casper

casper

Четвъртък, 23 Април 2020 12:51

Жилищно настаняване

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Настаняване под наем“ Заявление за картотекиране/прекартотекиране  по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията  Заявление
2 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Резервен“ Заявление за настаняване в общинско жилище от фонд „Резервен” по образец
Декларация по чл. 27, във връзка с чл. 25 и чл. 26 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
2 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията  Заявление
3 Настанявания в общинско жилище – Фонд „Ведомствен“ Заявление за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен” по образец
Декларация по чл. 35, във връзка с чл. 34 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
0,50 лв. при получаване на декларацията Заявление
4 Пренастаняване на наематели на общински жилища с цел разширение/стеснение Заявление за пренастаняване /стеснение, разширение/ по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца 0,50 лв. при получаване на декларацията Заявление
5 Актуализиране на настанителна заповед поради настъпили промени в семейното, имотното и жилищното състояние на семейството/домакинството/ или промяна титуляра на настанителната заповед  Заявление за актуализация на настанителна заповед по образец
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
срок: 3 месеца такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед
Заявление
6 Актуализиране на настанителна заповед, поради изтичане на срока за настаняване Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца  такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед
Заявление
7 Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени от различни ведомства  Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца

такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията

такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление
8 Установяване правата на обитаване в общинско жилище на граждани, настанени по отменени нормативни актове Заявление до кмета на район „Северен”
Декларация по чл. 10, ал. 2 от НУРУЖННОЖП, ведно с необходимите документи към нея
3 месеца

такса – 0,50 лв. при получаване на декларацията
такса – 5,00 лв. при получаване на настанителна заповед

Заявление

 

Важно!    Съгласно НУРУЖННОЖП саморъчно подписаните декларации се подават лично или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно и ведно с необходимите документи като след проверка и подпис на служител се входират в деловодството на район „Северен”.

 Въпроси, свързани със социални нужди могат да бъдат поставяни в приемното време лично в района или телефон 032 901 178 или чрез контактната ни форма.

 

Често задавани въпроси:

1. Какви са условията за настаняване в общинско жилище?Условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински жилища от фонд „Настаняване под наем”, фонд „Резервен” и фонд „Ведомствен” са посочени в Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОЖП/, която може да намерите в сайта на Общински съвет – Пловдив.

2. Какви са условията за продажба на общински жилища?Общинските жилища от фонд „Настаняване под наем” и фонд „Ведомствен” могат да бъдат продавани след решение на Общински съвет на настанените в тях общински наематели, отговарящи на условията за закупуване на жилища, определени в НУРУЖННОЖП. Жилищата от фонд „Резервен” не подлежат на продажба. Заявления за покупка на общински жилища се подават в Община Пловдив.

 

 

 

 

Вторник, 21 Април 2020 11:22

свободно место в имот

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – за жилищен комплекс, кв. 143 по регулационния план на кв. „Северно от панаирни палати”, гр. Пловдив, в ПИ 56784.507.9563 за ситуиране на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект - павилион), по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 15 от 16.10.2014г. на РЕСУТ при район „Северен”, за ситуиране на СПО - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 4.2 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 21.04.2020г. до 04.05. 2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

Четвъртък, 09 Април 2020 22:33

Етажна собственост

Закон за управление на етажната собственост

Образец Правилник за вътрешен ред

Образец за Книга на етажна собственост

Образец Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Заповед

 

 За въпроси относно етажната собственост може да се обръщате на телефон 032 901 163 или стая 27 в сградата на районната администрация.

 

 

 

Четвъртък, 09 Април 2020 21:21

Безкасово плащане

Район "Северен" гр.Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" №22А

ЕИК 0004715040065       ДДС № BG000471504

IBAN: BG64IORT73753102001300    BIC: IORTBGSF

ТБ ИНВЕСТБАНК АД    клон Пловдив

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: За да бъдат обработени коректно вашите плащания. Моля впишете номера на договора, вида и броя на услугите, трите си имена или име на фирмата и булстат!

Примерно платежно!

 
Четвъртък, 09 Април 2020 21:18

Плащане на такса за детски ясли

ДЯ “ПАЛЕЧКА“ “ Мечо пух“ и „Дребосъчета“

 Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

 IBAN-BG96IORT73753102001500

 BIC : IORTBGSF

 Преводите да са в полза на Район "Северен" Здравеопазване

 и да съдържат следната информация: 

Основание за плащане:

 1.Име на детската ясла

 2.Име на  групата на детето

 3.Трите имена на детето

 4.За кой месец се отнася таксата

 5.Вид плащане-448003

  

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

 
Четвъртък, 09 Април 2020 21:07

Електронни услуги

ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Справка по входящ номер.

 

ДАЕУ с разяснения за облачния и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на е-услуги

 

ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ С ПЕРСОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Забележка: Можете да подпишете документа електронно с КЕП. След това да го прикачите в едно с приложените документи в e-mail и да го изпратите на електронната поща на район „Северен“ Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или да използвате контактната ни форма. На вашата електронна поща ще получите отговор с входяшия ви номер и съответно в установения срок и отговор. За повече информация можете да използвате телефоните за контакт в сайта. В случай, че не разполагате с електронен подпис можете да разпечатате документа, да го подпишете собственоръчно и да го внесете в деловоството на район „Северен“ на адрес: бул. Цар Борис III Обединител 22а, стая 2.

 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕЗ ПОРТАЛА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ С ПЕРСОНАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

1997 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС

2000 ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

2016 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

2020 ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧEН РЕГИСТРАЦИОНEН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО

2033 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ

2034 ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ

2036 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

2037 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ

2056 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС, РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

2057 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА

2075 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ/А И ДЕЦА

2076 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

2092 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА

2104 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА НАСТОЯЩ АДРЕС РЕГИСТРИРАН СЛЕД 2000 ГОДИНА

2108 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ

2109 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

2128 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС

2123 ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ВИД И КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 

 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

 

БЕЗКАСОВО ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

ПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ ТАКСИ

 

 

 

 

Четвъртък, 09 Април 2020 17:00

Такси

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ТАКСИ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВО РАЙОН „СЕВЕРЕН“

     Код

               НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

32

Удостоверение за факти и обстоятелства - 14 дни

30.00 лв.

139

Разрешение за разкопаване

15.00 лв.

151

Копие на заповед, протокол

2.00 лв. /стр.

152

Копие от архив

3.00 лв. /стр.

       287

Разрешение за поставяне

50.00 лв.

518

Удостоверение за административен адрес на недвижим имот – 14 дни

15.00 лв.

519

Удостоверение за идентичност между стар и нов административен адрес на недвижим имот – 14 дни

10.00 лв.

520

Удостоверение за идентичност между старо и ново име на улица - 14 дни

15.00 лв.

735

Издаване на скица – виза – 14 дни

150.00 лв.

736

Комбинирана скица – виза – 14 дни

200.00 лв.

737

Писмо – разрешение за проектиране – 14 дни

100.00 лв.

738

Писмо – разрешение за проектиране – 5 дни

200.00 лв.

 

 

739

Ситуационен план

 • 14 дни
 • 5 дни
 • 24 часа

 

15.00 лв.

30.00 лв.

45.00 лв.

746

Съгласуване на схеми по чл. 56, 57 от ЗУТ

40.00 лв.

757

Съгласуване на проект по чл. 56, 57 от ЗУТ

 • За 30 дни с ЕСУТ
 • 14 дни с оценка

100.00 лв.

796

Технически паспорт – 7 дни

10.00 лв.

       797

Присъствие при откриване на строителна площадка за 7 дни

Образец 2

10.00 лв.

       36

Удостоверение за наследници – 14 дни

3.00 лв.

158

Заверка на документ – 30 дни

7.00 лв.

154

Поставяне на защитен знак: разрешителни, удостоверения и пропуски за зареждане на магазини

5.00 лв.

  751, 794

Такса за разглеждане на РЕСУТ – 30 дни

100.00 лв.

       258

Категоризация на ЗХР от 21-50 м

 

       732

Удостоверение по искане на граждани Разглеждане и продециране на ПУП – ПЗ, ПР или РУП – 30 дни след РЕСУТ

 

 

Удостоверение по искане на граждани

5.00 лв.

 

Писмо – виза

 • 14 дни
 • 5 дни

 

100.00 лв.

200.00 лв.

 

310

Удостоверение за търпимост

0.40 лв./кв.м

798

Издаване на нов административен адрес – 14 дни

20.00 лв.

 

 

 

       735

 

       736

 

       737

 

 

       738

За издаване на виза за проектиране на недвижим имот с указан начин на застрояване по чл.140, ал.2 и ал.3;

 

 • Върху извадка от ПУП – за 14 дни

 

 • Върху комбинирана скица – за 14 дни

 

 • Писмо – разрешение за проектиране на вътрешно преустройство, смяна на предназначение и др. – за 14 дни

 

 • Писмо – разрешение за проектиране на вътрешно преустройство – за 5 дни

 

 

 

150.00 лв.

 

200.00 лв.

 

100.00 лв.

 

 

200.00 лв.

 

Издаване на удостоверение за съответствие;

 • За 14 дни
 • За 5 дни

 

25.00 лв.

50.00 лв.

746

Съгласуване на схеми по чл. 56, 57 от ЗУТ за 1 бр.

 • За 14 дни
 • За 5 дни

 

40.00 лв.

80.00 лв.

 

За жилищни сгради/ вкл. пристройки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система /на кв. м за бруто застроена площ

30 дни с ЕСУТ

14 дни с оценка

1.00/кв.м но не по-малко от 100 лв. макс 7500,00 лв.

 

Удостоверение за факти и обстоятелства по параграф 6 от наредба №2 от 31.07.2003 г. на МРРБ – за 14 дни

0.80 лв. / кв.м застроена площ

 

Удостоверение от Гл. архитект за търпимост за строеж – 14 дни

0.80 лв. / кв.м застроена площ

788

Удостоверение за степен на завършеност – протокол по чл. 181 от ЗУТ за 14 дни

0.25 лв./ кв.м застроена площ

 

За издаване на разрешително за удължено работно време – 14 дни

300,00 лв.

 

За издаване на дубликат на разрешение

20.00 лв.

 

За разглеждане на 1 бр. заявление за разполагане на РИЕ

20.00 лв.

 

За предоставяне на формуляри на молби – декларации по чл.5 от ППЗОС

0.50 лв.

 

За предоставяне на формуляри по чл.92 от ЗГР

 • за заявление за постоянен адрес
 • за адресна карта за настоящ адрес

 

0.50 лв.

 

Удостоверение за стр. разрешение

 • обикновена услуга 30 дни
 • бърза услуга – 7 дни

 

50.00 лв.

150.00 лв.

 

 

За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 • обикновена услуга 30 дни
 • бърза услуга – 15 дни
 • експресна услуга – 7 дни

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 

Разрешение за поставяне на РИЕ или преместваемо съоръжение по чл.56 и 57 от ЗУТ/бр. – за 30 дни

50.00 лв./бр.

 

 

 

 

ВИД НА УСЛУГАТА – ТАКСИ ГРАО

Цена лв.

 

За издаване на удостоверение на семейно положение, съпруг/а и деца

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работни дни

 

3.00 лв.

6.00 лв.

9.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за родените от майката деца

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен дни

 

4.00 лв.

8.00 лв.

12.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за правно ограничение

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

5.00 лв.

10.00 лв.

15.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

2.00 лв.

4.00 лв.

6.00 лв.

 

За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

1.00 лв.

2.00 лв.

3.00 лв.

 

За издаване на уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по КМПЧ

 • обикновена услуга – 7 работни дни
 • бърза услуга – 3 работни дни
 • експресна услуга – 1 работен ден

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 

За регистриране на събития по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/, настъпили в чужбина

 

 

безплатно

10.00 /само при раждане

 

Изготвяне на преписка до Министерството на правосъдието за установяване наличието на българско гражданство /преглед и комплектоване на документи/

 

безплатно

 

 

 

Такси за услуги по гражданско състояние

Цена

І.

                          

                             Срок за извършване - до 5 работни дни

 

1.

За издаване на удостоверение за наследници

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на удостоверение за наследници от друго населено място/

 

   3.00 лв.

   6.00   лв.

   9.00 лв.

3.

За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

 

   2.00 лв.

   4.00 лв.        6.00 лв.

4.

За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 • Обикновена – до 5 работни дни
 • Бърза - до 3 работни дни
 • Експресна – до 1 работен ден

   2.00 лв.

   4.00 лв.

   6.00 лв.

7.

За издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт

4.00 лв.

8.

За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

 • до 5 работни дни

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на информация от друго населено място/

 

 

2.00 лв.

9.

Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

 • В рамките на деня, за който е подадено заявлението

5.00 лв.

10.

За препис на документ или заверено копие - на страница:

 • формат А4 или А5
 • формат А3

 

4.00 лв.

6.00 лв.

11.

За издаване на други удостоверения за данни по гражданско състояние

5.00 лв.

Забележка:

 1. 1.За бърза услуга – срок до 3 работни дни, се заплаща удвоен размер на таксата по т. І
 2. 2.Експресна услуга – срок до 1 работен ден, се заплаща утроен размер на таксата по т. І

 

II.

 

Такси за производства за настаняване под наем

 

 

1.

За различните видове декларации по образец, отнасящи се за жилищни въпроси

 

   0,50 лв.

2.

За издадена от кмета на община Пловдив настанителна заповед за общинско жилище от различните фондове

 

5.00 лв.

3.

За издадена от кмета на община Пловдив заповед за настаняване в общински нежилищен имот

 

10.00 лв.

III.

 

Такси за издаване на удостоверения и заверка на документи

 

1.

Издаване на удостоверения за декларирани данни за страната.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • експресна услуга – за 1 ден

 

3.00 лв.

7.00 лв.

2.

Издаване на удостоверения за декларирани данни за чужбина.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • експресна услуга – за 1 ден

 

3.00 лв.

10.00 лв.

3.

Заверка на молба за извършване на обстоятелствена проверка.

 • обикновена услуга – до 7 дни
 • бърза услуга – до 3 дни

 

10.00 лв.

15.00 лв.

 

 
Понеделник, 06 Април 2020 09:22

Начин на плащане за детски ясли

ДЯ “ПАЛЕЧКА“,Мечо пух“ и „Дребосъчета“

Банкова сметка: ТБ ИНВЕСТБАНК

IBAN-BG96IORT73753102001500

BIC : IORTBGSF

Преводите да са в полза на Район "…………………" Здравеопазване

и да съдържат следната информация: 

Основание за плащане:

1.Име на детската ясла

2.Име на  групата на детето

3.Трите имена на детето

4.За кой месец се отнася таксата

5.Вид плащане-448003

 

В "Задължено лице" се изписва името на родителя!

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно препоръките на Националния оперативен щаб, Областен информационен център – Пловдив стартира провеждане на дистанционни форми на електронна комуникация. В тази връзка ще бъдат провеждани виртуални информационни консултации със заинтересовани страни – земеделски производители, представители на фирми, читалища, училища и други от всички населени места в област Пловдив.

За заявяване на консултация, моля свържете се с нас на тел.: 032/262000 или на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

гр. Пловдив - 4000, ул. "Авксентий Велешки 20"

тел.: 032 / 262 000

Проект BG05SFOP001-4.004-0016 "Осигуряване функционирането на ОИЦ-Пловдив през периода 2019-2021 г.", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление".

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 116

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!