединител” № 22а, в Деловодство - стая № 13.

 

 

 

3. Как се подава писменото заявление:

 

 • по пощата;
 •  лично или чрез упълномощен представител на определеното място, съгласно т. 2, Раздел VI от процедурата;
 •    На електронната поща на Района: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

4. Регистриране на писмените и устни заявления:

 

При постъпване на писмено заявление за достъп до обществена информация в Район „Северен” - Община Пловдив, същото се завежда с входящ номер в регистър за достъп до обществена информация на Район „Северен” - Община Пловдив, след което се внася за резолюция до Кмета/Секретаря на Район „Северен”. Заявлението в оригинал остава в специално създадена папка на заявления за достъп до обществена информация. Копие от резолираното заявление се насочва към съответния служител за изготвяне на отговор. Екземпляр от изготвения и утвърден отговор се прикрепя към заявлението-оригинал.

 

Когато заявлението е подадено по електронен път, същото се разпечатва и се счита за прието от момента на отразяването му във входящия регистър на общото деловодство. Получаването на входящ номер се извършва в първия работен ден, след получаване на заявлението, след което се процедира по описания по-горе ред.

 

Регистърът съдържа: трите имена на заявителя; поисканата информация; предоставен ли е достъп до нея или основанието за отказ до обществена информация.

 

Срокът по чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ започва да тече от момента на завеждане на заявлението в деловодството на Район „Северен” - Община Пловдив.

 

VII. Кой взема решение за предоставяне на достъп, съответно за отказ до обществена информация

 

Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се вземат от Кмета на Район „Северен” - Община Пловдив в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

 

VІІІ. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

 

Решение за предоставяне/отказ от достъп до обществена информация и задължително следва да указва:

 

 • до каква част от исканата информация се предоставя достъп;
 • в какъв период от време се предоставя достъп до информацията - срокът, за който се предоставя достъп не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 • къде се предоставя достъп до информацията;
 • формата, в която се предоставя достъп;
 • каква сума трябва да се заплати и банковата сметка, по която трябва да постъпи сумата. Сумата може да бъде внесена и в касата на район „Северен” - стая № 12;
 • срока и органа, пред който решението може да бъде обжалвано.

 

ІX. Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

 

За да получи достъп до исканата обществена информация, заявителят следва да се яви на указаното в решението място и в предвидения срок. Срокът за предоставяне на информацията не може да бъде по-кратък от 30 дни, считано от датата на получаване на решението.

 

Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от ЗДОИ.

 

            При явяване за предоставяне на достъп заявителят е длъжен предварително да заплати по посочената банкова сметка или на касата разходите, определени в решението. Плащането се доказва с представяне на платежен документ. Разходите се определят съобразно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя. Сумата, която заявителят следва да заплаща за услугата по предоставяне на обществена информация, постъпва по бюджета на Район „Северен” - Община Пловдив.

 

 1. 1.дискета – 1 бр. – 0.50 лв.
 2. 2.СD -   1 бр. - 0.50 лв.
 3. 3.DVD – 1 бр. – 0,60 лв.
 4. 4.разпечатване   - една страница (А4) - 0.12 лв.
 5. 5.ксерокопие - една страница (А4) - 0.09 лв.
 6. 6.факс - една страница (А4) - 0.60 лв.
 7. 7.видеокасета – 1 бр. – 3,25 лв.
 8. 8.аудиокасета – 1 бр. 1,15 лв.
 9. 9.писмена справка – една страница (А4) - 1. 59 лв.

 

     Посочените стойности не включват ДДС.

 

ВАЖНО: В случай, че заявителят не се яви в срока за предоставяне на достъп, посочен в решението, или не плати определените разходи, той губи право да получи достъп до исканата обществена информация и следва да подаде ново заявление.

 

X. В какви срокове следва да се произнесат длъжностните лица

 

1. Във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране на заявлението, в случай че са налице всички изискуеми реквизити на заявлението и исканата обществена информация се намира в Район „Северен” - Община Пловдив.

 

2. Случаи, в които е допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп:

 

 • когато не е уточнен предметът на исканата обществена информация, 14-дневният срок тече от датата на получаване на уточняването;

 

ВАЖНО: Когато заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни от уведомяването му, заявлението се оставя без разглеждане.

 

 • до 10 дни, в случай че исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
 • до 14 дни, когато исканата информация се отнася до трети лица и е необходимо получаване на тяхното съгласие за предоставянето й. Като в 7-дневен срок от регистрирането на заявлението се изисква писмено съгласие от третото лице. При неполучаване на съгласие от третото лице в 14-дневния срок по или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до третото лице. Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

 

2.1. Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това.

 

ХІ. Надделяващ обществен интерес

 

Надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължените по закона субекти. В тези случаи не може да се ограничава достъпът по служебна обществена информация, търговска тайна по чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, както и до информация, засягаща интересите на трето лице по чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ.

 

XIІ. Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

 

1. Решение за предоставяне/отказ от достъп до обществена информация и задължително следва да съдържа:

 

 • правното и фактическо основание за отказ по този закон;
 • дата на приемане на решението и ред за неговото обжалване;

 

2. На какви основания се отказва предоставянето на достъп (чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ):

 

 • когато исканата обществена информация е класифицирана или друга защитена от закона тайна;
 • когато исканата обществена информация засяга интересите на трето лице и то не е съгласно тя да бъде предоставена, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 • когато същата информация е била предоставена преди по-малко от 6 месеца на заявителя;
 • в случаите на служебна обществена информация по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ - когато информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органа и няма самостоятелно значение (мнения, препоръки, становища, консултации) и когато съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори и достъпът до нея е ограничен за срок до две години от създаването й.

 

            2.1. В тези случаи се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

 

 1. 3.Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

ХІІІ. Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Пловдив по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Заключителни разпоредби

 

 

 

§1. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаване на актуализацията им със Заповед № ……………………………..

 

§2. Утвърдените вътрешни правила са задължителни за всички служители на Район „Северен” – Община Пловдив.

 

 

 

 

 

Съгласували:

 

Манол Митев

 

Главен юрисконсулт

 

 

 

Георгена Кабакова

 

Главен експерт „Човешки ресурси”

 

 

 

                

 

Изготвил:

 

Стайко Танев

 

Секретар

 

 

 

 

 

 

 

 

        РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

        ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  В РАЙОН СЕВЕРЕН

 

 

1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на район Северен, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити на район Северен, бул.”Цар Борис III Обединител” № 22а, в стая № 2 - деловодство, тел. 032/901 190.  Заявлението може да бъде подадено:

- на място в „Деловодство” на района – писмено или устно.

- по електронен път изпратено на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

- по пощата на адрес: район “Северен – Община Пловдив, бул.“Цар Борис III Обединител”№ 22 А

Работното време на „Деловодството” е от 08.30 до 17.00 ч., с обедна почивка от 12 ч. до 12.30 ч.

2.Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да получите в стая № 2- „Деловодство”, по електронната си поща, като ни изпратите Вашия e-mail адрес или да изтеглите от интернет страницата на район Северен - http://www.severen.bg/plovdiv/

3.         Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

                               трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

            •           адрес за кореспонденция, телефон, факс или e-mail;

            •           описание на исканата информация;

            •           предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4.         Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

                        •          преглед на информацията - оригинал или копие;

            •           устна справка;

            •           копия на материален носител;

            •           копия, предоставяни по електронен път.

 

    •       В 14-дневен срок Секретаря на района се произнася по искането с решение за предоставяне или отказ на достъп до информация и екземпляр се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

    •       В решението се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация и който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

 - мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

5. Услугата се заплаща, след получаване на решението за достъп, както следва:

   •        дискета - 1 бр. - 0,50 лв.

   •        CD - 1 бр. - 0,50 лв.

   •        DVD- 1 бр. – 0,60 лв.

   •        разпечатване - една страница /А4/ - 0,12 лв.

   •        ксерокопие - една страница /А4/ - 0,09 лв.

   •        факс - една страница /А4/ - 0.60 лв.

   •        видеокасета – 1бр. – 3,25 лв.

   •        аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.

   •        писмена справка - една страница /А4/ - 1.59 лв.

           

Посочените цени не включват ДДС.

6. Достъпът се предоставя след заплащане и представяне на платежен документ:

    •       приходна квитанция от касата на район Северен

    •       или банково бордеро, ако заплащането е извършено по банков път.

 

Банкова сметка:   обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ

                               банкова сметка: IBAN BG 64IORT73753102001300

                               банков код: IORTBGSF

Основание – предоставяне на обществена информация

     •     копие от банковото бордеро може да изпратите по пощата, по факса или по електронен път.

За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния  служител.

    •       Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица,                                                                както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

    •       Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

   •        В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

7. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

    •       исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13 ал.2;

    •       достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;

    •       исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

             

             Помещението за преглед на информацията, чрез разглеждане на оригинали и копия се определя индивидуално според търсената информация. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                            МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

 

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

 

 

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

 

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

 

 

 

Министър: С. Дянков

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

КМЕТА НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за достъп до обществена информация

от...........................................................................................................................................

(трите Ви имена или наименование на ЮЛ, от името на което се подава заявлението)

Забележка: С Вашите лични данни работят инструктират/ служители

адрес за контакти: гр./с................................................

общ./област   ...........................................

п. к........    улица / ж.к............................................................ , № / блок,............. вх.......... ,

ет.......... , ап............

(телефонен номер или електронен адрес за връзка - по желание)

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена наличната в общинската администрация информация относно

 

Исканата информация желая да получа в следната форма:

 • преглед на информацията - оригинал или копие;
 • устна справка;
 • копия на материален носител;
 • копия, предоставяни по електронен път;

 

Дата:..................................................................................... Подпис:

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!