Вторник, 06 Ноември 2012 19:56

Заповед № 10-ОА-3522/17.12.2010 година

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № 10-ОА-3522

от 17 декември 2010 г.

На основание чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 128, ал. 7, ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 2, чл. 124, ал. 2, чл. 110,

ал. 1, т. 1, т. 4, чл. 113, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 и чл. 129, ал. 1 и 2 и чл. 130,

ал. 2 ЗУТ, § 4 ЗКИР, протокол № 33 от 16.09.2009 г. и протокол № 29 от 21.07.2010 г., т. 21, на ЕСУТ при Община Пловдив, Заповед № 09ОА-3133 от 03.12.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, ЕСУТ, протокол № 48, т. 17, от 15.12.2010 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, заявление вх. № 09Ф6283 от 03.11.2009 г. от „Пловдив рителсентор“ – АД, и „Дилтур“ – ЕООД, нареждам:

Одобрявам изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“, Пловдив, и част от кв. 6а по плана на кв. Захарна фабрика и схеми на инженерната инфраструктура – транспортно-комуникационна схема, В и К, топлопреносна мрежа, дендрологично заснемане и експертиза, схема телефонизация и част електро, като: заличава се улица от о.т. 1 до бул. В. Априлов и се създава нова улица, свързваща бул. В. Априлов и ул. Д. Стамболов с обща широчина 10 м от о.т. 12 до о.т. 27 (нови), променя широчината на ул. Д. Стамболов от о.т. 12 (нова) до бул. В. Априлов, като се оформя кръгово кръстовище, както и на ул. Пекин от о.т. 1 до о.т. 4 (нови). Предвижда се ново мостово съоръжение от нови о.т. 5 до о.т. 4 над бул. В.Априлов с обща широчина 15 м. От кв. 1 по плана на „Хармани и айгъри“се образуват нови квартали – кв. 1, кв. 1а и кв. 1б, като се заличават УПИ І-695, УПИ ІІ-690, УПИ ІІІ, УПИ ІV-680, УПИ V-690 и УПИ – Резервен терен: В кв. 1 се образува нов УПИ ІV-505.4 по имотни граници на ПИ 505.4 без промяна на застрояването. В кв. 1а се образуват нови: УПИ ІІ-505.338, за офиси, хотел, шоурум, общ. обсл., подземни гаражи и ТП с ново високо, свързано с УПИ ІІІ и подземно застрояване, УПИ ІІІ-505.339, за общ. обсл. търг. център, шоуруми, общ. хранене, хотел, офиси, подземни и надземни гаражи, развлечения, бензиностанция и ТП с ново, средно и високо, свързано с УПИ ІІ, УПИ V и УПИ VІ, УПИ V-505.341, за офиси, шоуруми, подземни гаражи и ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ VІ и УПИ ІІІ и подземно застрояване; УПИ VІ-505.340, за общ. обсл. търг. център, шоуруми, общ. хранене, офиси, подземни и надземни гаражи и ТП с ново средно и високо, свързано с УПИ V и УПИ ІІІ и подземно застрояване. В кв. 1б се образуват нови УПИ І-505.337, за общ. обсл., офиси, ТП с ново средно, свободно застрояване и подземно застрояване, УПИ – Резервен терен, без промяна на застрояването. В кв. 6а по плана на кв. Захарна фабрика от УПИ ІІ – ателие на СБХ, и УПИ ІІІ – детска градина, се образуват нови УПИ ІІ – ателие на СБХ, и УПИ ІІІІ – детска градина, без промяна на застрояването по зачертаванията, надписи и линии със зелен и кафяв цвят, сини и червени линии и надписи за регулацията, по червени плътни линии за застрояването, тънки прекъснати червени линии за подземното застрояване и котировки с черен цвят при установени устройствени показатели за зона Смф3 (с показатели за плътност и Кинт за УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ от кв. 1а съгласно чл. 27, ал. 3 ЗУТ и пл. озеленяване – 30 %; за УПИ ІІ от. кв. 1а – пл. на застр. – до 30 %, Кинт – до 1,5, пл. озеленяване – до 50 %, свързано застрояване; за УПИ І от кв. 1б – пл. на застр. – до 30 %, Кинт – до 2,5, пл. озеленяване – до 50 %, свободно застрояване), указани в матрица със син цвят. И РУП на кв. 1а, 1б, като предвижда: За УПИ І – ново свободно застрояване, с височина с абсолютна кота 171,60 м и подземно застрояване. За УПИ ІІ – ново свързано застрояване, с височини с абсолютни коти: 207 м; 186,80 м. За УПИ ІІІ – ново свързано застрояване, с височини с абсолютни коти: 244,10 м; 237,60 м; 228,60 м; 186,80 м; 183,90 м; 182,30 м; 168,00 м и подземно застрояване. За УПИ V – ново свързано застрояване с височини с абсолютни коти: 209 м; 205,30 м; 173,30 м и подземно застрояване. За УПИ VІ – с ново свързано застрояване с височини с абсолютни коти: 182,30 м; 173,30 м и подземно застрояване по червени плътни линии за застрояването, тънки прекъснати червени линии за подземното застрояване и коти с черен цвят. Проектът е изложен за запознаване в район „Северен“ на Община Пловдив. Заповедта може да бъде обжалвана чрез район „Северен“, Община Пловдив, в 14-дневен срок след съобщаването є пред Административния съд – Пловдив.
Кмет: Сл. Атанасов

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!