Вторник, 23 Февруари 2016 14:19

Администрация

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР                                                                                                                                                                                                        НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1   1/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Лариса   Кътова Заместник-кмет
2  2/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Асенов Заместник-кмет
3 3/ 25.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Георгиев Заместник-кмет
4 4/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т.1 Михаил Богданов Главен архитект

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР                                                                                                                                                                                                                                                       НА  ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ  И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ИМУЩЕСТВЕНИТЕ

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Изтегли Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Молова Главен специалист "КС"  Изтегли
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Фурнаджиев Главен специалист "КС"  Изтегли
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Войнова Младши експерт "УП-ПУП"  Изтегли
4/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Николина Георгиева  Младши експерт "ОМП"  Изтегли
5/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Каникова Специалист "КС"  Изтегли
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Мишкова Счетоводител  Изтегли
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Бончева Счетоводител "Образование"  Изтегли
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Попова Счетоводител "Образование"  Изтегли
9/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Трендафилова Главен експерт "ЧР"  Изтегли
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Колева Счетоводител "Образование"  Изтегли
11/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Нончева  Главен експерт "ОК"  Изтегли
12/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 заличено съгласно чл.5 от НОРИПДУКИ  
13/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Десислава Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"  Изтегли
14/23.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Запрян Атанасов Счетоводител  Изтегли
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Куртева  Младши експерт "Бюджет"  Изтегли
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Атанасова  Счетоводител "Образование"  Изтегли
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Кузманова Старши юрисконсулт  Изтегли
18/30.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 заличено съгласно чл.5 от НОРИПДУКИ  Изтегли
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов  Старши експерт "ЧР"  Изтегли
20/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 заличено съгласно чл.5 от НОРИПДУКИ  
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"  Изтегли
22/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Грозданка Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"  Изтегли
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"  Изтегли
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева  Главен експерт "ГРАО"   Изтегли
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Чипова  Главен експерт "ГРАО"   Изтегли
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Кичукова Главен експерт "ГРАО"   Изтегли
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Иванова  Главен специалист "ГРАО"  Изтегли
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Старши експерт "ГРАО"  Изтегли
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Велчев  Главен счетоводител  Изтегли
30/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ангел Зидарев Счетоводител  Изтегли
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"  Изтегли
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Събева Касиер  Изтегли
33/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Михаил Перпериев Старши експерт "ВиК"  Изтегли
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"  Изтегли
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"  Изтегли
36/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Десислава Йорданова Секретар  Изтегли
37/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Даниела Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"  Изтегли
38/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иван Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"  Изтегли
39/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Величка Игнатова Специалист "УП-ПУП"  Изтегли
40/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Тодорка Минева Старши експерт "Елетроинсталации"  Изтегли
41/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Татяна Яръмова Главен експерт "Конструкции"  Изтегли
42/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Антоанета Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"  Изтегли
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"  Изтегли
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"  Изтегли
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"  Изтегли
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"  Изтегли
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"  Изтегли
48/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Росица Стайкова Директор ДЯ "Палечка"  Изтегли
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"  Изтегли
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Кодукова Касиер  Изтегли
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Петрова Технически сътрудник  Изтегли
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Филипова Счетоводител  Изтегли
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка  Гевезова Специалист "КС"  Изтегли
54/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Манол Митев Старши юрисконсулт  Изтегли
55/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 заличено съгласно чл.5 от НОРИПДУКИ  
56/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ники Агачян Старши инспектор "Търговия и услуги"  Изтегли
57/10.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Зорница Манчева  Младши експерт "Търговия и услуги"  Изтегли
 58/21.11.2018г.  чл.35, ал.1, т. 2  заличено  съгласно чл.5 от НОРИПДУКИ
 59/21.11.2018г.  чл.35, ал.1, т. 2  Манол Петков Митев  Технически сътрудник - секретар

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР                                                                                                                                                                                                        НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1 1/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Десислава Йорданова Секретар
2 2/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
3 3/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Трендафилова Главен експерт "ЧР"
4 4/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Куртева  Младши експерт "Бюджет"
7 7/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ангел Зидарев Счетоводител
8 8/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Запрян Атанасов Счетоводител
9 9/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
14 14/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Миглена Миланова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Събева Касиер
16 16/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Кузманова Старши юрисконсулт
18 18/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Нончева  Главен експерт "ОК"
19 19/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Николина Георгиева  Младши експерт "ОМП"
20 20/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Манчева  Младши експерт "Търговия и усруги"   Заличено чл.5 от НОРИПДУКИ
21 21/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Десислава Кодинова Инспектор "Търговия и услуги"
22 22/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Бистрева Технически сътрудник    Заличено чл.5 от НОРИПДУКИ
23 23/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
30 30/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Даниела Вълова Началник отдел "ИП, УП, КС, Екология и чистота"
31 31/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Тодорка Минева Старши експерт "Елетроинсталации"
32 32/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Татяна Яръмова Главен експерт "Конструкции"
33 33/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Михаил Перпериев Старши експерт "ВиК"
34 34/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Андреева  Главен инспектор "Екология и чистота"
35 35/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Грозданка Делчева  Технически сътрудник "Екология и чистота"
36 36/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Антоанета Палдъмова-Тиганева Главен експерт "ИП, ПС, Ремонти и КС"
37 37/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Молова Главен специалист "КС"
39 39/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Каникова Специалист "КС"
40 40/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Войнова Младши експерт        "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
42 42/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Еленка Трифонова Главен специалист "Кадастър и регулация"   Заличено чл.5 от НОРИПДУКИ
43 43/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
44 44/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Величка Игнатова Специалист "УП-ПУП"
45 45/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
46 46/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Росица Стайкова Директор ДЯ "Палечка"
47 47/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
49 49/27.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иван Дългъчев Младши експерт "Здравеопазване"
50 50/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Веселина Панайотова-Борукова Счетоводител   Заличено чл.5 от НОРИПДУКИ
51 51/30.04.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя  Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Митев

1.Старши юрисконсулт

2.Технически сътрудник - секретар

 чл.36 ал.2 от ЗПКОНПИ
57 57/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Зорница Манчева  младши експерт "ТУ"
58 58/09.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 1 Ники Агачян старши инспекгор "ТУ"
59
61
62
63
64
65

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!