Петък, 19 Април 2019 07:29

Главен инспектор „Екология и чистота”

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител” 22А тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността главен инспектор „Екология и чистота”

 

І.Нормативни изисквания за длъжността :

  1. 1. Минимална степен на образование – бакалавър      
  2. 2. Минимален професионален опит – 2 години, минимален ранг IV младши
  3. 3. Размер на основната заплата – от 605 лв. до 1800 лв. съгласно чл.3, ал.2 от  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
  4. 4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

 

ІІ. Специфични изисквания :

1.   Висше образование по специалност екология, ландшафтна архитектура, озеленяване, лесовъдство и паркоустройство

2.   Организационна и комуникационна компетентност

3.   Познаване и ползване на съответните нормативни актове

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Компютърна компетентност

 

ІІІ. Съгласно длъжностната характеристика – главен инспектор „Екология и чистота”:

- Възлага и контролира работата на лицата, полагащи обществено полезен труд

- Изготвя месечни справки за положили (неположили) ОПТ и предаване информацията на отдел „Социално подпомагане”

- Водене на електронен регистър на домашни любимци

- Извършва огледи на декоративна дървесна растителност по заявление на граждани

- Изготвя санитарни експертизи и подготвя заповеди за оформяне или премахване на растителността от ОП „Градини и паркове”

- Отработва декларации по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив и изготвя справки за постъпили откази, във връзка с подадените декларации

- Изготвя и съгласува договори, за определяне на такса битови отпадъци, на основание на чл.67 от ЗМДТ и чл.18 и чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив

- Издава удостоверение за определяне на ТБО

- Изготвя периодични справки, свързани със зелена система, води, въздух и др.

- Проверка по сигнали и молби на граждани съвместно с общинска полиция и общинска охрана

- Проверка за съответствие на декоративна растителност за откриване на строителни площадки

 

  

ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен” Пловдив/

3. Автобиография

4. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен на завършено висше образование

5. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж и професионален опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/ или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3)

6.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител, ако има такъв

                                                            

Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а в стая № 2 до 16,30 часа на 02 май 2019 г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!