Петък, 01 Юни 2018 07:32

младши експерт „Търговия и услуги”

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността младши  експерт „Търговия и услуги”

 

        І.Нормативни изисквания за длъжността :

1. Минимална степен на образование за длъжността – професионален бакалавър    

2. Минимален професионален опит за длъжността – не се изисква, или минимален ранг V младши

3. Минимален размер на основната заплата от 510 лв. до 1100 лв.

4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

 

         ІІ. Специфични изисквания :

1.   Организационна и комуникационна компетентност

2.   Познаване и ползване на съответните нормативни актове

3.   Фокус към клиента

4.   Способност за работа в екип

5.   Компютърна компетентност

 

ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – младши експерт „Търговия и услуги”:

 

         1. Участва в процеса на приемане и обработка на заявления.

2. Издава разрешения за удължено работно време.

3. Издава разрешение за ползване на терен общинска собственост за търговска дейност чрез поставяне на преместваемо съоръжение за търговия.

4. Категоризира туристически обекти.

5. Води и поддържа актуално състояние на регистри.

6. Спазва изискванията на нормативните документи в областта си.

7. Отговаря на жалби, писма, молби и др., дава консултации.

8. Участва в подготовката на сключване и прекратяване на договори за наем.

9.Упражнява контрол по своевременното изпълнение на задълженията по сключените договори за наем.

10. Участва в комисии и работни групи по компетентност.

11.Извършва проверки на търговски обекти в границите на своите правомощия.

12. Участва в регистрацията на етажната собственост под формата на общо събрание и сдружение на собствениците по ЗУЕС.

       13.Изпълнява функциите на длъжностно лице по връчване на актове и наказателни постановления по чл.43 от ЗАНН.

 

    

       ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

       V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен на завършено висше образование

5.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв

         6.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител, ако има такъв

        

Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а в стая № 2 до 16,30 часа на 11 юни 2018г.

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!