Administrator

Administrator

Сряда, 29 Април 2020 23:50

Отдел Стопански дейности

 

Услуга Необходими документи Срок Такси Формуляр
1 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение 

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта   

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ  

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник

4. Други

1 месец по наредбата Формуляр
2 Заявление за категоризиране на място за настаняване

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта     

2. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта  в експлоатация,      или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ   

3. Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник   

4. Други

1 месец по наредбата Формуляр
3 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър

1. Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта  

2. Удостоверение за утвърдена категория на туристическия обект /оригинал/ 

3. Други

1 месец по наредбата Формуляр
4 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
5 Заявление за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на маси за открито сервиране 1. Описани подробно в заявлението. 14 дни  45 Формуляр
6  Заявление за паркомясто 1. Описани подробно в заявлението.  14 дни 45  Формуляр
7  Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време

1. Писмено становище на РЗИ 

2. Решение на общо събрание на собствениците по реда на чл.17, ал.3 от ЗУЕС  

3. Протокол за спазване на граничните стойности за показателите за шум издаден от лицензирана лаборатория

14 дни  305  Формуляр
8 Уведомление от управителния съвет на ЕС 1. Копие от протокол на общото събрание за избор на управителен орган 14 дни  по наредбата Формуляр

 

За въпроси и информация можете да се свържете с нас по телефон 032 901 163 или стая 27 в сградата на районната администрация или чрез контактната ни форма.

 
Събота, 19 Март 2011 23:42

Изпращане на документи

Лице за контакт:
Име, фамилия Точен адрес:
Последна месторабота Електрона поща


Заявление:
1.Документи:
2.Документи:
Мотивация


При възникнали въпроси към служителите от отдел "Екология" при район "Северен" община Пловдив, можете да използвате формата за контакти и запитвания или телефоните на служителите от отдела 032/ 901 164 или 032/ 901 - 165

{jumi [php/form-ekologia.php]}

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно политиката по качеството на oбщинската администрация на район „Северен”, Община Пловдив
Ръководството на район „Северен”, Община Пловдив, приема политиката за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление на качеството, съответстваща на международен сандарт ISO 9001:2000, като средство за увърждаване доброто име на районната администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

Нашето желание е да спечелим доверието на всички заинтересовани страни, затова съблюдаваме следните принципи в политиката по качество на районната администрация:

 • >> Спазване на законодателните изисквания;
 • >> Постоянно усъвършенстване на услугите, основавайки се на съвременни методи, технологии и желанията на гражданите;
 • >> Максимална информираност на гражданите за условията и цените на общинските услуги;
 • >> Системен контрол за ефективността на общинските услуги и за тяхната пригодност към изискванията и очакванията на гражданите;
 • >> Недопускане конфликт на интереси;
 • >> Единство на целите, ръководството и служителите на района и общината;
 • >> Своевременно регистриране и отстраняване на пропуски и грешки, както и редовно прилагане на превантивни и коригиращи действия;
 • >> Вътрешна отчетност и контрол на най-високо равнище;
 • >> Висок професионализъм и доказани морални качества на служителите;
 • >> Системно обучение на служителите и възможност за развитие;
 • >> Съобразяване с изискванията на гражданите;
 • >> Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги;
 • >> Да си сътрудничи с организации с нестопанска цел по въпроси, свързани с развитието на района;
 • >> Да участва активно при управление на кризи;
 • >> Систематично да се анализират данни и информация, като база за оценка и преоценка на политиката на района;
 • >> Ръководството на района да анализира ефективността на въведената СУК, както и да поощрява непрекъснатото и развитие;
 • >> Да се разработват проекти за кандидатстване по структурни фондове за развитие на административния капациет, инфраструктурата, културните забележителности;

Ръководството на общинска администрация на район “Северен” осъзнава, че желания резултат може да бъде постигнат чрез ефективно управление на основните и спомагателни процеси в организацията и непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството.

Ръководството гарантира, че изложената политиката по качеството е известна на всички служители, че те разбират нейният смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи, в съответствие с тези разбирания.

Служителите в район “Северен”:

 • >> Третират, като поверителна всяка информация и данни за гражданите и спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител;
 • >> Спазват принципите на равнопоставеност към всички клиенти, обективност и надеждност;
 • >> При наличие на нормативни препятствия, да търсят и да предлагат на клиента алтернативни решения;
 • >> Имат вежливо и отзивчиво отношение към всеки един потребител на административни услуги;
 • >> Извършват управлението, ресурсите и изпълнението на услугите в единен подход в осигуряване на качеството;
 • >> Осъществяват систематичен анализ на информация;


Събота, 19 Март 2011 14:17

Отдел Екология

Приемно време на служителите от отдел "Екология" при район "Северен" по всяко време при възникнали въпроси от страна на гражданите
 

Услуга Необходими документи Срок Формуляр
1 Заявление за отсичане или оформяне на короната на дърво

За частен имот:

1.Заявление 

2.Копие от нот. Акт

3. Копие от кадастрална карта

4. При повече от един собственик-писмено съгласие от останалите

5. Такса разглеждане на документи-30 лв.

6. Получаване на разрешение-18 лв.

1 месец Формуляр
2 Регистрация на домашен любимец

Лични данни на собственика и паспорт на дом. любимец

Годишна такса  - 30 лв.

Формуляр
3 Закриване на картон на домашен любимец Формуляр
4 Сключване на договор за битов отпадък Подадена декларация в Местни данъци и такси до края на октомври предходната година Формуляр
5 Заявление за включване в проекта "Отряд ЗООДОБРОВОЛЦИ" ---- Формуляр
6  Участие в проект за изпълнение на мерки по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.),
Процедура: „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“
---- Формуляр

  

Често задавани въпроси:

1. Какви документи са необходими за регистрация на домашни любимци?  -  Паспорт, лични данни на собственик и евентуално телково решение.   Годишна такса 30 лева.

2. Кой почиства контейнерите за битов отпадък?   -   ОП "Чистота" , които работят по техен график.

3. Кой се грижи за почистването на  шахтите и улиците ?  -   КМД ЕООД    032/ 660 600.


При възникнали въпроси можете да се свържете с нас от тук или на телефони 032/ 901 165
 

 

Петък, 18 Март 2011 15:30

Е-услуги


От тук можете да правите справки в деловодството на Районна администрация за движението на подадените от Вас документи. Проверката се извършва като въведете входящия си номер и паролата за достъп, която сте получили при приемането на Вашите документи. Ако по някаква причина не сте получили такава парола, моля обърнете се към деловодството на Районна администрация на тел. (032) 901-190

Към Е-деловодство
От тук можете да подадете заявления към кмета на район "Северен" свързани с извършваните от районна администрация услуги. Необходимите документи който трябва да приложите към заявленията си са описани в предлаганите административни услуги. Ако срещнете някакви проблеми при изпращането на заявленията моля свържете се с деловодството на районна администрация на тел. (032) 901 -190

Изпращане на заявление
Сряда, 16 Март 2011 14:10

Грао old

Отдел "ГРАО" се намира, на улица "Вук Караджич" № 26 стая № 9 и 10. Телефон: 032 95 17 70.
Работно време с граждани 08:30 - 12:00 и 13:00 - 17:00

 

 

В А Ж Н О !

 

Съгласно § 78, ал. 1 от ПЗР на ЗГР лицата, променили настоящия си адрес от друго населено място в Район „Северен” в периода от 01.09.2010 г. до 31.01.2011 г., в срок до 20.07.2011 г. трябва да представят в Отдел „ГРАО” следните документи по чл. 92 ал. 2 и 3 от ЗГР:

 

1. Лична карта;

 

2. Документ за собственост /оригинал и копие/

Договор за наем /оригинал и копие/

и декларация по образец от собственика на жилището за съгласие /нотариално заверена или попълнена пред длъжностно лице в „ГРАО”/.

За всички лица, които не са изпълнили задължението да представят документите в определения срок, Главна дирекция „ГРАО” към МРРБ, автоматизирано ще заличи настоящия им адрес от регистъра на населението.

 

Образци на заявления използвани при работа в отдел "ГРАО" -район "Северен", могат да бъдат изтегляни от таблицата.

 

 

Услуга Необходими документи Срок Цена
1 Адресна регистрация по постоянен/настоящ адрес (глава ІV Адресна регистрация от чл. 89 - чл. 99а от ЗГР) • Документ за самоличност
• Заявление за постоянен адрес/Адресна карта за настоящ адрес - (бланка по образец – предлага се на гишето)
• Документ по чл. 92 от ЗГР: „Чл. 92. (1) (В сила от 1.01.2000 г., предишен текст на чл. 92 - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Адресната регистрация се извършва от общините и кметствата при заявяване от лицето. (2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За извършване на адресна регистрация лицата представят един от следните документи:
1. документ за собственост;
2. договор за ползване на имота за жилищни нужди.
(3) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2011 г.) За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред органа по ал. 1, или с нотариална заверка на подписа.
• Удостоверение за раждане
• Удостоверение за граждански брак, решение за развод или препис-извлечение от акт за смърт (за вдовец/вдовица)
веднага 2,00 лв постоянен адрес

1,00 лв
настоящ адрес
2 Удостоверение за постоянен или настоящ адрес - при вече регистриран ПА и НА (чл. 24, ал. 2 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага 2,00 лв за страната

7,00 за чужбина
3 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал (чл. 35 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР

• Устно искане от родител
• Нотариално заверено пълномощно

веднага не се таксува
4 Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - оригинал съгласно КМЧП на дете родено в чужбина • Документ за самоличност
• Писмено заявление (по образец)
• Нотариално заверено пълномощно
• Акт за раждане от чужбина (преведен и легализиран)

10 дни
10,00 лв
5 Удостоверение за раждане - дубликат (чл. 88, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага 4,00 лв за страната

9,00 за чужбина
6 Припознаване на дете, родено извънбрачно (чл. 64, чл. 65 от СК) • Документ за самоличност
• Заявление (по образец) или нотариално заверена декларация
в тримесечен срок от датата на заявлението не се таксува
7 За уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт за развод по КМЧП • Документ за самоличност
• Писмено заявление (по образец)
• Нотариално заверена декларация (по образец)
• Съдебно решение, заверено от чуждестранния съд, който го е постановил (преведено и легализирано)
----------- 10.00 лв
8 Удостоверение за родствени връзки (чл. 24, ал. 2 от ЗГР; чл. 74, чл. 75 от СК; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага 2,00 лв за страната

7,00 лв за чужбина
9 Удостоверение за лишаване от родителски права (чл. 24, ал. 2 от ЗГР; чл. 78 и чл. 132 от СК; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност 7 дни 5.00 лв.
10

Удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак в чужбина -издава се от Община Пловдив, отдел "ГРАО" - пл. "Централен" № 1, партер

• Документ за самоличност
• Заявление по образец
• Декларация по образец
до 2 дни 10,00 лв
11 Удостоверение за семейно положение и членове на семейството (чл. 24, ал. 2 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага 3,00 лв страната

8,00 лв чужбина
12 Издаване на препис-извлечение от АС (чл. 35, чл. 40, ал. 1, чл. 54, чл. 55, ал. 1 и чл. 56 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага 4,00 лв страната

9,00 лв чужбина
13 Удостоверение за наследници(чл.1 от Закона за наследството, чл. 2 от ЗГР, чл. 29 от АПК)

• Документ за самоличност
• Изрично нотариално пълномощно когато лицето не е наследник
• Удостоверение от съда

• Писмено искане (по образец)
• При починал наследник с различен ПА от гр. Пловдив – удостоверение за наследници от съответното населено място.

веднага
7 дни
30 дни
3,00 лв страната

8,00 лв чужбина
14 Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт (чл. 88, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност 7 дни 2,00 лв страната

7,00 лв чужбина
15 Удостоверение за идентичност на лице с различни имена (чл. 24, ал. 2 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност веднага

2,00 лв за страната

7,00 лв за чужбина

16 Други видове документи по гражданското състояние, извън изброените по–горе (чл. 24, ал. 2 и чл. 88, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК) • Документ за самоличност --------

5,00 лв за страната

10,00 лв за чужбина

17 Получаване на писмени справки, сведения, копия и извлечения на документи, съдържащи информация по гражданското състояние за длъжник (чл. 29 от АПК; чл. 24, ал. 2 от ЗГР) • Писмено искане от частен съдебен изпълнител
• Вносна бележка за платена такса
7 дни 5.00
(за всеки отделен длъжник)

В А Ж Н О !

Съгласно § 78, ал. 1 от ПЗР на ЗГР лицата, променили настоящия си адрес от друго населено място в Район „Северен” в периода от 01.09.2010 г. до 31.01.2011 г., в срок до 20.07.2011 г. трябва да представят в Отдел „ГРАО” следните документи по чл. 92 ал. 2 и 3 от ЗГР:

 

 1. Лична карта;
 2. Документ за собственост /оригинал и копие/

Договор за наем /оригинал и копие/

и декларация по образец от собственика на жилището за съгласие /нотариално заверена или попълнена пред длъжностно лице в „ГРАО”/.

За всички лица, които не са изпълнили задължението да представят документите в определения срок, Главна дирекция „ГРАО” към МРРБ, автоматизирано ще заличи настоящия им адрес от регистъра на населението.

Празничен обяд за 50-тина дами от район „Северен” организираха съвместно днес районната администрация и структурата на ПП ГЕРБ. Празникът е част от благотворителната инициатива, подета миналата година от кмета на район „Северен” д-р Ина Филипова и заместник-кмета Ангел Ангелов всеки последен петък от месеца да бъдат организирани обяди за определена социална група.

По този повод решихме днес това да бъдат жени в неравностойно положение, още повече че сме в навечерието на Международния ден на жената 8-ми март, заяви кметът д-р Ина Филипова. От името на районната организация на ПП ГЕРБ в район „Северен” на дамите бяха поднесени подаръчни козметични комплекти и красиви пролетни цветя. Това е най-малкото, което можем да направим за тях и винаги, когато можем, ще бъдем полезни, сподели заместник-кметът Ангел Ангелов.

Възпитаници от детска градина „Бреза” направиха празника незабравим и внесоха много усмивки и настроение със своите изпълнения.

Все още е висящ проблема с тротоара на северната част на бул.”България” от колелото на Панаира до служебния вход на изложението, съобщи кметът на район „Северен” д-р Ина Филипова. Преди началото на ремонта на участъка, тротоарът се използваше от живеещите в района за паркинг. Първоначалният проект е предвиждал там да има 40 паркоместа. Главният инженер на района Илиян Козарев уточни, че проекта е променен и паркоместата няма да се изграждат при възстановяването на булеварда.

Парите за проекта са намалени с милион и половина, но въпреки това до окончателното завършване на булевард „България” има възможност да се направят корекции, каза още Ина Филипова. Ако трябва, паркоместата и тротоара може да бъдат направени с парите от наемите на гаражите, за да не се ощетяват живеещите наоколо близо 200 семейства и фирмите с обекти в тази част на булеварда, предложи кметицата на Северен. Нужната за целта сума е около 150-200 хиляди лева.

Кметът на район " Северен" д-р Ина Филипова внесе в ПУДООС пет проекта да финансиране от Национална кампания " За чиста околна среда" на тема " Обичам природата - и аз участвам". Те са  за изграждане на площадки за разхождане на домашни любимци на територията на района.

Останалите проекти са за изграждане на зони за отдих. Всеки от проектите е на стойност 10 000 лева. До края на март се очаква одобрението им, за да бъдат финансирани и да започне поетапното им изпълнение.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 7 от 9

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!