Вторник, 29 Декември 2015 09:37

Започва приемът на документи по Проект BG05M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър живот”

Уважаеми граждани на район „Северен”,
от 06.01.2016 г. започва приемът на документи

по Проект BG05M9OP001-2.002-0223-C001 - „Услуги за по-добър живот”, район „Северен”, Пловдив, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Размерът на финансовата помощ е 491 771 лева, а услугите за социално включване ще бъдат предоставяни на потребителите от месец март 2016 година в продължение на 20 месеца. Целта на проекта е да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства и на хора над 65 години, които са с ограничени възможности за самообслужване или напълно лишени от такива, като се откликне на потребността им от независим и активен живот и от социално включване в общността на район „Северен”, Пловдив.

За ползватели на социалната услуга „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” могат да кандидатстват :

• лица с трайни увреждания с определени от съответните органи 90 и над 90% намалена работоспособност, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в невъзможност да се грижат за себе си и затрудняват социалния им живот;
• хора над 65 години с ограничени възможности за самообслужване или напълно лишени от такива.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК”:
o заявление и бланка информация по образец от районната администрация
o документ за самоличност (за дете -удостоверение за раждане)- копие и оригинал за справка
o документ за самоличност на законния представител – копие и оригинал за справка
o експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; медицински протокол на ЛКК; други медицински документи, доказващи ограничеността или невъзможността на лицето да се самообслужва – копия и оригинали за справка
o удостоверение за настойничество/попечителство – копие и оригинал за справка
o пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично – еднократно пълномощно свободен текст, без задължителна нотариална заверка
o други документи
Подборът на потребителите ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Кмета на район «Северен», и ще се осъществи на база извършено класиране спрямо количественото изражение на изготвената оценка на потребностите на кандидатите от почасови социални услуги. Почасовите услуги от социално включване, техният обхват и времетраене ще се договорят с Център за предоставяне на почасови услуги, район „Северен”, Пловдив, доколкото е възможно в съответствие с личните потребности и предпочитания на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от почасови грижи.
Списъците на одобрените кандидат-потребители ще бъдат обявени своевременно на интернет страницата на район «Северен», Пловдив, и на информационните табла в кметството и в Център за почасово предоставяне на услуги от социално включване, бул.»Марица» № 57 вх. Г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ПЛОВДИВ:
• заявление по образец от районната администрация
• документ за самоличност – копие и оригинал за справка
• автобиография
• служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда
• служебна бележка от Център за психично здраве
• медицинско свидетелство
• документ/и за завършена степен на образование – копие и оригинал/и за справка
• документи за придобит опит
• служебна бележка от местоработата(ако кандидатът работи)
• служебна бележка от образователна институция(ако кандидатът учи-редовно обучение)
• пенсионно разпореждане(само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
• копие на сертификат за завършено обучение по сходни програми(ако е налично)
• пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидата, ако не се подава лично – еднократно пълномощно свободен текст, без задължителна нотариална заверка
• други документи
Забележка: Ако кандидатът бъде одобрен за работа по желаната от него позиция, ще бъде изискано допълнително и
• свидетелство за съдимост
СРОКОВЕ за ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА:
• ползватели на услугата „личен асистент”, социален асистент” и „домашен помощник” в район „Северен”, Община Пловдив,
от 06.01.2016 г. до 29.01.2016 г.;
• медицинска сестра, психолог, рехабилитатор, лични, социални и домашни асистенти в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в район „Северен”, Община Пловдив,
от 06.01.2016 г. до 22.01.2016 г.;
• социални работници в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в район „Северен”, Община Пловдив,
от 06.01.201 6г. до12.01.2016 г.
на адрес бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22 А всеки работен ден
от 09,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа в стая № 17;
тел.:032 901 174, Н.Георгиева

Изготвил: Нели Нончева, координатор на проекта

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!