Четвъртък, 14 Юли 2022 13:06

Инвестиционно намерение "Увеличаване площта на съществуваща площадка и добавяне на нов отпадък с код 20 03 07 - обемни отпадъци"

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

Възложител, чрез РИОСВ - Пловдив

 

 

СЪОБЩАВА

 

         на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Увеличаване площта на съществуваща площадка и добавяне на нов отпадък с код 20 03 07 – обемни отпадъци“ в имот с идентификатор 56784.542.43 и УПИ I – 1260, стопанска и търговска дейност от кв.3 по плана на бивше АПК „Тракия“, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 242 с възложител „Промишлени дейности-1“ ООД, с управител Емил Манчев.

 

   Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

 

Община Пловдив – Район „Северен“ на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител № 22А“;

РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

 

Датата на публикуване на обявата: 14.07.2022 г.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!