Събота, 19 Март 2011 16:47

Декларация - относно политиката по качество

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно политиката по качеството на oбщинската администрация на район „Северен”, Община Пловдив
Ръководството на район „Северен”, Община Пловдив, приема политиката за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление на качеството, съответстваща на международен сандарт ISO 9001:2000, като средство за увърждаване доброто име на районната администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

Нашето желание е да спечелим доверието на всички заинтересовани страни, затова съблюдаваме следните принципи в политиката по качество на районната администрация:

 • >> Спазване на законодателните изисквания;
 • >> Постоянно усъвършенстване на услугите, основавайки се на съвременни методи, технологии и желанията на гражданите;
 • >> Максимална информираност на гражданите за условията и цените на общинските услуги;
 • >> Системен контрол за ефективността на общинските услуги и за тяхната пригодност към изискванията и очакванията на гражданите;
 • >> Недопускане конфликт на интереси;
 • >> Единство на целите, ръководството и служителите на района и общината;
 • >> Своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и редовно прилагане на превантивни и коригиращи действия;
 • >> Вътрешна отчетност и контрол на най-високо равнище;
 • >> Висок професионализъм и доказани морални качества на служителите;
 • >> Системно обучение на служителите и възможност за развитие;
 • >> Съобразяване с изискванията на гражданите;
 • >> Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги;
 • >> Да си сътрудничи с организации с нестопанска цел по въпроси, свързани с развитието на района;
 • >> Да участва активно при управление на кризи;
 • >> Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на района;
 • >> Ръководството на района да анализира ефективността на въведената СУК, както и да поощрява непрекъснатото и развитие;
 • >> Да се разработват проекти за кандидатстване по структурни фондове за развитие на административния капациет, инфраструктурата, културните забележителности;

Ръководството на общинска администрация на район “Северен” осъзнава, че желания резултат може да бъде постигнат чрез ефективно управление на основните и спомагателни процеси в организацията и непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството.

Ръководството гарантира, че изложената политиката по качеството е известна на всички служители, че те разбират нейният смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи, в съответствие с тези разбирания.

Служителите в район “Северен”:

 • >> Третират, като поверителна всяка информация и данни за гражданите и спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител;
 • >> Спазват принципите на равнопоставеност към всички клиенти, обективност и надеждност;
 • >> При наличие на нормативни препятствия, да търсят и да предлагат на клиента алтернативни решения;
 • >> Имат вежливо и отзивчиво отношение към всеки един потребител на административни услуги;
 • >> Извършват управлението, ресурсите и изпълнението на услугите в единен подход в осигуряване на качеството;
 • >> Осъществяват систематичен анализ на информация;


DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!