Петък, 01 Февруари 2019 13:33

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. „ Цар Борис III Обединител” 22А   тел: (032) 901 160, факс: (032) 901 161

 

 

 

 

 

                                                                                     З А П О В Е Д

                                        

                                                                                № 19РД09-39/01.02.2019 г.

 

 

 

Във връзка със спряна процедура по прекратяване на служебно правоотношение на Главен архитект на район „Северен”- Община Пловдив, на основание на чл. 54, ал.1, т.4 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид липсата на вакантна длъжност,

Н А Р Е Ж Д А М

 

            Да се прекрати обявеният със заповед №19РД09-13 от 11.01.2019 година конкурс за длъжността Главен архитект.

          Заповедта да се обяви на сайта на район „Северен” и да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

 

 

 

ИНЖ. РАЛЬО РАЛЕВ /не се чете/

КМЕТ

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!