Понеделник, 14 Януари 2019 11:33

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Главен архитект

 

 

        І.Нормативни изисквания за длъжността :

  1. 1.Минимална степен на образование – магистър    
  2. 2.Минимален професионален опит – 3 години или минимален ранг IV младши
  3. 3.Минимален размер на основната заплата – от 560 лв.
  4. 4.Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител

 

         ІІ. Специфични изисквания :

1.   Висше образование „Архитектура”    

2.   Управленска и комуникационна компетентност

3.  Ориентация към резултати

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Професионална компетентност

 

ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – главния архитект:

 

1. Разрешава временни строежи и издава разрешения за строеж.

2. Издава скици / визи за проучване и проектиране.

3.Одобрява проекти за узаконяване и съгласува идейни проекти в срок

4. Издава становище относно законосъобразността на искането за промяна на действащия градоустройствен план

5. Издава нареждане с мотивирано предписание за изработване на проекти за изменение на действащите планове

6. Одобрява проекти при доброволна и съдебна делба за всички видове сгради, жилища и др. обекти в срок

7. Участва в заседанията на РЕСУТ при район „Северен” и ги ръководи

8. Участва в заседанията на ЕСУТ на община „Пловдив” и в други, касаещи дейността му

9. Участва в изготвянето на подробни устройствени планове- служебно проектирани

10. Консултира граждани и юридически лица

 

    

       ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

       V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4. Копие от документ за завършено висше образование

5. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж и професионален опит към датата на обявяване на конкурса (копие от трудова книжка и /или служебна книжка, копие от осигурителна книжка, удостоверение УП-3).

         6. Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител

         7. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

        

           Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив в стая № 2, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а до 16,30 часа на 25 януари 2019 г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!