Вторник, 23 Февруари 2016 17:19

Администрация

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР    НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА ВИСШИТЕ ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност
1  2/ 25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Красимир Романов Асенов Заместник-кмет
2 3/ 25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т.1 Калоян  Христов Георгиев Заместник-кмет
 4 7/05.01.2021 г.   чл.35, ал.1, т.1  Илиян Николаев Козарев  Заместник-кмет
 5  8/24.06.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Светослав Иванов Фъсов
 Главен архитект
 

 

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ЗА  ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
2 2/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
4 4/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
5 5/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
6 6/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
9 9/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
10 10/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
11 11/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
12 12/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Генка Васелева Колева Счетоводител "Образование"
13 13/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Добринова  Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
15 15/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мария Димитрова Събева Касиер
16 16/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариана Христова Кодукова Касиер
17 17/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Георгиева  Кузманова Старши юрисконсулт
23 23/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
24 24/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нели Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
25 25/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Христина Георгиева  Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
26 26/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
27 27/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
28 28/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
29 29/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ваня Георгиева  Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
34 34/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Цветкова Андреева гл.инспектор "Екология и чистота"
37 37/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
38 38/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
40 40/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
41 41/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
43 43/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
45 45/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Юлия Антонова  Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
47 47/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
48 48/25.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
51 51/30.04.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
52 52/02.05.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
53 53/06.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Лилия Бориславова Петрова технически сътрудник
54 54/11.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Петя Тенчева Филипова счетоводител
55 55/29.06.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Иванка Димитрова Гевезова специалист "КС"
56 56/02.07.2018 г. чл.35, ал.1, т. 1 Манол Петков Митев

Старши юрисконсулт 

чл.36, ал.2 от ЗПКОНПИ
59 59/23.01.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
60 60/06.02.2019 г. чл.35, ал.1, т. 1 Павлина Манолова Димова Директор детска ясла
63 63/21.05.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"

 

 

64 64/09.07.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Галя Васкова Петкова  Технически сътрудник "Екология и чистота"

 

 

65 65/31.07.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Тодорка Живкова Минева  Мрадши експерт "Електроинсталации"

 

 

66 66/01.08.2019 г.  чл.35, ал.1, т. 1  Пламена Стоянова Гетова  Старши инспектор "Търговия и услуги"

 

 

68 68/16.12.2019 г.   чл.35, ал.1, т. 1  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"

 

 

69  69/22.01.2020 г.   чл.35, ал.1, т.1  Георги Асенов Поляков

 Главен експерт "ИП, ПС, ремонти и КС"

 

 

70  70/03.02.2020 г.   чл.35, ал.1, т.1   Мария Христова Тодорова-Трайкова  Старши експерт "Човешки ресурси"

 

 

71  71/03.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1  Илиян Николаев Козарев  Главен експерт "ПИ и благоустрояване"

 

 

72  72/03.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Димка Стоилова Стоянова  Счетоводител-касиер

 

 

73  73/01.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Стайко Веселинов Танев  Секретар

 

 

74  74/02.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"

 

 

75  75/10.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Георгена Петрова Кабакова  Старши експерт "Човешки ресурси"

 

 

77  77/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Кръстю Димитров Карналов  Специалист "КС, КиР"

 

 

78  78/03.07.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1   Драгостин Стойков Лилков  Специалист

 

 

79  79/03.08.2020 г. чл.35, ал.1, т.1   Донка Христова Барова  Счетоводител касиер

 

 

80  80/03.08.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1  Петко Иванов Пляков   Чладши експерт "ОМП"

 

 

81  81/26.08.2020 г.  чл.35, ал.1, т.1  Александра Димитрова Златкова  Специалист "УП-ПУП"

 

 

 82 82/05.10.2020 г.   чл.35, ал.1, т.1  Магдалена Василева Георгиева  Технически сътрудник

 

 

 83  83/19.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Пламен Матеев Йончев  Главен експерт

 

 

 84  84/29.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Пеню Тодоров Михайлов  Технически сътрудник

 

 

 85  85/09.08.2021 г.  чл.35, ал.1, т.1  Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник - деловодител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР   ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  И  ЗА ПРОМЯНА В  ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В  ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ  ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ В РАЙОН "СЕВЕРЕН" ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Входящ №/дата Вид на декларацията Име  и фамилия Длъжност Забележка
1/09.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нела Христова Молова Главен специалист "КС"
2/10.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петър Михайлов Фурнаджиев Главен специалист "КС"
3/11.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ана Иванова Войнова Младши експерт "УП-ПУП"
6/18.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител
7/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стефана Иванова Бончева Счетоводител "Образование"
8/21.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Костадинова Попова Счетоводител "Образование"
10/22.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Генка Василева Колева Счетоводител "Образование"
15/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Цветелина Димитрова Куртева  Младши експерт "Бюджет"
16/28.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
17/29.05.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Геортиева Кузманова Старши юрисконсулт
19/01.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
21/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Цветкова Андреева гл. инспектор "Екология и Чистота"
23/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Нели Дончева Симеонова-Николова Началник отдел "ГРАО"
24/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО" 
25/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО" 
26/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Стоянка Гаврилова Кичукова Главен експерт "ГРАО" 
27/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
28/05.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Димова Димова Старши експерт "ГРАО"
29/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
31/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Добринова Димитрова Счетоводител "Здравеопазване"
32/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мария Димитрова Събева Касиер
34/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Надя Василева Петрова Главен експерт "Кадастър и регулация"
35/06.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Невенка Веселинова Бърдукова Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
43/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
44/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев  Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
45/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Станислав Иванов Иванов Главен експерт "Информационно обслужване"
46/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Ваня Георгиева Трифонова Младши експерт  "ЖН и СД"
47/07.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Елена Събова Попова Директор ДЯ "Дребосъчета"
49/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Танка Иванова Гавазова Директор ДК "Слънчеви усмивки"
50/08.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Мариана Христова Кодукова Касиер
51/21.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Лилия Бориславова Петрова Технически сътрудник
52/22.06.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Петя Тенчева Филипова Счетоводител
53/06.07.2018г. чл.35, ал.1, т. 2 Иванка Димитрова  Гевезова Специалист "КС"
61/23.01.2019г. чл.35, ал.1, т. 2 Йоана Иванова Зотева Специалист "УП-ПУП"
62/28.02.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Павлина Манолова Димова  Директор ДЯ "Палечка"
 66/08.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 67/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Танка Иванова Гавазова  Директор ДК "Слънчеви усмивки"
 68/19.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Бориславова Петрова  Технически сътрудник
 74/25.04.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Станислав Иванов Иванов  Главен експерт "Информационно обслужване"
 77/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петър Михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 78/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нела Христова Молова  Главен специалист "КС"
 79/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "Кадастър и регулация"
 81/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Цветелина Димитрова Куртева  Старши експерт "Бюджет"
 82/07.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Василева Петрова  Главен експерт "Кадастър и регулация"
 83/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 84/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция "ФД, ЧР, ПО, ОК, СД и ОМП"
 86/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка Георгиева Кузманова  Старши юрисконсулт
 87/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Васил Филипов Филипов  Старши експерт "ЧР"
 89/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител "Образование"
 90/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител "Образование"
 91/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Генка Василева Колева  Счетоводител "Образование"
 92/08.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стефана Иванова Бончева  Счетоводител "Образование"
 93/09.05.2019г. чл.35, ал.1, т. 2  Ана Иванова Войнова  Младши експерт "УП-ПУП"
 94/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 95/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Нели Дончева Симеонова-Николова  Началник отдел "ГРАО"
 96/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 97/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 98/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 99/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 100/09.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
 101/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Събова Попова  Директор ДЯ "Дребосъчета"
 103/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител "Здравеопазване"
 105/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мария Димитрова Събева  Касиер
 108/10.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН и СД"
 110/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 111/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Тенчева Филипова  Счетоводител
 112/13.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Юлия Антонова Бозовска  Директор ДЯ "Мечо пух"
 116/14.05.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Мариана Христова Кодукова  Касиер
 118/13.06.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"
 120/19.07.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Галя Васкова Петкова

 технически сътрудник

"Екология и чистота"

 124/27.08.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Пламена Стоянова Гетова  Старши инспектор "Търговия и услуги"
 125/30.08.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Тодорка Живкова Минева  Младши експерт "Елекроинсталации"
 129/12.12.2019г.  чл.35, ал.1, т. 2  Елена Цветкова Андреева  Младши експерт "Търговия и услуги"
 133/14.01.2020 г.  чл.35, ал.1, т. 2  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 134/17.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Георги Асенов Поляков  Младши експерт "УП-ПУП"
 136/27.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Димка Стоилова Стоянова  Счетоводител касиер
 137/27.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Старши експерт "ЧР"
 138/27.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петко Иванов Пляков  Младши експерт ОМП
 140/28.02.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Илиян Николаев Козарев  Главен експерт "ПИ и Б"
 141/23.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветанова Андреева  Младши експерт "Търговия и услуги"
 142/27.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 144/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "Екология и чистота"
 145/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова  Технически сътрудник "Екология и чистота"
 146/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Събева  Счетоводител касиер
 147/28.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стайко Веселинов Танев  Секретар
 148/30.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Йоана Иванова Зотева  Специалист УП-ПУП
 149/30.04.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"
 151/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ганка Василева Колева  Счетоводител
 152/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 153/05.05.2020 г.  чл.35, ал.1,т.2   Надя Василева Петрова  Главен експерт "КиР"
 154/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "КР"
 155/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Старши екперт "ЧР"
 156/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
 157/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Борисляавова Петрова  Технически сътрудник
 158/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Цветелина Димитрова Куртева  Старши експерт "Бюджет"
 159/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Георгиева Кузманова  Старши юрисконсулт
 160/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Васил Филипов Филипов  Счетоводител
 161/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Петя Добринова Димитрова  Счетоводител
 162/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Станислав Иванов Иванов  Главен експерт "ИО"
 163/07.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Мариана Христова Кодукова  Технически сътрудник - секретарка
 165/08.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова Счетоводител 
 166/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Павлина Манолова Димова  Директор "ДЯ"
 168/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 169/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Лилия Атанасова Мишкова  Счетоводител
 170/11.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Танка Иванова Гавазова  Директор "ДК"
 171/12.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Събова Попова  Директор "ДЯ"
 172/13.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стефана Иванова Бончева Счетоводител 
 173/13.05.2020 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 174/14.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Пламена Стоянова Гетова  Старши инспектор "Търговия и услуги"
 175/14.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Юлия Антонова Бозовска  Директор "ДЯ"
 176/14.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция
 178/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН иСД"
 179/15.05.2020 .  чл.35, ал.1, т.2  Нели Дончева Симеонова-Николова  Директор дирекция
 180/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 181/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мариела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 182/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 183/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 184/15.05.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 185/04.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Тодорка Живкова Минева  Младши експерт "Ел. инсталации"
 186/04.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Нели Христова Молова  Главен специалист "КС"
 187/05.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2   Кръстю Димитров Кърналов  Специалист "КС и КР"
 188/09.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петя Тенчева филипова  Счетоводител
 190/12.06.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър михайлов Фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 192/04.08.2020 г.

 чл.35, ал.1, т.2

 Драгостин Стойков Лилков  Специалист
 196/03.09.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Донка Христова Барова  Счетоводител касиер
 199/23.09.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Александра Димитрова Златкова   Специалист "УП-ПУП"
 201/08.10.2020 г.  чл.35, ал.1, т.2  Магдалена Василева Георгиева  Технически сътрудник
 205/13.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Лилия Атанасова Мишкова Счетоводител 
 206/20.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Мариана Христова Кодукова   Старши експерт
 207/22.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2 Магдалена Василева Георгиева  Главен експерт
 208/22.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Лилия Бориславова Петкова  Технически сътрудник
 209/22.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георги Стоянов Велчев  Главен счетоводител
 211/22.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Цветкова Андреева  Младши експерт "ТУ"
 212/23.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Гаврилова Кичукова  Главен експерт "ГРАО"
 213/23.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Елена Димова Димова  Старши експерт "ГРАО"
 214/23.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Гюрга Янкова Иванова  Главен специалист "ГРАО"
 215/23.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Нели Дончева Симеонова-Николова  Началник отдел "ГРАО и ЖН"
 216/26.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Василева Петрова  Главен експерт "КиР" 
 217/26.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Невенка Веселинова Бърдукова  Технически сътрудник "КиР"
 218/26.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Събева  Старши инспектор "ТУ"
 219/27.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Йоана Иванова Зотева  Специалист "УП-ПУП"
 220/27.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мария Димитрова Атанасова  Счетоводител
 221/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Христина Георгиева Георгиева  Главен експерт "ГРАО"
 222/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Мирела Цветанова Чипова  Главен експерт "ГРАО"
 223/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стоянка Георгиева Кузманова  Старши юрисконсулт
 224/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Стайко Веселинов Танев  Секретар
 225/28.04.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Генка Василева Колева  Счетоводител
 226/29.04.2021 г. чл.35, ал.1, т.2 Иванка Димитрова Гевезова  Специалист "КС"
 227/07.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Петър Михайлов фурнаджиев  Главен специалист "КС"
 228/07.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Кръстю Димитров Карналов  Специалист "КС, КиР"
 229/10.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Тодор Илиев Ганчев  Директор дирекция
 230/10.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Георгена Петрова Кабакова  Главен експерт "ЧР"
 231/10.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Нела Христова Молова  Главен специалист "КС"
 232/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Пламен Матеев Йончев  Главен експерт "Конструкции"
 233/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2 Александра Димитрова Златкова   Специалист "УП-ПУП"
 234/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Георги Асенов Поляков  Младши експерт "УП-ПУП"
 235/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Цветелина Димитрова Куртева  Старши експерт "Бюджет"
 236/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Драгостин Стойков Лилков  Специалист "ИП,ПС, Р и КС"
 237/11.05.201 г.  чл.35, ал.1, т.2  Станислав Иванов Иванов  Главен експерт "ИО"
 238/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Стефана Иванова Бончева   Счетоводител
 239/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Васил филипов Филипов   Счетоводител
 240/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Петя Добринова Димитрова  Счетоводител
 241/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Юлия Антонова Бозовско  Директор ДЯ
 242/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Ташо Илиев Милковски  Старши експерт "ВиК"
 243/11.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Надя Огнянова Чолпанова  Главен инспектор "ЕиЧ"
 244/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Тодорка Живкова Минева   Младши експерт "Електроинсталации"
 245/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Галя Васкова Петкова   Старши специалист "ЕиЧ"
 246/11.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Димка Стоилова Стоянова  Специалист "ЕиЧ"
 247/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Мария Христова Тодорова-Трайкова  Счетоводител-касиер
 248/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Донка Христова Барова  Счетоводител-касиер
 249/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Ваня Георгиева Трифонова  Младши експерт "ЖН"
 251/12.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Елена Събова Попова  Директор ДЯ
 252/12.05.2021 г.  чл.35, ал.1, т.2  Иванка Костадинова Попова  Счетоводител
 253/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Павлина Манолова Димова  Директор ДЯ
 254/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Петя Тенчева Филипова  Счетоводител
 255/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Танка Иванова Гавазова  Директор ДК
 256/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Петя Илиева Кирова  Младши експерт "Здравеопазване"
 257/13.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Пламена Стоянова Гетова  Счетоводител
 258/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Манол Петков Митев  Старши юрисконсулт
 259/14.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2  Петко Иванов Пляков  Младши експерт "ОМП" 
 260/18.05.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Пеню Тодоров Михайлов  Технически сътрудник
 263/20.08.2021 г. чл.35, ал.1, т.2   Джулия Миткова Димитрова  Технически сътрудник - деловодител

 

 

 

Надя Огнянова Чолпанова

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!