Петък, 18 Декември 2020 15:13

Обявление

Община Пловдив, район "Северен" обябява свободно място в имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, на терен в улична регулация, северозападно от УПИ I - 505.98, за образование от кв. 21, по регулационния план на кв. Филипово, ул. "Вук Караджич", гр. Пловдив, за ситуиране на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект - павилион) по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ - за търговия и услуги, в одобрена зона за търговия, съгласно Решение № 337, взето с Протокол № 14 от 27.08.2015г.  на Общински съвет - Пловдив и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 15, т. 4 от 12.10.2015г. на РЕСУТ, район "Северен" за ситуиране на ВПС - павилион, както следва:

Част от имот - публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект/, с площ от 30.00 кв.м. и с предназначение - за търговия и услуги.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 18.12.2020г. до 31.12.2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив - район "Северен", бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А, стая № 5.

Кандидатите следва да бъдат физически и юредически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.


При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПРЗ на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 22А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!