Вторник, 04 Март 2014 16:53

НАБИРА ДОКУМЕНТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ на длъжността Старши експерт „В и К”

НАБИРА ДОКУМЕНТИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

на длъжността Старши експерт „В и К"

I. Нормативни изисквания:
Образователна степен – инженер със специалност „ВиК" и минимален опит по специалността 1 ( една) година.
II. Кандидатите да представят следните документи:
1. Заявление;
2. Трудова автобиография;
3. Медицинско свидетелство;
4. Копие от документ за завършено висше образование и допълнителна квалификация;
5. Копие от трудова книжка и/или УП3;
6 .Копие от лична карта;
7. Удостоверение за съдимост;
Документите се подават в деловодството на район „Северен", гр.Пловдив, бул. „Цар Борис III-Обединител" № 22А до 16.30 часа на 14.03.2014г. включително.
III. Общо достъпно място: Информационното табло на район „Северен" намиращо се в сградата на бул. „Цар Борис III Обединител" № 22А, телефон за контакти 032/901162 и сайта на район „Северен" – www .severen.bg

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!