casper

casper

Вторник, 23 Февруари 2021 07:54

Парламентарни избори 2021

Информация от Община Пловдив

 

 СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021г., общинска администрация Пловдив уведомява:

1. В срок до 20.03.2021 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или на електронна поща  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като приложат и копие на документ от ТЕЛК (НЕЛК) – (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

2. В срок до 20.03.2021 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

3. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 20.03.2021 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

4. Всеки избирател, в срок до 27.03.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

5. Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги както следва:

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ 

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци:

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): 

910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) 

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)  

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: 

Допълнителна информация

Справка в избирателни списъци 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уважаеми граждани на район „Северен” - Община Пловдив, считано от   месец януари 2021г. година Агенция за социално подпомагане съвместно с Община Пловдив ще осигурява топъл обяд (включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт) на лицата от следните целеви групи :

 

         1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

         2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

         Документи за включване в програмата можете да подавате в сградата на район „Северен” – стая № 13 от 09.12.2020г. до 18.12.2020г., в часовете от              09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно място в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 588/06.06.2003г., находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – комплексно жилищно строителство и търговия, кв. 635 по плана на Пета градска част, ул. „Васил Левски”, гр. Пловдив, за поставяне на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект) на площ 14.40 кв.м. по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Пр. № 11, т. 6 от 20.09.2012г. и актуализирана с Пр. 14, т. 12 от 28.10.2013г., за разполагане на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 14.40 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 13.10.2020г. до 26.10.2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

Сряда, 09 Септември 2020 21:44

Заместник кмeтове

 

 д-р Красимир Асенов започва своята професионална кариера, като технолог в Научно-изследоватвлски институт. След което завършва Публична администрация и малко след това записва и завършва Управление на кризи и конфликти-магистърска степен. Красимир Асенов е доктор по културна антропология от ПУ "Паисий Хилендарски". Съвместява зам. кметската работа и преподавателска дейност във ВУАР-Пловдив и БАН. Работи няколко години в Неправителствения сектор, като Координатор на проекти към Швейцарската агенция за развитие на самоуправлението, ПРООН, Фондация ,,Отворено общество” и Европейската комисия. Работи като Главен експерт по Европейски програми и социални дейности към районната администрация в район ,,Източен” до 2006 г. След конкурс е назначен и работи като началник-отдел  в дирекция ,,Социална политика” към  Община Пловдив, до назначаването му като Зам.-Кмет на р-он ,,Северен”. Живее в същия район. Женен с един син.

 Калоян Георгиев е роден на 14.07.1978г. Завършил е специалност „Маркетинг“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 2004г. работи в общинската администрация като старши експерт „Контрол по приходосъбирането“, старши експерт „Стопански дейности“, след което главен експерт „Приватизационен, следприватизационен, следконцесионен контрол и административно-наказателна дейност“. Бил е сътрудник в Общинската комисия по безопасност на движението. Два пъти награждаван като държавен служител. Женен, с две деца.

 

 

 

Четвъртък, 13 Август 2020 07:28

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пловдив – Район „Северен” обявява свободно место в имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 588/06.06.2003г., находящ се в гр. Пловдив, в УПИ І – жилищно строителство, от кв. 1 по регулационния план на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив, за поставяне на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в зона за търговия, приета с Решение № 513, взето с Протокол № 23 от 20.12.2012 г. на Общински съвет – Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Пр. № 11, т. 6 от 20.09.2012г. и актуализирана с Пр. 14, т. 12 от 28.10.2013г., за разполагане на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. стационарен преместваем обект, с площ от 15 кв.м. и с предназначение – за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 13.08.2020г. до 26.08.2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – Район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА"

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Потребители по Програмата, могат да бъдат хора:
• с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
• на възраст над 65 г., които нямат решение на ТЕЛК;
• живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
• са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер.

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

1. Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене.
2. Пазаруване – снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и лекарства.
3. Помощ за поддържане на лична хигиена–подпомагане при събличане/обличане, къпане, поставяне в инвалидна количка и др.
4. Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от лицето.
5. Други грижи в домашна среда, съобразно индивидуалните потребности на лицето.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата и попадащи в целевата група, лично или чрез техен пълномощник/законен представител, подават Заявление-декларация за включване в Програмата в администрацията на Район „Северен", Община Пловдив.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 37 10 66 – МАРИЯ ПЕНЧЕВА

Във връзка с кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност" кметът на район „Северен” г-н Стоян Алексиев информира гражданите на района, че по кампанията ще се отпуска безвъзмездна финансова помощ за изграждане на електрически рампи за инвалидни колички, за изграждане на асансьори, както и за адаптиране на лек автомобил и придобиване на шофьорска книжка за хора с трайни увреждания и ограничена мобилност.

Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност.

Могат да кандидатстват:
По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (изграждане на рампи, поставяне на електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:
- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.
- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.
По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:
- Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.
Крайният срок за подаване на документи в Кампания-2020 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност e удължeн и по двата компонента /1 „Достъпна жилищна среда” и 2 „Лична мобилност”/ до 12.06.2020г. включително.

На страницата на МТСП са публикувани всички необходими заявления и документи за кандидатстване, а администрацията на район „Северен” ще оказва пълно съдействие като в най-кратки срокове ще бъдат издавани визи за проектиране, последващо одобряване на инвестиционни проекти и издаване на съответното разрешение за строеж.

Във връзка със заповед №200А917 от 21.05.2020 г. на Кмета на Община Пловдив, Ви уведомяваме, че считано от 26.05.2020 г. отварят врати детските ясли, както и се възстановява дейноста на млечната детска кухня и разливочните на територията на район Северен.

Вторник, 19 Май 2020 21:09

Допитване

Събота, 16 Май 2020 14:07

Кадастър и регулация

Услуга Необходими документи Срок Такса Заявления
1 Издаване на копие - извлечение от действащия регулационен план ( ситуационен план)

1. Копие от документ за собственост на поземления имот или договор за наем;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4.Други документи свързани със заявлението ( скица от СГКК );
5.Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

обикновена услуга -14 дни
бърза -3 дни експресна - 24часа

обикновена услуга -15 лв
бърза -30 лв експресна - 45 лв.

Формуляр
2 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ- (идинтичност на имот с УПИ)

1. Копие от документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица за имота от СГКК – Пловдив;
5. Решение на ОС ЗГ - Пловдив за промяна предназначението на ПИ;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението;
8. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни 100 лв. Формуляр
3 Издаване на удостоверение за актуален административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението – копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

14 дни 20 лв. Формуляр
4 Издаване на Заповед за нов административен адрес на недвижим имот

1. Копие от документ за собственост на имота;
2. Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа със заверки на контролираните нива;
5. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията – при завършен груб строеж;
6. Архитектурно разпределение (схема), за да се вижда с колко входа е сградата;
7. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
8. Други документи свързани със заявлението;
9. Документ за платнена такса за адм. техн. услуга.

30 дни - след получаване на заповед от Община Пловдив 20 лв. Формуляр
5 Издаване на удостоверение за идентичност между старо и ново наименование на улица

1. Копие от документ за собственост на поземления имот;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. Други документи свързани със заявлението– копие от скица на имота и др.;
5. Документ за платнена такса за адм. услуга;

14 дни 20 лв. Формуляр
6 Попълване на служебна страница на декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

1.Документ за собственост на имота;
2.Удостоверение за наследници /ако има починал собственик/;
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата, ако възложителят е юридическо лице;
4. Актуална скица/схема за имота от СГКК – Пловдив;
5. Попълнена от собственика данъчна декларация;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Други документи свързани със заявлението/Решение на ОСЗГ – Пловдивза промяна предназначението на ПИ/.

7 дни безплатно Формуляр
7 Проверка и заверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

1. Разрешение за строеж;
2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво със заверка ниво изкоп;
3. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
4. копие от одобрен архитектурен проект/ситуация/
5. Копие на одобрена част „Геодезична” – Трасировъчен план
6. Изготвен протокол - Приложение 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Наредба 3 за съставяне на актове по време на строителството.
6. Други документи свързани със заявлението-Геодезично заснемане от проверка достигане на контролните нива.

14 дни или при достигане на кота +/-0,00 безплатно Формуляр
8 Копие от архив 14 дни 10 лв. на стр.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: понеделник от 14:00 - 16:00 часа; вторник от 10:00 - 12:00 часа

Можете да се свържете с нас на тел. 0877597065  или през контактната форма.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 116

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!