Четвъртък, 28 Май 2020 12:03

Телефонен указател

 

Длъжност Име, Фамилия Адрес Стая № Телефонен №
РЪКОВОДСТВО
1 Кмет Венцислава Любенова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 23 032/ 901 160
2 Технически сътрудник Теодора Терзиева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 24 032/ 901 160; 032/ 959 004
3 Главен счетоводител

Христина Георгиева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 17 032/ 901 174
4 Заместник-кмет   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 19 032/ 901 170
5 Заместник-кмет   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 18 032/ 635 320
6 Заместник-кмет   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 26 032/ 901 162
7 Секретар   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 16 032/ 901 188; 032/ 953 110
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "  Финансова дейност , човешки ресурси,правно обслужване,образование и култура,стопански дейности и отбранително-мобилизационна подготовка"
8

 

Директор дирекция

 

Янка Сапунджиева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 20 032/ 901 167
9 Главен юрисконсулт Манол Митев бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 20 032/ 901 167
10 Юрисконсулт Мария Минчева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 20 032/ 901 167
11 Главен експерт "Човешки ресурси" Георгена Кабакова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 5 032/ 901 176
Счетоводство
12 Гл. експерт "Бюджет"  Жанета Павлова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А       25       032/ 901 177
13 Счетоводител  Весела Зефова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А   032/ 901 177
14 Счетоводител   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 25 032/ 901 177
Венцислав Божков
15 Счетоводител - Образование Генка  Колева ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 21 ДГ "Бреза" 032/ 950 814
18 Счетоводител - Образование Иванка   Попова ул. "Филипово" № 34 ДГ "Дъга" 032/ 950 814
19 Счетоводител - Образование Мария  Атанасова ул. "Петър Шилев" 1 ДГ "Захарно петле" 032/ 950 814
20 Счетоводител - Образование Стефана Бончева ул. "Полковник Бонев" 27 ДГ "Марица" 032/ 952 998
Функция "Здравеопазване"
21 Счетоводител - Здравеопазване Васил Филипов бул. "Дунав" № 69   032/ 945 157
22 Счетоводител - Здравеопазване Петя Димитрова бул. "Дунав" № 69   032/ 945 157
23 Главен експерт "Здравеопазване" Петя Кирова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 15  032/ 901 180
   
  Счетоводител Лилия Мишкова ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
25 Касиер

Мария Тодорова

Донка Маринова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 12 032/ 901 165
   
26 Главен експерт "Образование и култура" Магдалена Георгиева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 21 032/ 901 173
  Стопански дейности
27 Старши инспектор "Търговия и услуги"   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 27 032/ 901 163
28 Младши експерт "Търговия и услуги"  Валентин Пандуров бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 27 032/ 901 163
29 Инспектор "Управление на собствеността" Женя Господинова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 27 032/ 901 163
29 Старши експерт "Стопански дейности" Петър Политов бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 27 032/ 901 163
 
30 Младши експерт "ОМП"   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 1 032/ 901 171
31 Дежурен по ОБСС Димитър  Гошев бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А  1 032/ 901 179; 032/ 954 165
32 Дежурен по ОБСС Стоян Атанасов бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А  1 032/ 901 179; 032/ 954 165
33 Дежурен по ОБСС Иван Чолаков бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А  1 032/ 901 179; 032/ 954 165
34 Дежурен по ОБСС Станислав Новаков бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А  1 032/ 901 179; 032/ 954 165
35 Дежурен по ОБСС Христофор Драков бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 032/ 901 179; 032/ 954 165
 
36 Главен експерт "Информационно обслужване" инж. Станислав Иванов бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 27 032/ 901 163
37 Деловодство Гергана Димова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 13 032/ 901 178
38          
39 Шофьор   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А    
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
40 Главен архитект  арх. Светослав Фъсов бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 8 032/ 901 175
Дирекция "Устройство на територията , Инвестиционни проекти , Контрол по строителството, Екология и чистота ГРАО и жилищно настаняване"
41 Директор   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А    
Отдел " ГРАО и жилищно настаняване"
42 Началник отдел Стоянка Кичукова ул. "Ален мак" № 4   032/ 955 095
   
43 Главен  експерт "ГРАО" Христина Георгиева ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
44 Главен  експерт "ГРАО" Мариела Чипова ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
45 Главен  експерт "ГРАО" Атанаска Онова ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
46 Главен експерт "ГРАО" Елена Димова ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
47 Главен специалист "ГРАО" Гюрга Иванова ул. "Ален мак" № 4   032/ 951 770
48 Старши експерт "Жилищно  настаняване и соц. д-ти" Ваня Трифонова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 6 032/ 918 554
Отдел" Инвестиционни проекти , Устройствено планиране, Контрол по строителството, Екология  и чистота"
49 Началник отдел инж. Надя Петрова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 8 032/ 901 175
 
50 Младши  експерт "Ел.инсталации" инж. Тодорка Минева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 14 032/ 901 168
51 Старши експерт "В и К" инж. Ташо Милковски бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 14 032/ 901 168
52 Младши експерт "Конструкции" инж. Стела Божинова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 14 032/ 901 168
 
53 Главен  инспектор "Екология и чистота" Надя Чолпанова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 4 032/ 901 199
54 Специалист "Екология и чистота" Димка Стоянова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 4 032/ 901 199
54 Главен експерт "ЕиЧ" Елена Андреева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 3 032/ 901 164
 
55 Младши експерт "Екология и чистота" Галя Петкова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 3 032/ 901 164
 
56 Старши  експерт "УП-ПУП"  арх. Елена Молова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 9 032/ 901 169
57 Специалист "УП- ПУП"   бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 9 032/ 901 169
58 Младши експерт "УП- ПУП" арх. Красимир Капитанов бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 9 032/ 901 169
58 Специалист "ИП, ПС и Р" Михаил Милев бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 9 032/ 901 169
 
59 Главен  специалист  "Контрол по строителство" Петър Фурнаджиев бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 11 0879979098
60 Главен  специалист "Контрол по строителство" Нела Молова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 11 0879979098
61 Специалист "Контрол по строителство" Иванка Гевезова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 11 0879979098
 
 
63 Специалист  "КС и КР" Мила Лахтариева бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 10 0877597065
64 Технически сътрудник "Кадастър и регулация" Невенка Бърдукова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 10 0877597065
 
65 МДТ - каса  Павлинка Стефанова бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А 2 032/ 901 190
66 Финансов контрол Атанаска Костова бул. "Дунав" № 69   032/ 940 121
67 Секретар "МКБППМН" - Район "Северен" Виолета Ботевска ул. "Пантелей Генов" № 3 (партер)   032/ 969 592
68 Здравен медиатор Ракип Юсеин бул. "Дунав" № 69   032/ 945 157
69 Здравен медиатор Никола Стефанов бул. "Дунав" № 69   032/ 945 157
DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!