Вторник, 05 Декември 2017 07:02

Конкурс за длъжността младши експерт "УП-ПУП"

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” 22А тел: (032) 901160, факс: (032) 901161

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността младши  експерт „Устройствено планиране- подробни устройствени планове”

 

        І.Нормативни изисквания за длъжността :

1. Минимална степен на образование за длъжността – професионален бакалавър    

2. Минимален професионален опит за длъжността – не се изисква, или минимален ранг V младши

3. Минимален размер на основната заплата от 460 лв. до 1100 лв.

4. Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител    

 

         ІІ. Специфични изисквания :

1.   Образователна степен – магистър – „Архитектура”    

2.   Организационна и комуникационна компетентност

3.  Познаване и ползване на съответните нормативни актове

4.   Фокус към клиента

5.   Способност за работа в екип

6.   Компютърна компетентност

 

ІІІ.Съгласно длъжностната характеристика – младши експерт „Устройствено планиране- подробни устройствени планове”:

1.Подготвя скици - визи за проучване и проектиране.

2.Определя таксите за извършване на административно - технически услуги.

3.Участва и докладва преписки в работата на районния експертен съвет по устройство на територията /РЕСУТ/.

4.Разглежда и дава становища по внесените за одобряване инвестиционни проекти, устройствени схеми и работни устройствени планове /РУП/.

5. Подготвя нареждания за изработване на РУП и заповеди за одобряването им.

6. Определя обхват на съобщаване на план за ПУП-ПРЗ и РУП.

7. Изготвя отговори по заявления и искания на граждани и юридически лица.

8. Извършва служебно огледи на място и участва в изготвянето на служебни проекти и устройствени схеми за общински обекти.

9. Участва в комисии

10. Познава и ползва общодържавните и общинските законови и други нормативни документи в областта на устройството на територията и кадастъра, правилниците на общинската администрация.

    

       ІV. Начин на провеждане на конкурса – чрез решаване на тест и интервю

 

       V. Кандидатите да представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

2.Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители

/Образците на документи и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност са на разположение в деловодството и сайта на район „Северен”- Пловдив/

3. Автобиография

4. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен на завършено висше образование

5.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв / трудова, служебна или осигурителна книжка/ .

         6.Копие от документ, удостоверяващ придобития ранг като държавен служител, ако има такъв

        

Документите се подават в деловодството на Район „Северен” – Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а в стая № 2 до 16,30 часа на 18 декември 2017г.

 

DELOVODNA-SPRAVKA3

m chove-na-stol-320-180-0f44bfc11c31

etajna sobstvenost2

Asymmetrical symbol of Chaos.ant5

banner-monitoring

covid-19-logo22

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!