Четвъртък, 07 Май 2020 14:26

Градоустройство

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Скица-Виза за основно застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  150 лв. Формуляр
2 Скица - Виза за допълващо застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  150 лв. Формуляр
3 Писмо -Виза за вътршно преустройство/смяна на предназначението  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  150 лв. Формуляр
4 Разглеждане/одобряване/ съгласуване и процедиране на инвестиционни проекти  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица -Виза оригинал.Документи по чл. 144 от Зут.
30 дни с Ресут/14 дни с Доклад

5 лв./кв.м. - жилищни

2.50 лв./РЗП кв. м - обществени. - мин 300 лв. 

Формуляр
5 За издаване на разрешение за поставяне по чл. 56 от Зут /В терен частна собственост 1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Одобрена схема за СПО по чл. 56 от Зут
30 дни  100 лв. Формуляр
6 Разглеждане/одобряване/ съгласуване на схема по чл. 56 от Зут и проектна документация по която да се издаде Разрешение за Поставяне  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Ситуационен план - цветен
30 дни 100 лв. Формуляр
7 За издаване на копие - извлечение от действащия ПУП план за застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост. 30 дни - обикновена;15 дни - бърза услуга; 7 дни експресна  15 лв.  Формуляр
8 За издаване на Разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 2 от Зут  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица -Виза оригинал.Документи по чл. 144 от Зут.
7 календарни дни   100 лв. Формуляр
Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 14 дни   100 лв Формуляр
 10 За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства  Рзрешение за строеж ;Разрешение за ползване ; Документ за собственост 30 дни  100 лв. Формуляр
 11 За издаване на удостоверение на търпимост на строеж 1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Декларация за построяване нотариално заверена в оригинал
14 дни  0.80 на ЗП кв. м.-мин 50 лв. Формуляр
 12 Регистрация на Технически паспорт 1.Заявление-подписано лично от всички  3 дни 50 лв. Формуляр
 13 Процедиране и разглеждане на подробен устройствен план-Работен устройствен план (ПУП-РУП 30 календарни дни   500 лв. Формуляр
 14 Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоражение по чл. 56 и чл. 57 от Зут  1.Заявление-подписано лично от всички заявители; Одобрен проект по чл.56 и чл. 57 от Зут 30 дни  100 лв.
 15
 16 Допълване на Разрешение за строеж по чл. 154 от Зут 30 дни с Ресут/14 дни с Доклад мин 300 лв.
 17 Одобряване на Идеен проект   30 дни с Ресут/14 дни с Доклад 50% от общия ред за техн.проект
 18 Съгласуване на екзекутиви съгл. по чл.175 от Зути становище за държавно приемане на обекти  30 дни - обикновена;15 дни - бърза услуга; 7 дни експресна  10% от цената за одобряване             мин 100 лв. 
 19 Удостоверение за факти и обстоятелства по параграф 6 от Наредба №2/31.07.2003г. 14 дни  0.80 лв./кв. м. застроена площ
20 Заверка на Копие на документ Заявление и Документ за собственост 14 дни 15 лева
21 Копие от архив Заявление и Документ за собственост 30 дни 15 лева на стр. А3

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: понеделник от 14:00 - 16:00 часа; вторник от 10:00 - 12:00 часа

 Можете да се свържете с нас на телефон 032 / 901 170 или чрез контактната ни форма.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!