Петък, 02 Август 2019 10:19

Предварителен регистър за землището на гр. Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

        

О Б Я В А

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЛОВДИВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ РЕГИСТЪР Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ - ПЛОВДИВ.

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2019 год.

 

 

    

            ОСЗ - ПЛОВДИВ            

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!