Петък, 18 Юли 2014 13:07

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

          На  16.07.2014 г. от  11,00 часа в сградата на ВУАРР, гр.Пловдив, се  проведе встъпителна пресконференция, на която бе представен пред обществеността, пред целевите групи и заинтересованите страни проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ОСЪЩЕСТВЯВАН  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД”. Той се осъществява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-99/ 03.01.2014 г. Началната дата на проекта е 03.01.2014 г., а продължителността за реализиране на целите му е 9 месеца при максимална обща сума на проекта  82 740, 00 лева.

           Кметът на район „Северен”, инж.Ральо Ралев, изрази очакване, че успешната реализация на проектните дейности ще допринесе за повишаване на административния капацитет на служителите, включени като обучаеми лица. По този начин, освен повишаването на собствената си квалификация и придобиването на нови компетенции, служителите на район „Северен” ще повишат професионалния капацитет на Община Пловдив като цяло.

           Ръководителят на проекта Надежда Димитрова представи целевите групи по проекта – служителите от администрацията на район „Северен”, разпределени по структури. В резюме с основните им параметри бяха откроени и предвидените дейности по проекта:

Дейност 1 -  Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служителите към ИПА;

Дейност 3 – Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Работа в екип, организация на времето и ресурсите, координация и поведение на хората в организацията”;

Дейност 4 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Управление на конфликти, вземане на решения и действия в стресови ситуации”;

Дейност 5 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Комуникация с граждани и други държавни институции. Мотивационни стилове за успешно сътрудничество”;

Дейност 6 – Информация и публичност.

За всяка от изброените основни дейности бяха посочени очакваните резултати, както и броят на служителите, които ще преминат през съответното обучение, а във финала му ще получат съответните сертификати. Нагласите са за ефективно влагане на усилия, времеви ресурс и средства, които ще гарантират професионалното израстване и себеутвърждаване на преобладаващата част от личния състав на администрацията в района. Осъществяването на начинанието ще има позитивен резонанс в средите на всички служители, които ще обхване, защото ще повиши компетенциите и уменията им, ще придаде допълнителна стойност на ежедневните им изяви като експерти и служители на районната администрация. Ще се надградят установените вече високи критерии за качество на обслужването на гражданите чрез прилагане на надеждни механизми за кариерно развитие на служителите в рамките на общинските структури.

         Събитието премина при подчертан интерес от страна на всички участници, които не скриха задоволството си, че проект по ОПАК вече е факт и на територията на район „Северен”.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!