Печат на тази страница
Събота, 19 Март 2011 23:50

Отдел Стопански дейности

Услуга Необходими документи Срок Формуляр
1 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечение с приложени към него образци

1. Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечение
2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в заведение за хранене и развлечение
3. Декларация че лицето не е в производство по обявяване в несъстоятелност или ликвидация

1 месец Формуляр
2 Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечние промяна в обстоятелствата ---- 1 месец Формуляр
3 Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване 1. Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон или място за настаняване
2. Справка за професионалната и езиковата квалификация на персона в средство за подслон или място за настаняване
3. Декларация че лицето не е в производство по обяваване в несъстоятелност или ликвидация
10-14 дни Формуляр
 4  Заявление за паркомясто

 Описани подробно в заявлението.

 14 дни  Формуляр
 Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време

1. Писмено становище на РЗИ

2. Решение на общо събрание на собствениците по реда на чл.17, ал.3 от ЗУЕС

3. Протокол за спазване на граничните стойности за показателите за шум издаден от лицензирана лаборатория

14 дни   Формуляр