Вторник, 20 Декември 2016 13:34

Устройствен правилник

 

УТВЪРЖДАВАМ:

СТОЯН АЛЕКСИЕВ

КМЕТ НА РАЙОН „СЕВЕРЕН“

ДАТА:

 

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

НА РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г.

 

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на  район “Северен” – Община Пловдив и на неговите организационни структури и административни звена.

Чл. 2. (1) Район “Северен” е второстепенен разпоредител с бюджет със седалище в град Пловдив, бул. “ Цар Борис III Обединител” № 22А и втори адрес на ул. “Ален мак” № 4.

(2) Район „Северен” се представлява и ръководи от кмет на района, който съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗМСМА се избира пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени с Изборния кодекс.

(3) Администрацията на район “Северен” подпомага кмета на района при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и като извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

Чл. 3. Броят, видът и числеността на звената в районната администрация, връзките между тях и подчинеността им на ръководните органи, се определят от кмета на района, в рамките на приетата от Общински съвет- Пловдив, структура и численост. Кметът на района, в съответствие с това, назначава служители, съгласно утвърденото от него длъжностно разписание и в рамките на предвидените бюджетни средства.

Чл.4. В своята организация на работа администрацията на район „Северен”  се ръководи от законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в България и решенията на Общински съвет - Пловдив.

ГЛАВА II

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”

Чл.5.(1) Районната администрация според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на дейността на кмета на район „Северен”, е Обща и Специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на район „Северен”, като работодател и орган по назначаване на служителите в районната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административно правното обслужване на граждани и юридически лица.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на района в качеството му на орган на изпълнителната власт за територията на района.

(4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери на работа в районната администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.6. Районната администрация е организирана в следните структурни звена, както следва:

1. Ръководство;

  1.1. Кмет.

  1.2. Заместник–кметове – 3 бр.

  1.3. Секретар.

1.4. Главен архитект.

2. Обща администрация.

3. Специализирана администрация.

Чл.7. Общата администрация е организирана в структурно звено: Дирекция „Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП”.

Чл.8. Специализираната администрация е организирана в структурно звено: Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти,  контрол по строителството, екология и чистота, ГРАО и  жилищно настаняване”;

8.1. Отдел „ГРАО и жилищно настаняване”;

8.2. Отдел „Устройство на територията, инвестиционни проекти,  контрол по строителството, екология и чистота ”.

ГЛАВА III РЪКОВОДСТВО НА РАЙОН “СЕВЕРЕН”

РАЗДЕЛ I KMET

Чл. 9. (1) Кметът на района:

1. Ръководи, насочва и координира дейността му, изпълнява бюджета на общината, в частта му за района;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. Отговаря за стопанисването на определени от Общински съвет –Пловдив обекти на общинската собственост;

4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони;

11. Организира изпълнението на актовете на Общински съвет –Пловдив и на кмета на община Пловдив, отнасящи се до територията и гражданите на район „Северен”;

12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на община Пловдив;

13. Кметът на района може да участва в заседанията на Общински съвет –Пловдив с право на съвещателен глас. Той се изслушва задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за район “Северен”;

14. На кмета на района могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт.

РАЗДЕЛ II ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Чл.10. Заместник-кметовете се назначават от кмета на района, в съответствие с одобрената численост и структура на районната администрация и той определя  функциите им. Техните трудови правоотношения могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на района, на основание чл. 39, ал. 5 от ЗМСМА.

Чл.11. Заместник-кметовете не са държавни служители.

Чл.12.Заместник-кметовете на района  не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговско дружество, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.13. Заместник-кметовете подпомагат кмета на района, съобразно този правилник и възложените им функции, съгласно длъжностните им характеристики и го заместват в негово отсъствие, при издадена от него писмена заповед.

Чл.14Заместник-кметът по направление: “Екология и чистота“ изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря и контролира работата на звената “Екология и чистота”;
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател и орган по назначаването;
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава;
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата;
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база, касаеща ресора, за който отговаря;
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;
 7. 7.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му;
 8. 8.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани;
 9. 9.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени от кмета на район “Северен“.

Чл. 15. Заместник-кметът по направлениеДежурните по ОбСС, ОМП Обществен ред и сигурност, „Жилищно настаняване и социални дейности” и „Контрол по строителството изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря и контролира работата на звената Дежурните по “ОбСС”, ОМП Обществен ред и сигурност, „Жилищно настаняване и социални дейности” и „Контрол по строителството“;
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател;
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава;
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата;
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база касаеща ресора, за който отговаря;
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;
 7. 7.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му;
 8. 8.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани;
 9. 9.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени от кмета на район “Северен”.

Чл. 16. Заместник-кметът по направление: “Административно-правно обслужване, финансова дейност, стопански дейности, човешки ресурси, както й устройство на територията, инвестиционни проекти, и Здравеопазване“ изпълнява следните функции и дейности:

 1. 1.Отговаря и контролира работата на звената “Административно-правно обслужване“, „Финансова дейност“, „Стопански дейности“, „Човешки ресурси“, както й „Устройство на територията“, „Инвестиционни проекти“ и „Здравеопазване“;
 2. 2.Замества кмета на района при отсъствието му с всички права, с изключение на произтичащите от функциите му на работодател и орган по назначаването;
 3. 3.Подписва текущата изходяща кореспонденция на ресора си, както и резолира входящата такава;
 4. 4.Проучва, анализира и периодически информира кмета на район “Северен” за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата;
 5. 5.Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база касаеща ресора, за който отговаря;
 6. 6.Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;
 7. 7.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения от район “Северен” до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни и организационни въпроси, касаещи функциите му;
 8. 8.Представя район “Северен” пред обществени организации, институции и граждани;
 9. 9.Изпълнява допълнително възложени задачи, поставени от кмета на район “Северен”.

РАЗДЕЛ III СЕКРЕТАР

 1. 1.Отговаря за организацията, координацията и контролът на задачите, свързани с ефективното функциониране  на администрацията на район „Северен”;
 2. 2.Организира дейността по административното обслужване на физически и юридически лица;
 3. 3.Осъществява контакти с държавни и общински органи и други организации с цел координация и сътрудничество с район „Северен”;
 4. 4.Контрол по осъществяване на обучение и преквалификация на служителите в администрацията;
 5. 5.Контрол по вписванията в Административния регистър;
 6. 6.Контрол за законосъобразност върху актовете и действията на администрацията;
 7. 7.Осъществява организационна връзка между кмета и административните звена, както и между отделните административни звена;
 8. 8.Ръководи и разработва вътрешните нормативни актове за дейността на администрацията;
 9. 9.Организира избори, референдуми, преброявания и други от национално и регионално значение;
 10. 10.Контролира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики, координира и пряко отговаря за оценяването на служителите;
 11. 11.Отговаря за дейностите по гражданско състояние и гражданска регистрация;
 12. 12.Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в район „Северен”;
 13. 13.Отговаря и контролира работата на звено „Образование и култура“;
 14. 14.Следи за изготвянето и публикуването на актовете на районната администрация;
 15. 15.Участва в комисии, назначени от кмета на района;
 16. 16.Изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени от Кмета на района.

 РАЗДЕЛ IV ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 1. 1.Ръководи дирекцията и като главен архитект разрешава, контролира и участва в процедурите по устройство на територията, съгласно ЗУТ, подзаконовите нормативни документи, ЗОС, ЗООС и други;
 2. 2.Цялостен контрол върху строителството, архитектурата, планирането и прилагането на ЗУТ;
 3. 3.Разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж;
 4. 4.Издава скици / визи за проучване и проектиране;
 5. 5.Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащия градоустройствен план;
 6. 6.Издава нареждане с мотивирано предписание за изработване на проекти за изменение на действащите планове;
 7. 7.Одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради, жилища и др. обекти в срок;
 8. 8.Участва в заседанията на РЕСУТ при район „Северен”, като и ръководи, в качеството си на председател;
 9. 9.Участва в заседанията на ЕСУТ на община „Пловдив” и в други, касаещи дейността му;
 10. 10.Участва в изготвянето на подробни устройствени планове-служебно проектирани;
 11. 11.Консултира граждани и юридически лица;
 12. 12.Участва в комисии по нареждане на кмета на район „Северен”;
 13. 13.Изпълнява предоставените му от главен архитект на община Пловдив;
 14. 14.Изпълнява и други задачи, възложени му от кмета на района;

ГЛАВА IV ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Чл. 17. Общата администрация на район “Северен” се състои от една Дирекция “Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП” без отдели, която се ръководи от Директор.

Чл. 18. Директорът на Дирекция “Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП” изпълнява следните функции:

 1. 1.Организира, планира, ръководи и контролира административно-правното и финансово обслужване на район „Северен“, община Пловдив за законосъобразно изпълнение на функциите й, както и работата на звената – стопански дейности, човешки ресурси, образование и култура и отбранително - мобилизационна подготовка;
 2. 2.Ръководи дирекцията, като разпределя, възлага работата и следи за изпълнението й;
 3. 3.Ръководи и развива системата за управление на човешките ресурси във връзка с планиране и подбор на персонала, оценка, обучение и квалификация на служителите, стимулиране и работна заплата;
 4. 4.Организира изготвянето на тръжната документация по процедурите за възлагане на обществени поръчки, планове, отчети и други документи съгласно Закона за обществените поръчки, включително договори, споразумения, проекти на заповеди; организира провеждането на процедурите съгласно ЗОП, като отговаря за законосъобразността на актовете;
 5. 5.Организира и възлага изготвянето на тръжната документация по процедурите за провеждане на търгове и конкурси, планове, отчети и други документи съгласно Закона за общинската собственост. Участва в подготовката на предложения от името на кмета на район „Северен” до Общински съвет – Пловдив;
 6. 6.Организира извършването на деловодното обслужване, включително обработката на входящите и изходящите документи и вътрешната поща;
 7. 7.Организира изготвянето на отговори на жалби, предложения и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с дейностите по административното обслужване и други от описаната дирекция;
 8. 8.Съгласува документи по СФУК;
 9. 9.Участва в работата на постоянни и временни комисии, сформирани със заповед на кмета на район „Северен”;

Чл. 19. Дирекция “Финансова дейност, човешки ресурси, правно обслужване, образование и култура, стопански дейности и ОМП” осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление Финансова дейност, което извършва следното:

 1. 1.Организира и осъществява финансово-счетоводната дейност на район „Северен", в съответствие със Закона за счетоводство и действащата нормативна уредба;
 2. 2.Съставя месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на район „Северен" -собствен и обобщен за всички дейности на района;
 3. 3.Извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по бюджета на район „Северен" по параграфи на Единната бюджетна класификация;
 4. 4.Изготвя месечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и набирателни сметки по образец на Министерство на финансите и община Пловдив -собствен и обобщен;
 5. 5.Изготвя месечни оборотни ведомости на район „Северен";
 6. 6.Изготвя тримесечни и годишни обобщени оборотни ведомости и баланс за всички дейности на района по образец, определен от Министерство на финансите;
 7. 7.Изготвя дневници на покупките и продажбите и справка декларация по ЗДДС за района;
 8. 8.Следи за правилното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на Общинския бюджет;
 9. 9.Изготвя ведомости за заплати и платежните документи за осигуровки върху заплатите на служителите в район „Северен“ и по гражданските договори, и подава информация в ТД на НАП, води регистър на болничните листове и ги подава в НОИ; Анализира и следи за изразходването на средствата за работни заплати;

10. Събира приходите от стопанска дейност на района и ги отчита в община Пловдив;

11. Съгласно изискванията на Закона за счетоводство извършва инвентаризация на ДМА и НДА, материалните запаси, останалите активи и пасиви с цел достоверното им представяне;

12. Оказва методична помощ на третостепенните разпоредители с бюджетни кредити (звената в Дейност „Образование“ и Дейност „Здравеопазване“) при изготвяне на оборотни ведомости, отчети за касово изпълнение на бюджета и други сметки и дейности;

13. Осигурява съхраняването и ползването на счетоводната информация, съгласно изискванията на Закона за счетоводство;

14. Следи за правилното разходване на средствата от дарения, съгласно волята на дарителя;

15. Организира разработването на проектобюджета по дейности на района по пълна бюджетна класификация;

16. Оказва методична помощ по изпълнението на бюджета на всички дейности на района;

17. Изготвя предложения до община Пловдив за актуализация на бюджета на района по дейности;

18. Изготвя обобщени отчети за изпълнение на бюджета по дейности и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;

19. Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди; Подготвя данни за статистическите отчети и формуляри за приключването на отчетните периоди;

 

 /2/ Направление Човешки ресурси, което извършва следното:

 1. 1.Изготвяне на численост и структура на персонала и годишния размер на средствата за заплата, длъжностни и поименни разписания на служителите от Района в дейностите 122 „Общинска администрация”, 122 „Общинска администрация” – дофинансиране с приходи от общински характер, 898 „Други дейности по икономиката”, 389 „Други дейности по образованието” и„ОМП и поддържане на запаси и мощности”;
 2. 2.Изготвяне на цялостната документация по назначаване, преназначаване, освобождаване и всички видове отпуск на персонала в дейностите 122 „Общинска администрация”, 898 „Други дейности по икономиката”, 389 „Други дейности по образованието” и 219 „Други дейности по отбраната”, и на частта от персонала във функция „Здравеопазване, на която работодател е кметът на район „Северен”;
 3. 3.Оформяне и съхраняване на трудовите досиета на служителите от горепосочените дейности, на които работодател е кметът на район „Северен”;
 4. 4.Водене и съхраняване на служебните и в частност - на трудовите книжки;
 5. 5.Водене регистъра на административните структури, съгласно изискванията на чл. 61 от Закона за администрацията;
 6. 6.Организационно осигуряване на системата за оценка за изпълнение на длъжността, съгласно действащата нормативна уредба;
 7. 7.Изготвяне на писмени уведомления до НАП за трудовите договори – регистрация, изменение, прекратяване;
 8. 8.При поискване, изготвяне на документи за пенсиониране;
 9. 9.Изготвя и актуализира вътрешни правила за заплатите и вътрешни правила за работна заплата за съответните дейности и контрол по изпълнението им;

10. Организира провеждането на конкурси;

11. Други задачи, възлагани от Кметът на район „Северен”, свързани с администрирането на човешките ресурси.

 /3/ Направление Правно обслужване, което извършва следното:

 1. 1.Консултира ръководството и служителите на районната администрация, относно законосъобразното функциониране при издаване на административните актове, вътрешните правила и други документи;
 2. 2.Подготвя становища и разработва предложения за решения на правни проблеми свързани с дейността на администрацията на район „Северен”;
 3. 3.Участва в съставянето на проекти за административни актове и подготвя правни мнения по проекти за същите;
 4. 4.Участва при съставянето и съгласуването на заповеди, като ги парафира, дава мнение относно законосъобразността им, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
 5. 5.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки по реда на ЗОП;
 6. 6.Участва в подготовката на предложения от името на кмета на район „Северен” до Общински съвет - Пловдив;
 7. 7.Съгласува, като парафира и дава мнение относно законосъобразността на актове, издадени от Кмета на район „Северен” по ЗУТ, ЗГР, НРПОТДОДЕГО, ЗОС, НРИРПРИЕ и други нормативни актове на община Пловдив;
 8. 8.Предприема необходимите правни действия за своевременно събиране вземанията на община Пловдив – район „Северен” в определените от ръководителя случаи;
 9. 9.Съгласува заповеди относно трудово-правни отношения, издавани от кмета на район „Северен”;
 10. 10.Съгласува документи по СФУК;
 11. 11.Самостоятелно или в екип изпълнява допълнителни задачи в рамките на професионалната си квалификация, възложени от кмета на район „Северен”, зам. кмета и секретаря на район „Северен”;
 12. 12.Участва в работата на постоянни и временни комисии, сформирани със заповед на кмета на район „Северен”;
 13. 13.Извършва процесуално представителство по граждански, административни и други дела, по който район „Северен” е страна;
 14. 14.Изготвя документите свързани с дейността на органа по настойничество свързани с образуването и администрирането на делата в изпълнение на чл.174 от СК относно пълно или ограничено запретени лица.

 /4/ Направление Образование и култура, което извършва следното:

 1. 1.Осъществява оперативно управление на цялостната дейност, свързана с осигуряване на условия за функциониране на предучилищното възпитание, основното и средното образование в район “Северен”;
 2. 2.Изготвя справки, информации и доклади относно кадровото състояние, материалната база и перспективата за развитие на образованието в района;
 3. 3.Участва в обсъждания при разпределението на бюджета в детските градини;
 4. 4.Грижи се за получаване на навременна информация за състоянието на материалната база на детските заведения;
 5. 5.Проучва жалби и сигнали за нередности в детските градини, и след извършване на проверки прави предложения за отстраняване на пропуските, в унисон с КТ и специфичните разпоредби на МОН;
 6. 6.Провежда ежеседмично оперативни заседания с директорите на детските заведения;
 7. 7.Участва в комисии, назначени от кмета на района;
 8. 8.Организира и ръководи културната дейност на територията на района;
 9. 9.Участва в работата на училищните съвети в детските и учебни заведения в района, съгласно ЗНП;

10. Към съответното направление се включват и 4 бр. счетоводители.

 /5/ Направление Стопански дейности, което извършва следното:

 1. 1.Участва в процеса на приемане и обработка на заявления на граждани и юридически лица за услуги предоставяни от звено „Стопански дейности“;
 2. 2.Подготвя разрешения за удължено работно време, по реда на Наредба на община Пловдив за осигуряване на обществения ред, следи за тяхната комплектованост и пълнота;
 3. 3.Подготвя разрешения за ползване на терен общинска собственост за търговска дейност, съгласно действащата нормативна уредба в община Пловдив;
 4. 4.Категоризиране на туристическите обекти, находящи се на територията на район „Северен“, която подпомага дейността на общинска експертна комисия по категоризиране на туристически обекти (ОЕККТО), като:

-          следи за спазването на Закона за туризма и издадената Наредба за документооборота, който следва да бъде предоставен, както и Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ, при постъпило заявление.

 1. 5.Води и поддържа актуално състояние на регистрите, които се водят в звеното;
 2. 6.Дава консултации на граждани и/или юридически лица, във връзка с компетенциите си;
 3. 7.Подготвя тръжни и/или конкурсни процедури, както по Закона за общинската собственост, така по относимите Наредби на община Пловдив, участва при сключване на договори, допълнителни споразумения, прекратяване на договори за наем/съответно разрешения за ползване;
 4. 8.Упражнява контрол по своевременното изпълнение на задълженията по сключените договори за наем/ разрешения за ползване;
 5. 9.Участва в комисии и работни групи по компетентност;

10. Извършва регулярни и/или извънредни проверки на търговски обекти в границите на своите правомощия;

11. Работи с финансово отчетна Система за отчитане на собствени приходи на общините. Подготвя анализи, отчети и справки;

12. Участва в регистрацията на етажната собственост под формата на общо събрание и сдружение на собствениците по ЗУЕС;

/6/ Направление Отбранително-мобилизационна подготовка, което извършва следното:

1. Да поддържа състояние и степен на готовност на района, осигуряващо незабавно или след кратка подготовка, в определени срокове, планомерно нарастване на готовността му за работа във военно време. В мирно време, при мобилизация или при обявяване на война да подпомага кмета на район “Северен” община Пловдив при изпълнение на възложените му задължения от ръководството на страната, ръководенето на РСС.

2. Да създава организация, подготовка на органи за ръководство, сили и средства, поддържането им в готовност за работа при възникване на БАК (бедствия, аварии и катастрофи), в това число и превантивна и разяснителна дейност по горецитираните въпроси. Компетентно подготвяне на административни документи в тези области. Да подпомага кмета на района при ръководство, планиране, подготовка, организиране и провеждане на мероприятия по защита на населението, както и изпълнението на задачите по ежедневната дейност.

/7/ Главен експерт “Информационно обслужване”:

 1. 1.Изучава,  анализира  и  разработва  решения  по  проблемите,  свързани  с  внедряването  и  системното   администриране  на  съвременни  информационни  технологии;
 2. 2.Съгласува  и  извършва  технологични  мероприятия  с  ръководството , с  цел  оптимално  използване  на  наличните  ресурси;
 3. 3.Контролира  поддържането  и  използването  на  технологичното  и  програмното  оборудване  на  информационните  системи;
 4. 4.Участва  в  изграждането  и  въвеждането  в  експлоатация  на  нови  системи  за  информационно  обслужване;
 5. 5.Извършва  техническа  поддръжка  на  съществуващата  информационна  система;
 6. 6.Администрира  операционни  системи,  бази  данни;
 7. 7.Инсталира  програмни  продукти,обслужващи  манипулирането  и  поддържането  на  информацията;
 8. 8.Отговаря за наличността и движението на компютърното оборудване по работните места на служителите;

/8/ Звено “Здравеопазване” чрез главен експерт “Здравеопазване” осъществява следната дейност ( към звеното се включват и 2 бр. счетоводители):

 1. 1.Административно, методично ръководство и контрол на здравните кабинети  към детските и учебни заведения в район „Северен” и детските ясли и кухни;
 2. 2.Организира, методически ръководи, координира и контролира  дейността  на  здравните  кабинети  в  детските  и  учебни  заведения,  директорите на детски ясли и детска кухня на дейност  “Здравеопазване”;
 3. 3.Ръководи, координира  и  контролира  изготвянето  на  анализи, разработки  и  предложения  в  областта  на  здравеопазването;
 4. 4.Участва в планирането и подготовката на цялостния процес по провеждането на всички процедури по ЗОП, отнасящи се до здравеопазването;
 5. 5.Контрол на работата на здравния медиатор;
 6. 6.Изпълнява и други задачи, поставени от преките ръководители;
 7. 7.Участва в работата на други звена и комисии с близки до неговите функции;
  1. 9.Взема участие в  изготвянето на щатни разписания и разработва длъжностни характеристики за дейност „Здравеопазване”;

10. Организира участие в обучение на медицинския персонал, обслужващ здравните кабинети в детските заведения и училища;

11. Обезпечава здравните кабинети на общинските училища и детски заведения с медикаменти, канцеларски материали и друг инвентар.

/9/ Технически сътрудник-секретар, технически сътрудник-деловодител, шофьор, куриер, 2 бр.  счетоводител-касиери, 2 бр. счетоводители, 1 бр. инспектор „Управление на собствеността“  и 5 бр. дежурни “ОБСС” са длъжности, които също влизат в структурата на общата администрация и подпомагат дейността й.

ГЛАВА V СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Чл.20. Специализираната администрация на район “Северен” се състои от Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота,  ГРАО и  жилищно настаняване”, която се ръководи от директор и е разделена на два отдела: Отдел „ГРАО и жилищно настаняване” и Отдел „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота ”, които от своя страна са ръководени от началник-отдели.

Чл.21. Директорът на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота, ГРАО и  жилищно настаняване” изпълнява цялостен контрол върху строителството, архитектурата, планирането и прилагането на ЗУТ. Методично и професионално ръководи отделите: „ГРАО и жилищно настаняване” и „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота”. Директорът има следните функции:

 1. 1.Осъществява административното ръководство, контрола и управлението на дейността на отделите Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота ”, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията;
 2. 2.Възлага конкретни задачи и следи за качеството и срока на изпълнение. Разпределение и контрол по архивиране на отработените документи;
 3. 3.Съвместно с ресорния заместник кмет разработва и обосновава длъжностни характеристики;
 4. 4.Дава мнения и предложения при оценяване на служителите в дирекцията;
 5. 5.Участва в комисии и работни групи;
 6. 6.Да разпределя задачите на служителите в дирекцията, проверява, обсъжда и съгласува изготвените от тях документи;
 7. 7.Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, разработки и предложения по въпроси за устройство на територията, инженерната инфраструктура, строителството, икономическо развитие и опазване на околната среда;
 8. 8.Осъществява контрол на дейностите по благоустрояване и хигиенизирането на територията на район „Северен”;
 9. 9.Организира участието на експертите в подготовка на проекти, финансирани от Европейските програми и фондове;
 10. 10.Да осъществява контрол на дейностите по опазване на околната среда на територията на район „Северен”, съгласно действащото законодателство;
 11. 11.Да осъществява контрол на дейностите на район „Северен” по незаконно строителство;
 12. 12.Координира и контролира работата на отделите по разглеждане на жалби, молби, искания, сигнали и предложения на физически и юридически лица, във връзка с устройство на територията, строителството, икономическото развитие, благоустройството и опазване на околната среда;
 13. 13.Издава и подписва документи, в съответствие с поставените му правомощия;
 14. 14.Отговаря за трудовия процес, дисциплината и реда в дирекцията. Организира и контролира административното обслужване в дирекцията;
 15. 15.Проучва и приема целесъобразни и законосъобразни предложения на служителите и по компетентност ги докладва на прекия си ръководител или секретаря на района за вземане на управленски решения;
 16. 16.Изготвя мотивирани предложения за подобряване на организацията на работа в дирекцията и отделите в нея;
 17. 17.Организира подготовката и отговоря за комплектуването на материалите, качественото и в срок изготвяне на същите, проекти на решения, заповеди на кмета на район „Северен” и решения на Общинския съвет по въпросите на териториалното и селищно устройство и строителство;
 18. 18.Изпълнява и други задачи, възложени от Кмета, Зам.-кметовете и Секретаря на общината.

  Чл.22 Отдел „Устройство на територията, инвестиционни проекти, контрол по строителството, екология и чистота” се ръководи от началник-отдел и осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление Инвестиционни проекти, което извършва следното:

1.Да разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по част „ОВК” и част „ЕЕТИЕС”;

2.Участие в комисии и работни групи по ЗУТ;

3.Изпълнение на инвеститорски и технически контрол при строителството и ремонтни работи на територията на район „Северен”;

4.Изготвяне на разрешение за разкопаване при изпълнение на подземни комуникации и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки;

5.Контрол на аварийни разкопавания и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки;

6.Изготвяне на строителни разрешения в компетентността си;

7.Издаване удостоверения за степен на завършеност;

8.Издаване на Удостоверения за въвеждане в експлоатация;

9.Регистриране на технически и енергиен паспорт;

10.Издаване Удостоверения за премахнати сгради;

11.Подготвяне на договори за ползване на общински площи при строителство и контрол върху събирането на месечните вноски;

12.Участие в СЕСУТ към община Пловдив при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти относно изграждане на мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура на община Пловдив;

13.Участие в РЕСУТ при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти;

14.Участва в изготвянето на проектобюджетите съобразно обсега на своята отговорност и задачи;

15.Осъществява организация по провеждане и изпълнение на обществени поръчки, свързани със строителство и СМР;

16.Изготвяне на служебни проекти;

17.Отработване на писма, жалби, сигнали и др;

18.Архивиране на всички отработени документи;

19.Други задачи възложени от по -висшестоящи служители;

20. Участва в търгове за отдаване под наем на обекти Общинска собственост;

 /2/ Направление Устройствено планиране, което извършва следното:

1.Подготвя скици-визи за проучване и проектиране;

2.Определя таксите за извършване на административно-технически услуги, в съответствие с приетите от Общински съвет–Пловдив цени на услугите;

3.Участва в работата на районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/;

4.Разглежда и дава становище по внесените за одобряване инвестиционни проекти, устройствени схеми и работни устройствени планове /РУП/;

5.Подготвя нареждания за изработване на РУП;

6.Определя обхват на съобщаване на подробните устройствени планове /ПУП/ и РУП;

7.Изготвя отговори по заявления и искания на граждани  и юридически лица;

8.Извършва служебно огледи на място и участва в изготвянето на служебни проекти и устройствени схеми за общински обекти;

9.Участва в комисии по нареждане на кмета на района, съответно ресорния заместник кмет;

/3/ Направление Кадастър и регулации, което извършва следното Кадастър и регулации  

1. Изготвяне на скици – извадки от подробния устройствен план /ПУП/ - ситуационни планове;

2. Попълване и отстраняване на грешки в кадастралната карта за имоти общинска собственост, както и изменението на ПУП;

3. Оценка на съответствие на инвестиционните проекти по части „Геодезия”, „Вертикално планиране” и „Трасировъчен план”;

4. Участие в комисии, свързани с дейността на района;

5. Попълване на данни от кадастралния и регулационния план в декларациите по чл.14 и чл.17 от ЗМДТ;

6. Издаване удостоверения за идентичност на имоти;

7. Подготвяне на копия от документи, съхранявани в архива;

8. Извършване на заверка – образец №3 по чл.159, ал.3 от ЗУТ;

9. Извършване съобщаване на проекти по изменение на ПУП;

10. Подготовка на преписки по издаване на заповед за преминаване  - достъп през чужди поземлени имоти – чл.192 от ЗУТ;

11. Съхраняване и поддръжка на кадастралните и регулационни планове.

  /4/ Направление Контрол по строителството, което извършва следното:

1. Разглеждане на жалби, молби и искания от граждани и съставяне на протоколи от проверки;

2. Съставяне на констативни актове за незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, поддържа регистър;

3. Обработка и подготовка на преписки по §127, §183 и §184 от Предходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗУТ за узаконяване на незаконни строежи;

4. Съставяне на актове за узаконяване;

5. Съставяне на актове по ЗАНН и връчването им;

6. Съставяне на наказателни постановления и връчването им;

7. Подготвяне на заповеди за спиране на строителство;

8. Връчване на заповеди за спиране на строителство и контрол на изпълнението им;

9. Подготвяне на заповеди за продължаване на строителство и връчването им;

10. Съставяне на заповеди за премахване на незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ;

11. Контрол по доброволното изпълнение на заповеди за премахване на незаконно строителство;

12. Изпълнение на заповед за принудително премахване;

13. Съставяне опис на изнесеното движимо имущество и предоставянето му за съхранение в помещение, определено от кмета на общината;

14. Съставяне на актове и заповеди за премахване на преместваеми обекти, поддържа регистри.

 

/5/ Направление Екология и чистота, което извършва следното:

1. Контрол на работата при зимни условия, съгласно оперативните планове за зимно поддържане на ОП “Градини и паркове” и ОП “Чистота”;

2. Възлагане и контрол върху работата на хората, полагащи общественополезен труд;

3.Изготвя месечни справки за положили (не положили ОПТ) и предаване информацията на отдел “Социално подпомагане”;

4. Водене на ел. регистър на домашни любимци;

5.Извършва проверки и осъществява пряк контрол по Закон за Ветеринарно медицинска дейност;

6. Изготвяне списъци на местата в района, където има необходимост да се извърши ДДД;

7. Следи за количеството, годността и правилното засаждане на посадъчния материал;

8. Известява своевременно ОП “Градини и паркове” при необходимост при аварийна резитба на счупени или опасно надвесени клони над съоръжения и хора, както и аварийно отсичане на дървета;

9. Извършва огледи на декоративна дървесна растителност по заявление на граждани;

10. Изготвя санитарни експертизи и подготвя заповеди за оформяне или премахване на растителността от ОП “Градини и паркове”;

12. Обработва декларации по чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Пловдив и изготвя справки за постъпили откази, във връзка с подадените декларации;

13Изготвя и съгласува договори за определяне на такса битови отпадъци, на основание чл.67 от ЗМДТ и чл.18 и чл.19 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Пловдив;

14. Издава удостоверение за определяне на ТБО;

15. Участва в комисии, назначени от кмета съобразно своята област;

16. Изготвя периодични справки свързани със зелена система, води, въздух и др;

17. Проверка по сигнали и молби на граждани съвместно с ОП “Общинска полиция”, ОП “Общинска охрана”, Трето РУ при ОД на МВР - Пловдив и Пловдивски общински инспекторат;

18. Проверка за съответствие на декоративна растителност за откриване на строителни площадки;

19. Подготвя анализи, отчети и справки;

20. Други задачи възложени от по-висшестоящи служители;

21. Да съгласува проекти „план за управление на отпадъци” в съответствие  с Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни  материали;

22. В съответствие с чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение за най-малко от 14 дни на интернет страницата и на обществено достъпно място в сградата на кметството и изпраща служебно резултатите от обществения достъп по образец, съгласно Приложение 7 от Наредбата за ОВОС, на съответния компетентен орган;

23. Проверява за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), участва в комисия по облепване и репатриране на ИУМПС.

 Чл. 23 Отдел „ГРАО и жилищно настаняване” се ръководи от началник-отдел и осъществява дейност в следните направления:

/1/ Направление “ГРАО”, което извършва следното:

 1. Поддържа и ежедневно актуализира данните на физическите лица в информационните масиви на ЕСГРАОН - Картотечните регистри на населението, ЛБД и НБД "Население", Актоер – актове за раждане, брак и смърт.

2. Поддържа и ежедневно актуализира данните за постоянно пребиваване и бежанци;

3. Поддържа електронен картотечен регистър на населението /ЛРК/ и го съхранява, съгласно Закона за гражданската регистрация;

4. Съставя актове по гражданското състояние по регистрация на събитията раждане, брак и смърт. Издава удостоверения и дубликати на граждани;

5. Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес. Издава удостоверения въз основа на регистъра на населението.

6. Отразява промените в гражданското състояние, съгласно Кодекс на международното частно право;

7. Приема заявления съгласно чл.19а от ЗГР, във връзка с промени на имената по административен ред;

8. Предоставя данни от гражданските регистри по реда на ГПК и НПК  на съд, прокуратура и МВР;

9. Участва в организационно-техническата подготовка на избори, референдуми, както и други държавни мероприятия, свързани с дейността;

10. Пресъставя актове за раждане от чужбина.

11. Приема заявления по КМЧП.

/2/ Младши експерт “Жилищно настаняване и социални дейности”:

 1. 1.Приема заявления и декларации във връзка с жилищната им нужда;
 2. 2.Извършва проверки на място по подадени от граждани заявления, декларации и сигнали;
 3. 3.Изготвя списъци за настаняване под наем на граждани;
 4. 4.Окомплектова документи, необходими за работата на Комисията по чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП към района и съответните комисии към Община Пловдив;
 5. 5.Подготвя и извършва процедури във връзка с чл. 65 от ЗОС;
 6. 6.Издава настанителни заповеди на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОС по одобрени списъци и писма от Община Пловдив;
 7. 7.Отговаря писмено на подадени от граждани заявления и сигнали, спазвайки сроковете им;
 8. 8.Съхранява картотеката и отговаря за нея;
 9. 9.Проучва, анализира, разработва основни проблеми в областта на социалните дейности;
 10. 10.Подготвя становища, мнения и решения отнасящи се до социалната политика на района;
 11. 11.Самостоятелно или в екип изпълнява допълнително възложени задачи по проблемите на социалните дейности;

12. По решение на прекия ръководител участва в комисии по проблемите на социалните дейности;

13. Съставя списък на социално слаби граждани подлежащи на социално подпомагане и диетично и диабетично хранене на нуждаещите се жители от район „Северен“.

ГЛАВА VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА И РАБОТАТА НА РАЙОННАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 24. Ръководството, в лицето на кмета, определя мисията, политиката и целите за развитие на района. Въз основа на общинския план за развитие, кметът определя и политиката за развитие на района.

Чл. 25. Ръководството координира и ръководи всички дейности, определя отговорностите и пълномощията на служителите и взаимодействията между тях.

Чл.26. Ръководството на района управлява администрацията, съгласно българското законодателство в интерес на гражданите и бизнеса. Осигурява координация между дейностите на дирекциите, във връзка с поставените цели и приоритети.

Чл. 27. Ръководството отговаря за разработването на проекти и програми.

Чл.28. Директорите на дирекции отговарят за цялостната дейност и за административните услуги, които се извършват от служителите в съответната дирекция.

Чл. 29. Началник отделите осъществяват пряко методическо ръководство на служителите в отдела.

Чл.30. Експертите организират, контролират и участват в дейности по внедряване, текущо изпълнение и отстраняване на всички проблеми, свързани с областите на дейност – експертни, консултантски и контролни функции. Вземат решения по компетентност и съгласуват с преките ръководители на по-горни нива. 

Чл.31. Дейността на районната администрация се осъществява от служители на служебно и/или трудово правоотношение.

Чл. 32. Длъжностното и поименното разписание се утвърждава от кмета на общината, а структура, численост на персонала и бюджет от Общински съвет.

Чл. 33. Служителите в районната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила за работа на районната администрация.

Чл. 34. (1) Длъжностите в районната администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителната минимална степен на завършено образование и професионален опит или ранг, определени със закон.

(2)  Секретарят  на района може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Чл. 35. (1) Постъпването на държавна служба в районната администрация става задължително след провеждане на конкурс.

(2) Със заповед на кмета могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 36. Служителите в районната администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 37. (1) Ръководителите на административните звена /дирекции и отдели/ ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено, в съответствие с определените в този Правилник, функции. Те изпълняват и други задачи, определени от Кмета на района в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителят на административното звено се замества от определено със заповед на Кмета лице от състава на администрацията или съобразно правилата, установени в ЗДСл.

Чл. 38. (1) Служителите от районната администрация са длъжни:

1. Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. С ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на районната администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. Да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. Професионално, културно и етично да обслужват гражданите и служебните лица;

5. Да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината;

6. Да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на района;

7. Да изготвят пълни и компетентни отговори на заявления и жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок;

8. Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;

9. Да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др., с цел намаляване на разходите за материална издръжка на района;

10. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

11. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 39. Служителите могат да правят изявление от името на района само със съгласието на кмета на район „Северен”.

Чл. 40. Служителите в районната администрация имат право на облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работно облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на района. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 41. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 42. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Работното време започва в 8,30 ч. и приключва в 17.00 ч., с почивка от 12,00 ч. до 12,30 ч.

(3) С оглед обезпечаване постоянно административно обслужване на гражданите и юридическите лица, работното време на  служителите от звената Деловодство, Каса и отдел ГРАО е непрекъснато в периода от 08,30 до 17,00 часа.

(4) Звеното обслужващо Каса работи с граждани до 16.45 ч., с цел счетоводно отчитане. Служителите от съответните дейности работят по техен вътрешен график за ползване на обедна почивка.

Чл. 43. Платеният годишен отпуск се ползва с писмено разрешение на кмета на района.

Чл. 44. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в районната администрация имат право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати при наличие на икономия на ФРЗ.

(2) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на служителите от районната администрация се извършва със заповед на кмета, в съответствие с Вътрешните правила за работна заплата.

Чл. 45. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 46. Служителите от районната администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност. 

ГЛАВА VII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройственият правилник на районната администрация се издава на основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 11 от Закона за администрацията и влиза в сила от ............2022 г.

§2. Изменение и допълнение на Устройствения правилник се извършва по реда на неговото утвърждаване от кмета на район „Северен”.

 

 

 

 

 

Съгласували:
Георгена Кабакова
Гл. експерт „Човешки ресурси“

Стоянка Кузманова
ВИД Директор Дирекция “ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП“


Изготвил:
Стайко Танев
Секретар на район „Северен“

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!