Administrator

Administrator

Вторник, 06 Ноември 2012 19:56

Заповед № 10-ОА-3522/17.12.2010 година

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 10-ОА-3522

от 17 декември 2010 г.

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 128, ал. 7, ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 2, чл. 124, ал. 2, чл. 110,

ал. 1, т. 1, т. 4, чл. 113, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 и чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 130,

ал. 2 ЗУТ, § 4 ЗКИР, протокол № 33 от 16.09.2009 г. и протокол № 29 от 21.07.2010 г., т. 21, на ЕСУТ при Община Пловдив, Заповед № 09ОА-3133 от 03.12.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, ЕСУТ, протокол № 48, т. 17, от 15.12.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, заявление вх. № 09Ф6283 от 03.11.2009 г. от „Пловдив рителсентор“ – АД, и „Дилтур“ – ЕООД, нареждам:

Одобрявам изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“, Пловдив, и част от кв. 6а по плана на кв. Захарна фабрика и схеми на инженерната инфраструктура – транспортно-комуникационна схема, В и К, топлопреносна мрежа, дендрологично заснемане и експертиза, схема телефонизация и част електро, като: заличава се улица от о.т. 1 до бул. В. Априлов и се създава нова улица, свързваща бул. В. Априлов и ул. Д. Стамболов с обща широчина 10 м от о.т. 12 до о.т. 27 (нови), променя широчината на ул. Д. Стамболов от о.т. 12 (нова) до бул. В. Априлов, като се оформя кръгово кръстовище, както и на ул. Пекин от о.т. 1 до о.т. 4 (нови). Предвижда се ново мостово съоръжение от нови о.т. 5 до о.т. 4 над бул. В.Априлов с обща широчина 15 м. От кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“се образуват нови квартали – кв. 1, кв. 1а и кв. 1б, като се заличават УПИ І-695, УПИ ІІ-690, УПИ ІІІ, УПИ ІV-680, УПИ V-690 и УПИ – Резервен терен: В кв. 1 се образува нов УПИ ІV-505.4 по имотни граници на ПИ 505.4 без промяна на застрояването. В кв. 1а се образуват нови: УПИ ІІ-505.338, за офиси, хотел, шоурум, общ. обсл., подземни гаражи и ТП с ново високо, свързано с УПИ ІІІ и подземно застрояване, УПИ ІІІ-505.339, за общ. обсл. търг. център, шоуруми, общ. хранене, хотел, офиси, подземни и надземни гаражи, развлечения, бензиностанция и ТП с ново, средно и високо, свързано с УПИ ІІ, УПИ V и УПИ VІ, УПИ V-505.341, за офиси, шоуруми, подземни гаражи и ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ VІ и УПИ ІІІ и подземно застрояване; УПИ VІ-505.340, за общ. обсл. търг. център, шоуруми, общ. хранене, офиси, подземни и надземни гаражи и ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ V и УПИ ІІІ и подземно застрояване. В кв. 1б се образуват нови УПИ І-505.337, за общ. обсл., офиси, ТП с ново средно, свободно застрояване и подземно застрояване, УПИ – Резервен терен, без промяна на застрояването. В кв. 6а по плана на кв. Захарна фабрика от УПИ ІІ – ателие на СБХ, и УПИ ІІІ – детска градина, се образуват нови УПИ ІІ – ателие на СБХ, и УПИ ІІІІ – детска градина, без промяна на застрояването по зачертаванията, надписи и линии със зелен и кафяв цвят, сини и червени линии и надписи за регулацията, по червени плътни линии за застрояването, тънки прекъснати червени линии за подземното застрояване и котировки с черен цвят при установени устройствени показатели за зона Смф3 (с показатели за плътност и Кинт за УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ от кв. 1а съгласно чл. 27, ал. 3 ЗУТ и пл. озеленяване – 30 %; за УПИ ІІ от. кв. 1а – пл. на застр. – до 30 %, Кинт – до 1,5, пл. озеленяване – до 50 %, свързано застрояване; за УПИ І от кв. 1б – пл. на застр. – до 30 %, Кинт – до 2,5, пл. озеленяване – до 50 %, свободно застрояване), указани в матрица със син цвят. И РУП на кв. 1а, 1б, като предвижда: За УПИ І – ново свободно застрояване, с височина с абсолютна кота 171,60 м и подземно застрояване. За УПИ ІІ – ново свързано застрояване, с височини с абсолютни коти: 207 м; 186,80 м. За УПИ ІІІ – ново свързано застрояване, с височини с абсолютни коти: 244,10 м; 237,60 м; 228,60 м; 186,80 м; 183,90 м; 182,30 м; 168,00 м и подземно застрояване. За УПИ V – ново свързано застрояване с височини с абсолютни коти: 209 м; 205,30 м; 173,30 м и подземно застрояване. За УПИ VІ – с ново свързано застрояване с височини с абсолютни коти: 182,30 м; 173,30 м и подземно застрояване по червени плътни линии за застрояването, тънки прекъснати червени линии за подземното застрояване и коти с черен цвят. Проектът е изложен за запознаване в район „Северен“ на Община Пловдив. Заповедта може да бъде обжалвана чрез район „Северен“, Община Пловдив, в 14-дневен срок след съобщаването є пред Административния съд – Пловдив.
Кмет: Сл. Атанасов

Списък на категориите информация ПДФ Печат Е-мейл

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Пловдив район „Северен”, подлежащи на квалификация като „Служебна тайна”.
І. Информация, свързана с отбранително-мобилизационната подготовка на населението.
1. Заявки и отчети за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от Националното стопанство отнасящи се за отделни търговски дружества и организации.
2. Заповеди, разпореждания и указания по планирането, организацията на дейностите свързани с отбранително-мобилизационната подготовка на отделните търговски дружества, организации и други, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
3. Разписания, планове и разбори на учебно-методически занятия с ръководния състав на районната администрация, търговските дружества и организации, несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
ІІ. Информация свързана със сигурността и обществения ред.
1. Заповеди за поименния състав на Районния съвет по сигурността и темите в годишния план за заседанията на съвета не включващи въпроси, чието съдържание представлява държавна тайна.
2. Решения и протоколи от заседания на Районния съвет по сигурността несъдържащи информация представляваща държавна тайна.
3. Данни за вида, възможностите и схемата на сигнално-охранителната инсталация в сградите на районната администрация.
4. Данни за организацията, методите и средствата служещи за охрана на сградите на районната администрация.
5. Служебните карти на служителите.
ІІІ. Информация, свързана със защита на личните данни.
1. Обработването от Гл. експерт ”Човешки ресурси” лични данни на служителите от районната администрация.
2. Създаваните и обработвани по програмата „ТРЗ” лични данни в счетоводството на районната администрация.
3. Обработването на личните данни в регистрите за лични данни, водени в район „Северен” – съгласно утвърдената Инструкция от Кмета на Община Пловдив.
ІV. Информация свързана с гарантиране на търговската тайна на кандидатите за обществени поръчки.
1. Сведения за техническите възможности, оборудването с машини и технически съоръжения, с които разполага кандидата.
2. Предложенията на кандидатите за обществените поръчки.
V. Друга информация.
1. Обобщена статистическа информация за икономическото състояние и за състоянието на околната среда в района.
2. Категориите сведения обявени от различните нормативни актове за „Служебна тайна”.

Вторник, 18 Септември 2012 07:21

Новини

Телефони за сигнали:   032/901-168   032/901-177 Регистрация в детски заведения!


17.10.2012 ПОКАНА !!!
утре - 18.10.2012 год./четвъртък/ от 10.00 часа кметът на район "Северен" инж.Ральо Ралев ще даде открита пресконференция за дейността на районната администрация. Мястото е спирката преди моста на Герджика от западната страна /ул."Победа" №13/. Заповядайте!


15.10.2012 ПОКАНА !!!
Имам удоволствието да Ви поканя по случай празника на военновъздушните сили и българската бойна авиация да присъствате на откриването на паметна плоча на поручик-летец Евгений Тончев на 15 октомври / понеделник / от 10 часа на ул. „ Сава Муткуров” №38.


11.10.2012 Сцената за представления и артистични прояви в парк „Рибница” е изцяло обновена.
Съоръжението е направено специално за деца, които да показват заложбите и таланта си. Намира се в най-големия парк на район „Северен” – парк „Рибница”. Изцяло са подменени надрасканите поликарбонатни плоскости, всички метални части са почистени, грундирани и боядисани в нежния цвят резеда. Осветителните тела и кабели също са нови. „Паркът е едно от най-посещаваните места от жителите на района и им пожелавам сцената да се използва редовно и по предназначение.” – коментира инж.Ралев.


03.10.2012 Завършиха част от ремонтните дейности по инфраструктурата на район „Северен”
Изцяло асфалтирана е ул.”Самара”, завършено е и уширението на ул.”Ораческа”/ул.”Сидер войвода”. Тротоарната настилка на спирката на ъгъла на ул.”Барикадите” и бул.”България” е възстановена. Понижени са тротоарните настилки с цел създаване условия за преминаване на хора с увреждания, възрастни хора, майки с колички и малки деца в участъците на бул. „Дунав” и ул. „Победа”; бул. „Дунав” и бул. „Цар Борис ІІІ Обединител”; пешеходна пътека на ул. „Победа” в участъка между бул. „Дунав” и бул. „България”, както и пешеходната пътека по бул. „Васил Априлов” в участъка между бул. „България” и бул. „Дунав”, съгласно изискванията на Наредба № 6/2003г. на МРРБ за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, с което ще се осигурят безопасни условия за движение на пешеходци. Предстои ремонт на тротоарната настилка на ул.”Сливница” №7, след което ще се поставят антипаркинг топки за ограничаване на паркирането. В този възлов участък не са извършени ремонти от 20 години. Също така се предвижда ремонтиране на участъци от тротоарите от двете страни на ул.”Средец”, зад СОУ „Пейо Яворов”, както и ремонт на стълбите, свързващи бул.”България” с облагородената площадка до паметника на Панайот Волов в кв.”Захарна фабрика”.


01.10.2012 Успешно стартира инициативата на СНЦ „Зонта-клуб Пловдив” под мотото „Да оставим зелена следа” в район „Северен” – съобщи кметът на района инж.Ралев.
Присъстващите дами на 15 клуба от България и Балканите взеха участие в инициативата като засадиха 15 бр.дръвчета – 10 борчета, 2 магнолии и 3 рустифини. Облагородената площ се намира в кв.”Гагарин” на бул.”България” №190, до изградената от клуба на дамите първа в града интерактивна еко площадка за деца. Малчуганите, играещи на площадката останаха най-щастливи от факта, че любимото им място за забавления стана още по-красиво и с радост позираха за снимки с кмета и гостите му.


28.09.2012 Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев, заедно със своя екип днес откри изцяло облагородена площ на бул.”България” №196, около паметника на Панайот Волов.
Площта възлиза на 1000 кв.м., всичко е озеленено с райграс, храсти и дръвчета. Напълно е възстановена цветната ваза, в която са засадени нови цветни фигури.Пусната е чешма, поставени са нови пейки и кошчета за смет. Пред паметника на Панайот Волов вече има знамена, а той ще свети вечер. С помощта на ОП „Чистота” паметникът беше почистен от графити и измит, а също така и площта около него. Дейностите по облагородяването се извърши със съдействието на ОП „Градини и паркове”. На място се събраха множество жители на квартала, които благодариха на кмета за добре свършената работа дотук, поставиха темите, които ги вълнуват и му пожелаха да продължава в същия дух и занапред. Кметът Ралев почерпи с пита всички присъстващи и апелира живущите наоколо да се грижат и да пазят облагородените площи.


26.09.2012 Стоп- бариера бе монтирана западно от КАТ.
Бариерата е поставена с цел превантивна мярка срещу зачестилите напоследък замърсявания на района. Жителите на квартала изхвърлят своите отпадъци на забранени за целта места и това води до създаване на нерегламентирани сметища. Надяваме се бариерата да ги ограничи. Също така бяха монтирани още четири знака, обозначаващи „Децата нямат спирачка”. Знаците са монтирани на : бул.”Дунав” и бул.”Цар Борис ІІІ Обединител”, ул.”Филипово” между ФЕГ „А.Екзюпери” и ЦДГ „Дъга”, ул.”Дилянка” пред ОУ „Панайот Волов”, кв.”Захарна фабрика” между ОУ „Димитър Димов” и ЦДГ „Пролет”..


24.09.2012 Във връзка с откриването на Есенния международен панаир днес подлезът пред него е изцяло пребоядисан – съобщи кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев.
Със средства от дарения на районната администрация бе закупена бяла блажна боя, а служителите на ОП „Чистота” направиха подлеза привлекателен и чист за гостите на града. Инж. Ралев за пореден път апелира към всички жители на града и гости да пазят подлезите чисти и при констатиране на нарушители да сигнализират на тел: 032 901 179 в кметството на район „ Северен”.


14.09.2012 Нова площадка в район "Северен"
Днес кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев и екипът му откриха поредната облагородена площ и фонтан, осъществена съвместно с ОП „Градини и паркове” за жителите на кв.”Гагарин”, в близост до пазара.


14.09.2012 Първи учебен ден...
Във връзка с началото на учебната година в район „Северен” днес се монтират четири знака обозначаващи „Децата нямат спирачка”- съобщи кметът на района инж.Ралев.

Четвъртък, 19 Април 2012 09:20

2012-04-15 Велик ден

 

 

Честването на един от най-големите християнски празнци Възкресение Христово започна рано днес пред църквата „Св.Иван Рилски” в район „Северен” -  съобщи кметът на района инж.Ральо Ралев.

На всички миряни, които дойдоха за празничната литургия бяха раздадени шарени великденски яйца и козунаци, осигурени от структурата на ПП Герб в района.

Празника уважиха и народният представител Стефан Дедев, зам.кмета на район „Северен” Лариса Рабаджийска, симпатизанти и съграждани.

Кметът поздрави присъстващите, чукна се с яйца, както повелява традицията и пожела много здраве, благополучие и берекет за жителите на района.

 

Сряда, 11 Април 2012 13:37

Administration_news2

Телефони за сигнали:   032/901-168   032/901-177


09.04.2012 Съвместна акция на район „ Северен” и ОП „ Чистота”.
Съвместна акция на район „ Северен” и ОП „ Чистота” беше проведена в квартал „ Тодор Каблешков”, и по- точно по ул. „ Дилянка”. „ Сметището, което живущите там образуваха непрекъснато в градинката в началото на ул. „ Дилянка”, вече е премахнато.” Съобщи инж. Ралев – кмет на район „ Северен”. Днес на почистената зелена площ играеха вече децата от квартала, а възрастните се радваха и благодаряха на екипа и служителите, които изчистиха. „ Апелирам към живущите, по-голяма част от тях от ромското население, да пазят тревните площи и не допускат ново струпване на отпадъци, защото техните деца играят там.”Повече


10.04.2012 „Днес е един от най-щастливите ми дни” – развълнувано сподели кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев и причината е, че в 9.00 часа сутринта той стана баща за втори път.
Малката красавица изненада родителите си и се появи по-рано от очакваното.Тя е с перфектните мерки - височина 47 см. и тегло 2,840 кг. Името, което Ралев и половинката му Антония са избрали за новия член на семейството е звучното българско име Христина. Майката и бебето се чувствуват отлично под грижите на лекарите от СБАЛАГ „Селена” – гр.Пловдив. „Да е жива и здрава малката чаровница и да го стимулира за нови професионални успехи” – бяха пожеланията, отправени от администрацията на район „Северен”.Повече


09.04.2012 Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев се срещна в заседателната зала на кметството с представители на ОП „Чистота”, на Пловдивдивския Общински Инспекторат и служители на Трето РУП Пловдив.
На срещата присъстваха и заместник-кметовете на района – Лариса Рабаджийска и Красимир Асенов. Поводът за срещата, инициирана от кмета , беше предотвратяването на нерегламентирани сметища на територията на района. Кметът посочи на присъстващите пет основни места, на които се изхвърлят битови и строителни отпадъци , без те да бъдат обособени за целта. След обсъждане представителите на институциите взеха решение по какъв начин да се почистят тези терени, както и ограничаване на достъпа до тях с цел опазването на чистотата за в бъдеще.Повече


09.04.2012 По инициатива на кмета на район „Северен” инж.Ральо Ралев вчера бе извършена проверка в района на Руския пазар за продажба на защитени видове птици.
Съвместно със служители на Трето РУП Пловдив, Пловдивски инспекторат, както и служители на администрацията на район „Северен” беше заловен нарушител, продаващ защитените видове : щиглец – 5 броя и елшова скатия – 10 броя.Всички птички бяха пуснати на свобода.„Проверките ще продължат, докато не спре търговията със защитените видове птици” – каза Рабаджийска, заместник-кмет на район „Северен”, която лично присъстваше на акцията.Повече


05.04.2012 В район „ Северен” вече са монтирани 40 броя нови указателни табели с надпис „ Забранено за кучета”, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев.
Табелите са поставени във всички детски площадки, а с нарочно писмо кметът на района е разпоредил на служителите на Общинска полиция стриктното спазване на тази забрана.Отделно от това са обособени места за разхождане на домашни любимци, а именно – най-късата северна алея на парк „ Рибница”, водеща до съществуващата за целта площадка, както и площадката на северния бряг на река Марица, западно от моста на бул. „ Васил Априлов”.Кметът инж. Ралев апелира към всички граждани да спазват стриктно разпоредбите, а собствениците на домашни любимци да почистват екстрементите им.Повече


04.04.2012 Днес се проведе урок по родолюбие.


31.03.2012 Днес се проведе първия колокрос в район " Северен", организиран под патронажа на кмета инж. Ральо Ралев.


27.03.2012 14.00 часа в ОУ “Райна Княгиня” в район „Северен” се проведе финал от състезанията на „Проект народните будители и аз” на Ротари Клуб .


31.03.2012 от 10 часа под патронажа на кмета на район „ Северен” ще се проведе състезание с велосипеди под надслов „ Да запазим Земята чиста! Нека слезем от колите! „


27.03.2012 Вчера приключи състезанието между паралелките-първенци на отделните училища в район „ Северен”, участвали в проект „ Народните будители и аз”.


26.03.2012 Днес в "Северен" бяха поставени първите статични камери за наблюдение на правилата за движение.


22.03.2012 Компютри по случай първа пролет в район „Северен”.


20.03.2012 От днес започна изграждането на ново улично осветление в район „Северен”.


19.03.2012 От днес започна поставянето на нови спирки в район „Северен”.


18.03.2012 розов оазис в район „Северен”.


15.03.2012 стартира акция по изземване на терени-общинска собственост в район „Северен”.

08.03.2012 г. Стихове и песни по случай деня на жената.


08.03.2012 г. Честит 8-ми март от кмета на район „ Северен” инж.Ральо Ралев.


07.03.2012 г. Tържество за дамите от кв.Захарна фабрика.

03.03.2012 г. 134 години от освобождението на България

02.03.2012 г. Празничен концерт по случай 3-ти март

 


02.03.2012 г. Започна изкърпване на дупките в район „ Северен”

 


01.03.2012 г. Гости за баба Марта.
Днес г-ца Лариса Рабаджийска – заместник –кмет на район „ Северен” извика гости. Повече

 


21.02.2012 г. Телефон за сигнали от граждани при проблеми с пътната инфраструктура.
032/901-168 и 032/901-177

21.02.2012 г. Международния ден на майчиния език.


14.02.2012 г. Празника на виното
Трифон Зарезан бе почетен днес от структурата на ПП Герб и районната администрация в район „Северен”. За гражданите от района бяха осигурени по чаша червено вино и топла скара.Повече


08.02.2012 г. Проект „ Народните будители и аз” стартира в район „ Северен”.


26.01.2012 г. инж. Ральо Ралев вчера стартира акция по премахване на незаконни гаражи.


24.01.2012 г. Срещи с граждани.
Всяка последна седмица от месеца в заседателната зала на район “Северен” ще се провеждат срещи на гражданите от района с общински съветници от ПП ГЕРБ. Повече


20.01.2012 Кметът на район „ Северен” инж. Ральо Ралев се срещна с директорите на учебни заведения от района.


03.03.2011 г. ПП ГЕРБ в район "Северен" се поклони пред паметника на Панайот Волов

01.03.2011 г. Ина Филипова поиска паркоместа по бул. „България“
Все още е висящ проблема с тротоара на северната част на бул.”България” от колелото на Панаира до служебния вход на изложението, съобщи кметът на район „Северен” д-р Ина Филипова.Повече25.02.2011 г. Жени в неравностойно положение празнуваха 8-ми март в „Северен“
Празничен обяд за 50-тина дами от район „Северен” организираха съвместно днес районната адми нистрация и структурата на ПП ГЕРБ.Повече17.02.2011 г. Район „Северен” кандидатства с пет проекта за чиста околна среда
Кметът на район " Северен" д-р Ина Филипова внесе в ПУДООС пет проекта да финансиране от Национална кампания " За чиста околна среда" на тема " Обичам природата - и аз участвам".Повече


15.02.2011 г. Облагородяване на "Северен"
„Градинката до улица „Борба“ в пловдивския район „Северен“ е истинско бижу. Миналата година изградихме голяма детска площадка, сега засаждаме борчета. Повече

24.01.2011 г. Утре пускат южното платно на бул. "България"
Утре в 9 часа ще бъде пуснато за движение южното платно на бул. "България" от колелото на Панаира до служебния транспортен вход на Панаира. Движението ще се извършва еднопосочноПовече

 

 

 

В читалище „Георги Търнев” в район „Северен” днес се проведе урок по родолюбие.В него взеха участие пет паралелки от НУ „Христо Ботев”. Децата представиха данни за живота, делото, както и своето лично виждане  за  героизма на Ботев и неговите четници. Четвъртокласниците показаха знания за Никола Войновски, Сава Пенев, Христо Лазаров, Димитър Тодоров, Цанко Минков, Никола Обретенов и много други четници, отдали живота си за свободата.

Кметът на района инж.Ральо Ралев бе гост на изнесения урок.”Щастлив съм, когато децата ни се учат от живота и делото на великите българи”, каза той и допълни, че една от любимите му фрази е тази на Христо Ботев : „Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата”.

 

 

 

Четвъртък, 05 Април 2012 12:29

2012-03-31 Велокрос

 

 

 

 

Приключи първия колокрос в район " Северен", организиран под патронажа на кмета инж. Ральо Ралев. Настроението беше приповдигнато, а преди старта - вълнението огромно.
В състезанието взеха участие 70 участници, разпределени в три възрастови групи.

Победители до 10 годишна възраст станаха - Стоил Плачков, Дениз Озан и Ана-Мария Димитрова. В групата до 18 години най-бързи бяха - Симеон Попчев, Костадин Крушков и Борислав Драгов. При възрастните победители са Тони Караманов, Димитър Караманов и Петър Кирилов. Кметът на район " Северен" инж. Ралев награди победителите с купи и предметни награди.

Голямата награда - велосипед, осигурен от ПП ГЕРБ при район " Северен" получи Симеон Попчев, а най-малкия участник в състезанието Яна Тодорова на 4 годинки също получи детски велосипед. Най-възрастният участник беше 50 годишния Костадин Костов, който също получи купа от организаторите. Утешителни награди имаше за всички малки състезатели.

" Този колокрос ще стане традиция в район " Северен"", каза кметът инж. Ралев. " Всяка година от тук нататък ще организираме такова състезание, защото спортът е здраве и бодър дух", допълни още Ральо Ралев.

 

 

 

 

 

 

Днес от 14.00 часа в ОУ Райна Княгиня в район „Северен” се проведе финал от състезанията на „Проект народните будители и аз” на Ротари Клуб .

Сили пребориха ученици от шести „Б” клас на ОУ „Райна Княгиня” и пети „А” клас на СОУ „ Св.Седмочисленици” от район Тракия.

Представителите на „Райна Княгиня” отговаряха на въпроси за живота и делото на Райна Княгиня, а опонентите им показаха знания за Св.Св.Кирил и Методий.

Победители с 84.6% верни отговори са любознателните ученици от училище Райна Княгиня.

Всички участници получиха грамоти от доц.Кирчо Атанасов с пожелание да запазят и разпространяват духа на будителите.

 

Четвъртък, 28 Май 2020 10:03

Телефонен указател

Длъжност

Име, Фамилия

Адрес

Стая №

Телефонен №

 

РЪКОВОДСТВО

 

1

Кмет

Стоян Алексиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

23

032/ 901 160

 

2

Технически сътрудник - секретар

Мариана Кодукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

24

032/ 901 160; 032/ 959 004

 

3

Заместник-кмет

Лариса  Кътова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

25

032/ 901 177

 

4

Заместник-кмет

Калоян Георгиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

19

032/ 901 170

 

5

Заместник-кмет

д-р Красимир Асенов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

18

032/ 635 320

 

6

Секретар

 Стайко Танев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

16

032/ 901 188; 032/ 953 110

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 
 

Дирекция "  Финансова дейност , човешки ресурси,правно обслужване,образование и култура,стопански дейности и отбранително-мобилизационна подготовка"

 
 

7

Директор

Тодор Ганчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

8

Старши  юрисконсулт

Стоянка Кузманова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

8

Старши  юрисконсулт

Манол Митев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

20

032/ 901 167

 

9

 Главен експерт " Човешки ресурси"

Георгена Кабакова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

21

032/ 901 173

 

10

Счетоводител

Васил Филипов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

26

032/ 901 162

 

Счетоводство

 

11

Главен счетоводител

Георги Велчев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

4

032/ 901 199

 

12

Младши експерт "Бюджет"

Цветелина Куртева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

      7      

032/ 901 164

 

13

Счетоводител

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

032/ 901 164

 

14

Счетоводител

Лилия Мишкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 7

032/ 901 171

 

15

Счетоводител

Петя Филипова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

26

032/ 901 171

 

16

Счетоводител - Образование

Генка  Колева

ул. "Стефан и Обрейко Обрейкови" 21

ДГ "Бреза"

032/ 950 814

 

17

Счетоводител - Образование

Иванка   Попова

ул. "Филипово" № 34

ДГ "Дъга"

032/ 950 814

 

18

Счетоводител - Образование

Мария  Атанасова

ул. "Петър Шилев" 1

ДГ "Захарно петле"

032/ 950 814

 

19

Счетоводител - Образование

Стефана Бончева

ул. "Полковник Бонев" 27

ДГ "Марица"

032/ 952 998

 

Функция "Здравеопазване"

 

20

Счетоводител - Здравеопазване

Ангел Зидарев

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

21

Счетоводител - Здравеопазване

Петя Димитрова

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

22

Младши експерт "Здравеопазване"

Петя Кирова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

15 

032/ 945 157

 

 

 

 

23

Касиер

Мария  Събева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

6

032/ 954 118

 

24

Касиер

Мария Тодорова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

6

032/ 954 118

 

 

 

 

25

Главен  експерт "Образование и култура"

Нели Нончева

ул. "Вук Караджич" № 26

2

032/ 952 992

 

 

Стопански дейности

 

26

Старши инспектор "Търговия и услуги"

Пламена Гетова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

27

Младши експерт "Търговия и услуги"

Елена Андреева 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

28

Инспектор "Търговия и услуги"

Мария Петкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

 

 

29

Младши експерт "ОМП"

Петко Пляков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

17

032/ 901 174

 

30

Дежурен по ОБСС

Димитър  Гошев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

31

Дежурен по ОБСС

Никола  Дачев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

32

Дежурен по ОБСС

Петър  Гаров

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

33

Дежурен по ОБСС

Рангел Челибашки

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 1

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

34

Дежурен по ОБСС

Христофор Драков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

032/ 901 179; 032/ 954 165

 

 

 

35

Главен експерт "Информационно обслужване"

инж. Станислав Иванов

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

27

032/ 901 163

 

36

Технически сътрудник (деловодство)

Лилия Петрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

2

032/ 901 190

 

37

Куриер

Амория Кикова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

38

Шофьор

Филип Терзиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
 
 

39

Главен архитект

арх. Надя Бабунска

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

8

032/ 901 175

 

Дирекция "Устройство на територията , инвестиционни проекти , ГРАО и жилищно настаняване"

 
 

40

Директор

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

 

 

 

Отдел " ГРАО и жилищно настаняване"

 
 

41

Началник отдел

Нели Симеонова - Николова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 955 095

 

 

 

 

42

Главен  експерт "ГРАО"

Христина Георгиева

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

43

Главен  експерт "ГРАО"

Мариела Чипова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

44

Главен  експерт "ГРАО"

Стоянка Кичукова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

45

Старши експерт "ГРАО"

Елена Димова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

46

Главен специалист "ГРАО"

Гюрга Иванова

ул. "Ален мак" № 4

 

032/ 951 770

 

47

Младши експерт "Жилищно  настаняване и соц. д-ти"

Ваня Трифонова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

13

032/ 901 178

 

Отдел" Инвестиционни проекти , устройствено планиране, контрол по строителството, екология  и чистота"

 
 

48

Началник отдел

 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

8

032/ 901 175

 

 

 

49

Старши  експерт "Ел.инсталации"

инж. Тодорка Минева

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

 

50

 Старши експерт "В и К"

инж. Ташо Милковски

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 168

 

51

Главен  експерт "Пътна инфраструктура и благоустрояване"

инж. Илиян Козарев 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

3

032/ 901 168

 

52

 главен експерт "Конструкции"

инж. Стела Божинова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

14

032/ 901 180

 

 

 

53

Главен  инспектор "Екология и чистота"

Надежда Чолпанова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

 

54

Специалист "Екология и чистота"

Галя Петкова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12

032/ 901 165

 

55

Специалист "Екология и чистота"

Димка Стоянова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

12 

032/ 901 165

 

 

 

56

Младши  експерт "УП-ПУП"

арх. Георги Поляков

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

57

Специалист "УП- ПУП"

Стоянка Каникова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

58

Специалист "УП- ПУП"

инж. Йоана Зотева 

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

9

032/ 901 169

 

 

 

59

Главен  специалист  "Контрол по строителство"

Петър Фурнаджиев

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

 

60

Главен  специалист "Контрол по строителство"

Нела Молова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

 

61

Специалист "Контрол по строителство"

Иванка Гевезова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

11

032/ 901 176

 

 

 

62

Главен  експерт "Кадастър и регулация"

инж. Надя Петрова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

0877597065

 

63

Младши експерт "Кадастър и регулация"

инж. Велина Карова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

0877597065

 

64

Технически сътрудник "Кадастър и регулация"

Невенка Бърдукова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

10

032/ 901 176

0877597065

 

 

 

65

МДТ - каса

 Павлинка Стефанова

бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А

5

032/ 901 172

 

66

Финансов контрол

Атанаска Костова

ул. "Вук Караджич" № 26

2

032/ 940 121

 

67

Секретар "МКБППМН" - Район "Северен"

Виолета Ботевска

ул. "Пантелей Генов" № 3 (партер)

 

032/ 969 592

 

68

Здравен медиатор

Ракип Юсеин

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

69

Здравен медиатор

Никола Стефанов

бул. "Дунав" № 69

 

032/ 945 157

 

 

 
Вторник, 27 Март 2012 16:00

2012-03-27 Народните будители и аз

 

Вчера приключи състезанието между паралелките-първенци на отделните училища в район „ Северен”, участвали в проект „ Народните будители и аз”.

На финала се състезаваха учениците от ЕГ „ Пловдив” и ЕГ „ Иван Вазов”, съобщи Лариса Рабаджийска – заместник-кмет на район „ Северен”.

По-силни в знанията си и по-убедени в отговорите бяха представителите на ЕГ „ Пловдив”, които спечелиха грамота от кмета на района инж. Ралев и от организаторите на мероприятието. Учениците отговаряха на въпроси за живота и делото на Найден Геров и Захари Стоянов. Домакин на състезанието беше СОУ „ П. К. Яворов”.

В следващия етап  паралелката – финалист от район „ Северен” ще мери сили срещу финалиста на район „ Източен”.

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 3 от 9

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!