Вторник, 23 Февруари 2016 14:19

Администрация

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР    НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1   1/ 25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса  Димитрова  Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Петров Богданов Главен архитект

 

 

<>

<>

<><><>

<>

<>

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
2 2/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
3 3/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Стоянова Трендафилова Главен експерт "ЧР"
4 4/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
7 7/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
9 9/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Събева Касиер
16 16/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Христова Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Георгиева  Кузманова Старши юрисконсулт
18 18/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
19 19/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
21 21/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Десислава Драганова Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
23 23/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
33 33/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
36 36/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
37 37/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
39 39/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
40 40/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
43 43/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
45 45/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
47 47/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
49 49/27.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
51 51/30.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Тенчева Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев

Старши юрисконсулт 

чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
59 59/23.01.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
60 60/06.02.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
61 61/05.03.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1  Стела Цонева Божинова  Главен експерт "Конструкции"

 

 

63 63/21.05.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"

 

 

64 64/09.07.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Галя Васкова Петкова  Технически сътрудник "Екология и чистота"

 

 

65 65/31.07.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Тодорка Живкова Минева  Мрадши експерт "Електроинсталации"

 

 

66 66/01.08.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Пламена Стоянова Гетова  Старши инспектор "Търговия и услуги"

 

 

67 67/28.08.2019 г.   чл.35, ал.1, т. 1  Велина Николаева Карова  Главен специалист "Кадастър и регулация"

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

 

71

 

 

 

 

<> <><>

<><> <><><><><>

<>

<>

<>

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  И  ЗА ПРОМЯНА В  ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В  ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
4/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
5/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Димитрова Каникова Специалист "КС"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
9/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Стоянова  Трендафилова Главен експерт "ЧР"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
11/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
13/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Десислава Драганова  Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Геортиева Кузманова Старши юрисконсулт
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Дончева Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
30/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ангел Петков Зидарев Счетоводител
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Събева Касиер
33/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Михаил Данчев Перпериев Старши експерт "ВиК"
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
38/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иван Николов Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
42/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев  Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Христова Кодукова Касиер
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Тенчева Филипова Счетоводител
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
61/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 2 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
62/28.02.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Павлина Манолова Димова  Директор ДЯ "Палечка"
 64/03.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стела Цонева Божинова  Главен експерт "Конструкции"
 66/08.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 67/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Танка Иванова Гавазова  Директор ДК "Слънчеви усмивки"
 68/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
 69/22.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Десислава Драганова Кодинова  Инспектор "Търговия и услуги"
 74/25.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Станислав Иванов Иванов  Главен експерт "Информационно обслужване"
 75/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Антоанета Стоянова Трендафилова  Главен експерт "ЧР"
 77/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 78/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нела Христова Молова  Главен специалист "КС"
 79/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
 81/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Цветелина Димитрова Куртева  Старши експерт "Бюджет"
 82/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Василева Петрова  Главен експерт "Кадастър и регулация"
 83/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 84/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
 85/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева  Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
 86/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка Георгиева Кузманова  Старши юрисконсулт
 87/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
 88/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нели Христова Нончева  Главен експерт "ОК"
 89/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител "Образование"
 90/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
 91/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Генка Василева Колева  Счетоводител "Образование"
 92/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стефана Иванова Бончева  Счетоводител "Образование"
 93/09.05.2019г. чл.35, ал.1, т. 2  Ана Иванова Войнова  Младши експерт "УП-ПУП"
 94/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 95/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нели Дончева Симеонова-Николова  Началник отдел "ГРАО"
 96/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 97/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 98/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 99/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 100/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
 101/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Събова Попова  Директор ДЯ "Дребосъчета"
 102/10.05.2019г. чл.35, ал.1, т. 2  Ангел Петков Зидарав  Счетоводител "Здравеопазване"
 103/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител "Здравеопазване"
 104/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка  Димитрова Каникова Специалист "УП-ПУП"
 105/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мария Димитрова Събева  Касиер
 107/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Николина Костадинова Георгиева  Младши експерт "ОМП"
 108/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН и СД"
 109/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Михаил Данчев Перпериев  Старши експерт "ВиК"
 110/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 111/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Тенчева Филипова  Счетоводител
 112/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
 113/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иван Николов Дългъчев  Младши експерт "Здравеопазване"
 116/14.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мариана Христова Кодукова  Касиер
 118/13.06.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"

 

 

 

Надя Огнянова Чолпанова

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!