Четвъртък, 28 Август 2014 09:28

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 74,    АЛ. 3 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ РЕГИСТЪРЪТ И КАРТАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИТЕ ЗА                      ПОЛЗВАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ,  ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА      СТОПАНСКАТА 2014 - 2015 ГОДИНА.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ – ПЛОВДИВ.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!