Administrator

Administrator

Четвъртък, 23 Февруари 2012 05:41

Конкурси

Няма активни конкурси.

Четвъртък, 23 Февруари 2012 04:13

Международния ден на майчиния език


 

П О К А Н А

 

 

Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. ЮНЕСКО активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език и утвърждават културното многообразие, като обществена ценност, предоставяйки възможност всекиму да изрази чувството си за идентичност и приемственост.

 

 

Имам удоволствието да Ви поканя на 21 февруари /вторник / от 18.00 часа в зала „Съединение” на Историческия музей на пл. „Съединение”, гр. Пловдив, където с богата многоезична културно-музикална програма ще се отбележи Международния ден на майчиния език.

Покани са изпратени на министър Рашидов, депутати, общински съветници, дипломатически мисии, общественици, политици, граждани

 

 

инж.Ральо Ралев

Кмет

 

Четвъртък, 23 Февруари 2012 04:01

Трифон зарезан


Структуратана ПП ГЕРБ в пловдивския район „Северен“ с ръководител народният представител
Стефан Дедев съвместно с районния кмет Ральо Ралев и администрацията,
организираха празнично честване на Трифон Зарезан. В градинката пред бившата
поща на булевард „Васил Левски“ се събраха много граждани да си честитят
празника. Тъй като в града лозя няма, организаторите спазиха традицията и
заразяха лозови пръчки. Те нарекоха годината да е здрава и берекетна, а след
краткия ритуал присъстващите дегустираха качествени вина.

Четвъртък, 23 Февруари 2012 03:48

Проект "Народни будители"

Проект „ Народните будители и аз” стартира в район „ Северен”. Той има за цел да представи имената на онези български възрожденци и личности, които са оставили своя отпечатък в израстването и просперитета на нашата държава.

В проекта участват 6 училища от района – СОУ „ Христо Г. Данов”, ЕГ „ Пловдив”, ЕГ „ Иван Вазов”, СОУ „ П. Яворов” , ОУ „ Райна Княгиня” и ОУ „ Й. Йовков”. Общият брой на паралелките е 73.
Всяка паралелка от училището е избрало вече патрон, за който да подготви информация за живота и делото му.
След приключване на състезанията между училищата в района, ще се проведе градско състезание между паралелките – първенци на районите.
Победителят получава голямата награда – двудневна екскурзия до място с историческо значение в България.
Ръководството на район „ Северен” желае успех на всички участници !

 

 

 

На 20 януари 2012 година кметът на район „ Северен” инж. Ральо Ралев се срещна в заседателната зала на кметството с директорите на учебни заведения от района.
Те поставиха пред кмета основни проблеми, с които се сблъскват в управлението на училищата. Такъв например е изискването за поставяне на противопожарна инсталация във всички сгради, което обаче е непосилен разход за бюджета на едно училище. Ето защо, г-жа Елена Александрова – директор на СОУ „ Н. Вапцаров” поиска от инж. Ралев съдействие за осигуряване на необходимите средства за всички училища от района.
Друг проблем, който бе споменат на срещата, е този с недостига на помещения в ОУ „ Райна Княгиня”, където известна част от стаите се ползват от МУЦПТО. Директорът на училището поиска от кмета да бъде извършена проверка за използваемостта на тези кабинети и част от тях да бъдат предоставени  на основното училище.
В края на срещата инж. Ралев благодари на присъстващите и заяви, че всички директори могат да разчитат за съдействие на него и екипа му.

Сряда, 25 Януари 2012 02:19

Среща с граждани

Всяка последна седмица от месеца в заседателната зала на район “Северен” ще се провеждат срещи на гражданите от района с общински съветници от ПП ГЕРБ по следното разписание:

•    Всеки последен четвъртък от месеца
от 15.00 до 17.00 часа – Гошо Димитров Къчков, член на постоянни комисии:
“Обществен ред и транспорт”
“Младежки дейности и спорт”


•    Всеки последен петък от месеца
от 15.00 до 17.00 часа – Димитър Борисов Христозов,
член на постоянни комисии:
“Здравеопазване и социални дейности”
“Устройство на територията и жилищна политика”

С УВАЖЕНИЕ,
РАЛЬО РАЛЕВ
КМЕТ

 

 

1. Проект на договор за позиции № 1-9

2. Образци

3. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

4. Ценова оферта

5. Обявление изтеглете файла с втори бутон - "запази целата като"

6. Решение изтеглете файла с втори бутон - "запази целата като"

За да видите Обявлението и Решението трябва да свалите файловете с разширение .fed на компютъра си и да ги отворите с редактора на форми, който можете да свалите от сайта на Агенция по Обществени Поръчки.

Понеделник, 21 Март 2011 02:42

Функции на районната администрация

Районната администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Районната администрация, при осъществяване на своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. Районната администрация е обща и специализирана.
1. Общата администрация осигурява технически дейността на Кмета на район "Централен” и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. Към нея се отнасят:
• ДИРЕКЦИЯ „Административно – правно, информационно обслужване и евроинтеграция” - осъществява общата организация по административното обслужване на физическите и юридическите лица и координацията със структурните звена от администрацията, относно предоставянето на услуги на гражданите; осигурява компетентна и достъпна информация за видовете административни услуги, осъществявани от администрацията и за условията и нормативните изисквания по предоставянето им; организира документооборота и осъществява деловодно-информационната дейност на района; осигурява процесуално представителство, като представлява район „Ценрален” пред съдилищата в Република България на всички инстанции, пред следствени органи и прокуратура на всички инстанции, пред административни органи и органите на държавна власт, пред други юрисдикции и обществени организации, пред търговски дружества, юридически и физически лица. Изготвя проекти за заповеди, решения ,наредби, правилници, правни становища /писмени/ по въпроси, поставени от Кмета на района, заместник кметовете, секретаря и директорите на дирекции. Изготвя договори и анекси, както и писмени отговори на постъпили жалби, сигнали и молби на граждани, организации и юридически лица. извършва попълване на необходимата информация в държавните административни регистри съгласно действащите нормативни документи; осъществява информационна сигурност на мрежата, както и нейната непрекъсната работа; поддържа програмните продукти, внедрени в района; администрира сайта на района. Подготовка, разработване и изпълнение на проекти по европейските програми.
• Отдел“Човешки ресурси, канцелария и ОМП” - изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района; води личните досиета на служителите от районната администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях; технически осигурява процесите по наемането и подбора, обучението и професионалната квалификация и йерархическото израстване на служителите; осигурява методическо и организационно съдействие при разработването на длъжностните характеристики на служителите от районната администрация, както и тяхното актуализиране; организира процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от районната администрация, осъществява техническа и методологическа помощ на всички етапи от атестирането; организира и извършва дейности по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно измененията на нормативната уредба; регистрира и обработва заповедите на Кмета на района и други индивидуални административни актове, подписани от упълномощени длъжностни лица. Отговаря и следи за спазване и прилагане на практическата инструкция за оформяне на документи в администрацията; ръководи дейността по управление при кризи и ликвидиране последиците възникнали от тях.
• ДИРЕКЦИЯ – Финанси, счетоводство, стопански дейности и управление на собствеността - Изготвя проектобюджет в частта му за район „Централен”, организира счетоводната дейност и счетоводната политика на района, изготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на служителите; съставя и води досиета, съгласно разпоредбите на СФУК; осъществява оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства. • Отдел „Стопански дейности и управление на собствеността”- осъществяването на контрол по приходите от договор за наем на общински имоти и издадени разрешения за ползване на общински терени; Изготвя възложени по компетентност становища, доклади, отчети, проекти за заповеди. 2. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на район „Централен”. Към нея се отнасят:
• Отдел ГРАО - изпълнява дейностите, предвидени в Закона за гражданска регистрация; съставя, съхранява, актуализира и поддържа регистрите за гражданско състояние на район "Централен"; отразява промените в актовете за гражданско състояние по законоустановения ред; оперира с Регистър на населението и Локална база данни; оперира с архива на регистрите; съставя Личен регистрационен картон на граждани; издава удостоверения на граждани, на базата на съществуващите регистри и документи; извършва своята дейност, в съответствие със ЗЗЛД; съхранява документи в съответствие с технологията на ЕСГРАОН; отразява регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите в района; обезпечава техническата подготовка при провеждането на избори в общината.
• ДИРЕКЦИЯ „Устройство на територията, образование, култура и опазване на околна среда” - осъществява дейности, свързани с прилагане на ЗУТ, във връзка с инвестиционното проектиране и разрешаване на строителство, въз основа на влезли в сила ПУП за поземлени имоти, територии и строежи; осъществява контрол по състоянието на инженерната инфраструктура на територията на района; контролира строителноремонтни и други дейности в рамките на предоставената му компетентност. Изготвя ежемесечни и годишни план-програми за поддържане зелените системи в района;
• Отдел “Устройствено планиране, подробни устройствени планове и проектна експертиза”- съхранява оригинали и копия на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения; извършва текущо попълване и промени на действащи кадастрални и регулационни планове, въз основа на влезли в сила заповеди, за одобряването им; издава скици и справки по кадастъра и ПУП на обекти, собственост на общината, държавата, физически и юридически лица в рамките на предоставените правомощия; издава скици за визи за териториите и категорията строежи, за които гл.архитект на района издава разрешения за строеж;
• Отдел „ Инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство” - обслужва създаването и изменението на ПУП; одобрява внесените инвестиционни проекти за промяна по време на строителството и вписва забележка към издаденото разрешение за строеж; отговаря на запитвания на граждани, фирми и др., по въпроси, свързани с инвестиционното проектиране; Дирекциите и отделите са структурни звена на ръководство, координация и контрол в съответните сфери от работата на районната администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, регламенирани с нормативен акт.

Утре от 11.30 часа, кметът на Пловдив Славчо Атанасов и зам.-кметовете Георги Титюков и Александър Долев ще направят инспекция на нова детска площадка в район "Северен", която се намира между блоковете на бул. "Дунав" 186.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 6 от 9

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!