casper

casper

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Потребители по Програмата, могат да бъдат хора:
• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г., които нямат решение на ТЕЛК;
• живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.
3. Помощ за поддържане на лична хигиена–подпомагане при събличане/обличане, къпане, поставяне в инвалидна количка и др.
4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето.
5. Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата и попадащи в целевата група, лично или чрез техен пълномощник/законен представител, подават Заявление-декларация за включване в Програмата в администрацията на Район „Северен", Община Пловдив.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 37 10 66 – МАРИЯ ПЕНЧЕВА

Във връзка с кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност" кметът на район „Северен” г-н Стоян Алексиев информира гражданите на района, че по кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички, за изграждане на асансьори, както и за адаптиране на лек автомобил и придобиване на шофьорска книжка за хора с трайни увреждания и ограничена мобилност.

Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност.

Могат да кандидатстват:
По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:
- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.
- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.
По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:
- Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.
Крайният срок за подаване на документи в Кампания-2020 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност e удължeн и по двата компонента /1 „Достъпна жилищна среда” и 2 „Лична мобилност”/ до 12.06.2020г. включително.

На страницата на МТСП са публикувани всички необходими заявления и документи за кандидатстване, а администрацията на район „Северен” ще оказва пълно съдействие като в най-кратки срокове ще бъдат издавани визи за проектиране, последващо одобряване на инвестиционни проекти и издаване на съответното разрешение за строеж.

Във връзка със заповед №200А917 от 21.05.2020 г. на Кмета на Община Пловдив, Ви уведомяваме, че считано от 26.05.2020 г. отварят врати детските ясли, както и се възстановява дейноста на млечната детска кухня и разливочните на територията на район Северен.

Вторник, 19 Май 2020 21:09

Допитване

Събота, 16 Май 2020 14:07

Кадастър и регулация

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Издаване на копие - извлечение от действащия регулационен план ( ситуационен план)

1. Копие от документ за собственост на поземления имот или договор за наем;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4.Други документи свързани със заявлението ( скица от СГКК );
5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

обикновена услуга -14 дни
бърза -3 дни експресна - 24часа

обикновена услуга -15 лв
бърза -30 лв експресна - 45 лв.

Формуляр
2 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ- (идинтичност на имот с УПИ)

1. Копие от документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;
5. Решение на ОС ЗГ - Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни 30 лв. Формуляр
3 Издаване на удостоверение за актуален административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението – копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни 15 лв. Формуляр
4 Издаване на Заповед за нов административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
5. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
6. Архитектурно разпределение (схема), за да се вижда с колко входа е сградата;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

30 дни - след получаване на заповед от Община Пловдив 20 лв. Формуляр
5 Издаване на удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица

1. Копие от документ за собственост на поземления имот;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението– копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. услуга;

14 дни 10 лв. Формуляр
6 Попълване на служебна страница на декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

1.Документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
5. Попълнена от собственика данъчна декларация;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението/Решение на ОСЗГ – Пловдивза промяна предназначението на ПИ/.

7 дни безплатно Формуляр
7 Проверка и заверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

1. Разрешение за строеж;
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверка ниво изкоп;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. копие от одобрен архитектурен проект/ситуация/
5. Копие на одобрена част „Геодезична” – Трасировъчен план
6. Изготвен протокол - Приложение 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Наредба 3 за съставяне на актове по време на строителството.
6. Други документи свързани със заявлението-Геодезично заснемане от проверка достигане на контролните нива.

14 дни или при достигане на кота +/-0,00 безплатно Формуляр
8 Копие от архив 14 дни 10 лв. на стр.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: понеделник от 14:00 - 16:00 часа; вторник от 10:00 - 12:00 часа

Можете да се свържете с нас на тел. 0877597065  или през контактната форма.

 
Четвъртък, 07 Май 2020 12:26

Градоустройство

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Скица-Виза за основно застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  150 лв. Формуляр
2 Скица - Виза за допълващо застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  150 лв. Формуляр
3 Писмо -Виза за вътршно преустройство/смяна на предназначението  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица предложение
30 дни  100 лв. Формуляр
4 Разглеждане/одобряване/ съгласуване и процедиране на инвестиционни проекти  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица -Виза оригинал.Документи по чл. 144 от Зут.
30 дни с Ресут/14 дни с Доклад 1.00 лв./РЗП кв. м. -мин. 100 лв. макс 7500 лв.; 1.50 лв./РЗП кв.м.-мин 150 лв. макс.10000лв. Формуляр
5 За издаване на разрешение за поставяне по чл. 56 от Зут /В терен частна собственост 1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Одобрена схема за СПО по чл. 56 от Зут
30 дни  50 лв. Формуляр
6 Разглеждане/одобряване/ съгласуване на схема по чл. 56 от Зут и проектна документация по която да се издаде Разрешение за Поставяне  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Ситуационен план - цветен
30 дни 40 лв. Формуляр
7 За издаване на копие - извлечение от действащия ПУП план за застрояване  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост. 30 дни - обикновена;15 дни - бърза услуга; 7 дни експресна  10 лв. 20лв. 30 лв. Формуляр
8 За издаване на Разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 2 от Зут  1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Скица -Виза оригинал.Документи по чл. 144 от Зут.
7 календарни дни  мин 100 лв. Формуляр
Презаверяване на Разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 14 дни  50% предвидена такса по общия ред , но не по-малко т 100 лв Формуляр
 10 За издаване на удостоверение за факти и обстоятелства  Рзрешение за строеж ;Разрешение за ползване ; Документ за собственост 30 дни  30 лв. Формуляр
 11 За издаване на удостоверение на търпимост на строеж 1.Заявление-подписано лично от всички заявители. 2.документ за собственост.
– скица (схема) от СГКК 9 гр. Пловдив; Декларация за построяване нотариално заверена в оригинал
14 дни  0.40 на ЗП кв. м.-мин 50 лв. Формуляр
 12 Регистрация на Технически паспорт 1.Заявление-подписано лично от всички  3 дни 10 лв. 20лв. 30 лв. Формуляр
 13 Процедиране и разглеждане на подробен устройствен план-Работен устройствен план (ПУП-РУП 30 календарни дни  Формуляр
 14 Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоражение по чл. 56 и чл. 57 от Зут  1.Заявление-подписано лично от всички заявители; Одобрен проект по чл.56 и чл. 57 от Зут 30 дни  50 лв.
 15 Допълване на Разрешение за строеж по чл. 152 ал. 2 от Зут за етапност 7 дни  200 лв.
 16 Допълване на Разрешение за строеж по чл. 154 от Зут 30 дни с Ресут/14 дни с Доклад мин 100 лв.
 17 Одобряване на Идеен проект   30 дни с Ресут/14 дни с Доклад мин 100 лв.
 18 Съгласуване на екзекутиви съгл. по чл.175 от Зути становище за държавно приемане на обекти  30 дни - обикновена;15 дни - бърза услуга; 7 дни експресна  мин 100 лв. 
 19 Удостоверение за факти и обстоятелства по параграф 6 от Наредба №2/31.07.2003г. 14 дни  0.80 лв./кв. м. застроена площ
20 Заверка на Копие на документ Заявление и Документ за собственост 14 дни 7 лева
21 Копие от архив Заявление и Документ за собственост 30 дни 3 лева

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: понеделник от 14:00 - 16:00 часа; вторник от 10:00 - 12:00 часа

 Можете да се свържете с нас на телефон 032 / 901 170 или чрез контактната ни форма.

 

Четвъртък, 07 Май 2020 07:22

Контрол по строителството

Услуга

Необходими документи

Срок

Такса

Заявления

1

Откриване на строителна площадка и заверка на протокол за определяне на строителна линия и ниво на нов строеж

1. Разрешение за строеж;

2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;

3. Други документи свързани със заявлението;

4. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

7 дни

10 лв.

Заявление

2

 Удостоверение за съборени сгради в недвижим имот

 

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Други документи свързани със заявлението;

6. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни

 

30 лв.

Заявление

3

Удостоверение за  незапочнато строителство

 

1. Документ за собственост на имота;

2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.  Разрешение за строеж №..…./…………. г., издадено от

4. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5. Такса за адм. техн. услуга

14 дни

30 лв.

Заявление

4

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

1.Документ за собственост на имота;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;

4..Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

5.Други документи свързани със заявлението;

6.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни

30 лв.

Заявление

5

 Издаване на Копие-извлечение от действащи документи, издавани в отдела

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

4.Други документи свързани със заявлението;

5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

От 7 до 30 дни

Заявление

6

Сигнал, заявление

1.Документ за собственост на поземления имот;

2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;

3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;

4.Други документи свързани със заявлението;

 

До 30 дни

Заявление

Отдел „Контрол по строителството” се занимава с предотвратяване, недопускане и констатиране на нарушения в строителството, проучване, анализиране и разработване проблеми и задачи в областта на незаконното строителство.

Подготвяне на протоколи, становища и предлагане на решения по констатирани незаконни строежи. Извършва предварителни огледи и дава устни справки на гражданите.

За сигнали,въпроси и информация можете да се свържете с нас по телефон 0879979098 или стая №11 в сградата на районната администрация.

Приемно време :

Понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа

Вторник от 10.00 часа до 12.00 часа

 

Можете да се свържете с нас на телефон 032 / 901 176 или чрез контактната форма.

 

 
Неделя, 26 Април 2020 15:57

Правен отдел

Можете да се свържете с нас на телефон 032 901 167 или стая 20 в сградата на районното кметство.

Неделя, 26 Април 2020 15:39

Здравеопазване

Експерт                          бул. "Цар Борис III Обединител" № 22а     Петя Кирова                            032/ 901 180       0894 632006

Счетововдство               бул. "Дунав"  № 69                                                                                        032/ 945 157

ДЯ "Палечка"                 ул. "ген. Кутузов" №4                                   директор  Павлина Димова    032/ 951 680

ДЯ "Мечо Пух"                бул. "Дунав"  № 69                                      директор Юлия Бузовска        032/ 962 561

ДЯ "Дребосъчета"          ул. "Победа" № 2                                        директор Елена Попова          032/ 952 927

ДК "Слънчеви усмивки"  ул. "Марица" № 51                                     директор Танка Гавазова        032/ 954 573

ДГ "Славей"                   ул. "полк. Сава Муткуров" № 40                 директор Любка Биволарска   032/ 951 142

ДГ "Космонавт"              ул. "Гонда вода" № 1                                   директор Слава Антова           032/ 954 013

 

 

 

 

  

 

 

 

Можете да се свържете с нас на телефон 032 901 180 или стая 15 в сградата на районното кметство.

Неделя, 26 Април 2020 15:35

ТСУ

Можете да се свържете с нас на телефон 032 901 176 или стая 10 в сградана на районното кметство.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 116

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!