Понеделник, 14 Януари 2019 13:58

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ "ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ"

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител” 22А тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността старши експерт „Електроинсталации”

 

        І.Нормативни изисквания за длъжността :

  1. 1.Минимална степен на образование – бакалавър      
  2. 2.Минимален професионален опит – 1 година, минимален ранг V младши
  3. 3.Размер на основната заплата – от 560 лв. до 1150лв.
  4. 4.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

 

         ІІ. Специфични изисквания :

1.   Организационна и комуникационна компетентност

2.   Познаване и ползване на съответните нормативни актове

3.   Фокус към клиента

4.   Способност за работа в екип

5.   Компютърна компетентност

 

ІІІ. Съгласно длъжностната характеристика – старши експерт „Електроинсталации”:

 

- Разглежда и съгласува техническите инвестиционни проекти и екзекутивна документация по част „Електроинсталации

- Изпълнение на инвеститорски и технически контрол при строителство и ремонтни работи на територията на район „Северен”.

- Изготвяне на разрешения за разкопаване при изпълнение на подземни комуникации и последващ контрол за възстановяването на уличните и тротоарни настилки.

- Участие в РЕСУТ при разглеждане и утвърждаване на инвестиционните проекти.

  

       ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

       V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен на завършено висше образование

5. Копие от документ, удостоверяващ общия и професионален трудов стаж към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и/ или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3).

         6.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител, ако има такъв.

                                                            

Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив в стая № 2, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а до 16,30 часа на 25 януари 2019 г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!