Вторник, 13 Юни 2023 13:07

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

Община Пловдив район Северен се ангажира да осигури достъп до портала си и включените в него сайтове в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

портала на Община Пловдив район Северен на адрес: https://www.severen.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на портала на Община Пловдив район Северен  са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация 

Частично съответствие

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Частично съответствие

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурен

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо

Не е осигурено

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Не е осигурено

Да не се представя текст във вид на изображение

Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите и сканираните документи

 

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация

Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи.
 

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите

Не е осигурено

Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други)

Не е осигурено

Изключва се представяне на текст във вид на изображение

Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 


Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения

Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 

Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др.

Не е осигурено

Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения

Не е осигурено

Предположения за корекция при въвеждане на данни

Не е осигурено

Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни)

Не е осигурено

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
13.06.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
13.06.2023 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
13.06.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на портала на Община Пловдив район Северен:

Община Пловдив район Северен, гр. Пловдив бул. цар Борис III Обединител 22а

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: неприложимо

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ в Община Пловдив район Северен е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

  1. Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на портала на Община Пловдив район Северен, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител.

Сигналите  се подават по следния начин:

  • По електронен път чрез системата на контактния форма на Община Пловдив район Северен на адрес: https://severen.bg/plovdiv/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=195
  • Чрез електронна поща на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
  • Чрез Системата за сигурно електронно връчване към профила на Община Пловдив район Северен;
  • В Центъра за административно обслужване на Община Пловдив район Северен: гр. Пловдив бул. цар Борис III Обединител 22а  - на хартиен носител;
  • По пощата – на адрес: гр. Пловдив бул. цар Борис III Обединител 22а.

Сигналите се регистрират в АИС на Община Пловдив район Северен в деня на постъпването им и се разглеждат в срок до един месец от датата на регистрацията. В същия срок се подготвя и изпраща и отговорът, който съдържа: описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

В случаите, когато сигналът е подаден през системата на електронна поща или Системата за сигурно електронно връчване, отговорът се получава през същата система.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  1. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000, по електронен път на  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  1. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Пловдив район Северен се ангажира да увеличи цифровата достъпност до портала и сайтовете си като работи активно за подобряване на тяхната използваемост. В тази си дейност администрацията  се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Ако срещате затруднения докато работите с www.severen.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато. 

Дата на публикуване на уебсайта:
13.06.2023 г.

Дата на последната актуализация на портала вследствие на съществено преработване на неговото съдържание:
13.06.2023 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!