Събота, 19 Март 2011 23:50

Отдел Стопански дейности

Услуга Необходими документи Срок Формуляр
1 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение с приложени към него образци

1. Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечение
2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в заведение за хранене и развлечение
3. Декларация че лицето не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация

1 месец Формуляр
2 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечние промяна в обстоятелствата ---- 1 месец Формуляр
3 Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване 1. Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон или място за настаняване
2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персона в средство за подслон или място за настаняване
3. Декларация че лицето не е в производство по обяваване в несъстоятелност или ликвидация
10-14 дни Формуляр
 4  Заявление за паркомясто

 Описани подробно в заявлението.

 14 дни  Формуляр

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!