Четвъртък, 12 Март 2015 10:54

Резервисти

ОБЯВА

за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС

за конкурс през 2015 г.

 

1. Със заповед № ОХ - 104/06.02.2015 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурс във ВВС и ВМС.

 

Обявените места са както следва:

за  В В С

 

1. в. ф. 26 720 – Черноморец   -  33 места;

2. в. ф . 52 860 – Кичево           -  28 места;

3. в. ф. 36 150 – Ст. Загора       -  74 места.

                  Всичко за В В С:     - 135 места.

за  В М С

 

1. в. ф. 22 480 – Бургас   -  40 места;

2. в. ф. 38 010 – Варна   - 194 места;

3. в. ф. 22 580 – Варна    -  20 места.

          Всичко за В М С:   - 254 места.

 

         Подробности относно длъжностите и конкретните изискванията към тях може да намерите на сайта на Централно военно окръжие – София:  www.comd.bg

 

         Конкурса ще се проведе по документи при спазване на изискванията на ЗРВСРБ, ППЗРВСРБ и МЗ № ОХ – 104/06.02.2015 г.

 

  2.Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

 - да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

 - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

 - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;

 - да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;

 

3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила.

 

4. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв - до 19.06.2015 г. включително.

 

5. Място за подаване на документи – териториалните структури за водене на военен отчет:

 

Областен военен отдел – Пловдив, ул.,,Велико Търново” № 75, тел. 032 632 871

 

Офиси за военен отчет в районите на гр. Пловдив:                            

 

,,ЦЕНТРАЛЕН” – ул. ,,Йоаким Груев” № 13, тел. 032 635 358, GSM 0878 743 090

 ,,ИЗТОЧЕН” – ул. ,,Лев Толстой” № 2, тел. 032 635 338, GSM 0878 743 092

 ,,ЗАПАДЕН” – ул. ,,Солунска” № 8, тел. 032 604 853, GSM 0878 743 093

 ,,СЕВЕРЕН” -  бул. ,,Марица” № 57, вх. 4, тел. 032 951 000, GSM 0878 743 090

 ,,ЮЖЕН” - ул.,,Райко Жензифов” № 10, тел. 032 697 110, GSM 0878 743 092

 ,,ТРАКИЯ” – бул. ,,Освобождение” № 63, тел. 032 682 363, GSM 0878 743 093

 

6. Срок за провеждане на конкурсите – до 10.07.2015г.

 

7. Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат заявление до съответния началник на териториална структура за водене на военния отчет по постоянен адрес, с приложени към него:

автобиография;

 - заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;

 - декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);

 - етапна епикриза от личния лекар и личния амбулаторен картон;

 -документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;

 - свидетелство за съдимост;

 - декларация, че нямат друго гражданство освен българско;

 - служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

 - свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);

 - декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);

 - декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;

 - други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

 

8. Срокът на договор за служба в доброволния резерв да не е по-дълъг от 5 години и да не надвишава пределната възраст на кандидата за служба в доброволния резерв.

 

        9. Службата на българските граждани в доброволния резерв е служба с особено предназначение, свързана с отбраната и сигурността на Република България.

         

9.1. Службата в доброволния резерв се подразделя на:

           а/ Активна служба – която включва период от време, през който резервистът се извиква за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна специална подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация;

          б/  Разположение за активна служба – е период от време, през който резервистът не е извикан на активна служба, но е в готовност за нейното изпълнение.

 

          9.2.  За времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях пропорционално на продължителността на активната служба, която се зачита за трудов стаж от първа категория.

          Основното и допълнителните възнаграждения или част от тях, както и разходите за път на резервиста от населеното място по местоживеене до населеното място за изпълнението на службата и обратно са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се предоставят чрез съответното военно формирование.

 

          Резервистите от доброволния резерв се извикват от разположение за активна служба на активна служба в следните случаи:

 

           - при обявяване на извънредно положение на територията на страната или част от нея резервистите, включени в решението на Народното събрание или на указа на президента на Република България, се извикват на активна служба.

           - за подготовка в състава на военните формирования от въоръжените сили не повече от три пъти в една календарна  година,  като  общата  продължителност  за  годината  не  може   да надвишава 15 календарни дни.

           - за обучение в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и за преквалификация не повече от веднъж за две календарни години, като общата продължителност на обучението не може да надвишава 30 календарни дни.

          - за заместване на отсьстващ, повече от 30 работни дни военнослужещ, за срок не по-дълъг от една година.

          - за временно изпълнение на задълженията на вакантни длъжности на военнослужещи – до назначаването на титуляр по регистъра на вакантните длъжности, за срок, не по-дълъг от една година.

          - когато резервистът има договор за служба във военното формирование, определено за участие в операции и мисии извън територията на страната, той може да бъде извикан на активна служба за подготовка с продължителност до 6 месеца. Периодът за подготовка и участие в мисия или операция извън страната не трябва да превишава 12 месеца.

 

          По време на участие в мисия или операция зад граница, резервистът получава възнаграждение в размер на 1,5 месечно възнаграждение за звание и степен, съответстващи на заеманата длъжност в лева, командировачни в зависимост от степента на риска от 41 до 82 евро на ден, на безработните съпруги по една минимална работна заплата за страната и степендии за децата в размер от 30 до 70 лева на месец / до 16 г. – 30 лв., над 16 г. – 50 лв. и студенти – 70 лв./.

 

          9.3. За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора.

 

          Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение за активна служба получава възнаграждение в размер на основновното месечно възнаграждение за звание и степен на заеманата длъжност, умножено по 1,5.

          Възнагражденията се изплащат през месеца, следващ месеца на навършването на годината на разположение за активна служба от резервиста. Времето на разположение за активна служба не се счита за трудов и осигурителен стаж.

 

          9.4. По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя/органа по назначаването.

 

          9.5. На резервистите от доброволния резерв се присвояват военни звания.  Резервистът по време на активна служба носи униформа и отличителни знаци, определени от уставите на въоръжените сили на Република България.

 

          9.6. За високи постижения в службата в резерва и за заслуги към отбраната на страната резервистите, могат да бъдат награждавани от министъра на отбраната с отличия и награди. Левовата равностойност на наградите не се облага с данък.

 

          9.7. За времето на разположение за активна служба резервистите имат право на:

          а/ предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия, като щата за новопостъпващите военнослужещи е 602 лв., без добавките към него;

          б/ при постъпване на обучение във военни училища при равни други условия. Офицер – лейтенант завършил военното училище започва службата с начална щатна заплата за звание и степен, съответстващи на длъжността от 916 лв., без добавките към нея.

          в/ ползване на болниците на Министерството на отбраната за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

          г/ ползване на почивните бази на Министерството на отбраната при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. Социалният пакет за деня на един почиващ в тях, включващ – закуска, обяд, вечеря и нощувка, възлиза на стойност от 19 до 22 лв.

 

          9.8. Българските граждани без военна или специална подготовка, спечелили конкурс за резервисти се обучават в специализирани учебни центрове, в учебни центрове на висшите военни училища и във военни академии, както и във военните формирования от въоръжените сили за придобиване на необходимата подготовка. Завършилите подготовката полагат военна клетва.

          Разходите за обучение и пътните на резервиста от местоживеенето до мястото за подготовка или курса са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната.

          Резервистите, успешно завършили подготовка или курс за повишаване на квалификацията или за преквалификация, могат да бъдат повишени в следващо военно звание или длъжност.

 

 

 

 

 

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!