Четвъртък, 24 Януари 2013 11:10

ГРАО

Отдел "ГРАО" се намира на улица "Ален мак" № 4. Телефон: 032 95 17 70.
Работно време с граждани 08:30 - 12:00 и 13:00 - 17:00

 

В А Ж Н О !

 

Съгласно § 78, ал. 1 от ПЗР на ЗГР лицата, променили настоящия си адрес от друго населено място в Район „Северен” в периода от 01.09.2010 г. до 31.01.2011 г., в срок до 20.07.2011 г. трябва да представят в Отдел „ГРАО” следните документи по чл. 92 ал. 2 и 3 от ЗГР:

 

1. Лична карта;

2. Документ за собственост /оригинал и копие/

Договор за наем /оригинал и копие/ и декларация по образец от собственика на жилището за съгласие /нотариално заверена или попълнена пред длъжностно лице в „ГРАО”/.

За всички лица, които не са изпълнили задължението да представят документите в определения срок, Главна дирекция „ГРАО” към МРРБ, автоматизирано ще заличи настоящия им адрес от регистъра на населението.

 

Наименование   на услугата

Прилагани   документи

Нормативни   документи /основание за издаване/

Срок

за   изпълнение

Такса

1

Заявление за постоянен адрес

Заявление по образец подадено   лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   документи по гражданско състояние, документ за собственост или договор за   ползване и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец,   подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Чл. 92 и 95 ЗГР,

Чл. 138 Наредба № РД-02-20-9 от   21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

Формуляр

0.50   лв.

2

Издаване на Удостоверение за   постоянен адрес

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 22 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

2.00   лв.

 

 

4.00   лв.

 

 

6.00 лв

3

Издаване на Удостоверение за   промени на постоянен адрес

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 24 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

Обикнов. услуга -

7 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

2.00   лв.

 

 

4.00   лв.

 

 

6.00 лв

4

Адресна карта за настоящ адрес

Заявление по образец подадено   лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   документ за собственост или договор за ползване и писмено съгласие на   собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална   заверка на подписа.

Чл. 92 и 96 ЗГР,

Чл. 138 Наредба № РД-02-20-9 от   21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

Формуляр

0.50   лв.

5

Издаване на Удостоверение за   настоящ адрес

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 23 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

1.00   лв.

 

 

2.00   лв.

 

 

3.00 лв

6

Издаване на Удостоверение за   промени на настоящ адрес

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР

Чл. 25 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП

ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

1.00   лв.

 

 

2.00   лв.

 

 

3.00 лв

7

Издаване на Удостоверение за

наследници

Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно, препис –извлечение от акт за смърт, при необходимост и др.   документи.

Закон за наследството,

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 9 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

3.00   лв.

 

 

6.00   лв.

 

 

9.00 лв.

8

Издаване на Удостоверение за   семейно положение

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение.

Чл. 24 ЗГР,

Чл. 13 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

4.00   лв.

 

 

8.00   лв.

 

 

12.00 лв.

9

Издаване на Удостоверение за   семейно положение, съпруг/а и деца

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 14 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

Обикнов. услуга -

7 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

3.00   лв.

 

 

6.00   лв.

 

 

9.00 лв.

10

Издаване на Удостоверение за   съпруг/а и родствени връзки

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, при   необходимост документ за семейно положение и др. документи.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 15 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП,

ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

2.00   лв.

 

 

4.00   лв.

 

 

6.00 лв.

11

Издаване на Удостоверение за   родените от майката деца

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 16 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

4.00   лв.

 

 

8.00   лв.

 

 

12.00 лв.

12

Издаване на Удостоверение за   правно ограничение

Искане по образец подадено лично   (законен представител) или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 17 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

13

Издаване на Удостоверение за   идентичност на лице с различни имена

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 18 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

2.00   лв.

 

 

4.00   лв.

 

 

6.00 лв.

14

Издаване на Удостоверение за   вписване в регистъра на населението

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   Удостоверение от МП за българско гражданство, Уведомително писмо за даден   статут.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 19 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

15

Издаване на Удостоверение за   сключване на брак от български гражданин в чужбина

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно, писмено   съгласие,

официален документ, от който да   са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия   гражданин.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 20 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

16

Издаване на Удостоверение за   снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в   Република България

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Декларация по образец от   българския гражданин.

Чл. 24 ЗГР ,

Чл. 21 Наредба № РД-02-20-6 от   24.04.2012 МРРБ и МП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

17

Издаване на Удостоверение за   раждане – оригинал на новородено дете

Искане по образец подадено от   родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 43 ЗГР, ЗМДТ

Веднага след съставяне на Акт за   раждане

Безплатно

18

Издаване на Удостоверение за   раждане – дубликат

Искане по образец подадено лично   (родители, законни представители) или от упълномощено лице с изрично   нотариално заверено пълномощно.

Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

4.00   лв.

 

 

8.00   лв.

 

 

12.00 лв.

19

Издаване на Препис - извлечение   от акт за смърт

Искане по образец подадено от   законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Чл. 40, чл. 88а ЗГР, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

4.00   лв.

 

 

8.00   лв.

 

 

12.00 лв.

20

Издаване на Удостоверение за   липса на съставен акт за гражданско състояние

Искане по образец подадено лично,   от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Чл. 38 ал. 4 ЗГР, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

2.00   лв.

 

 

4.00   лв.

 

 

6.00 лв.

21

Легализация на документи по   гражданско състояние за чужбина

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

ПЛЗПДДК , ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

22

Издаване на препис на документ   или заверено копие

Искане по образец подадено лично,   от законен наследник или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено   пълномощно.

Чл. 40 ЗГР , ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

4.00   лв.

 

 

8.00   лв.

 

 

12.00 лв.

23

Издаване на други удостоверения за   факти и обстоятелства по гражданско състояние

Искане по образец подадено лично   или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 3 ал.2 ЗГР, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

5 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

5.00   лв.

 

 

10.00   лв.

 

 

15.00 лв.

24

Издаване на Уведомление относно   признаване на чуждестранно

съдебно решение или   административен акт по КМЧП

Заявление по образец , подадено   лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   Оригинал и легализиран превод на съдебно решение, Нотариално заверена   декларация   по чл. 117 КМЧП.

КМЧП, ЗМДТ

Обикнов. услуга -

7 раб. дни

Бърза  услуга -

3 раб.дни

Експресна услуга-

1 раб. ден

10.00   лв.

 

 

20.00   лв.

 

 

30.00 лв

25

Регистриране на акт за раждане на   дете родено в чужбина

Заявление по образец, подадено от   родител или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно,   Оригинал и легализиран превод на акт за раждане от чужбина.

Чл. 72 ЗГР, чл. 4 ал.3 Наредба №   РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на МРРБ, ЗМДТ

До 7 раб. дни

10   лв.

26

Припознаване на дете

Заявление образец / Декларация с   нотариално заверен подпис подадено до длъжностното лице по гражданско   състояние

Чл. 65 СК, чл.49 ЗГР

3 месеца

Безплатно

27

Вписване на промяна в актовете за   гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Влязло в сила съдебно решение или   друг административен акт, удостоверяващ промяната.

Заявление подадено лично или от   упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 73 и сл. ЗГР

3 раб. дни

Безплатно

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!